You are here

5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ VE İŞE YABANCILAŞMA İLİŞKİSİ: MARMARİS VE İSTANBUL DESTİNASYONLARINDA BİR ARAŞTIRMA

THE RELATIONSHIP BETWEEN LMX AND WORK ALIENATION IN 5 STARS HOTELS: A STUDY IN MARMARIS AND ISTANBUL DESTINASTIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is to determine the relationship between leadermember exchange and work alienation for to contribute productivity for hotel employees. For this purpose, a self-administered questionnaire was developed and applied on 289 five star hotel employees in Marmaris and İstanbul. Convenience sampling method was used for to get data. According to the results of this study, Leader-member exchange and work alienation was differed according to demographic variables. A negative and weak correlation was found between leader-member exchange, affect, contribution, professional respect and work alienation. The findings suggested that when leader-member exchange, affect, contribution, professional respect increase work alienation decreases.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı; 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin lider-üye etkileşimi ve işe yabancılaşması ilişkisini inceleyerek otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin verimliliğinin artmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu, Marmaris ve İstanbul’daki 5 yıldızlı otel işletmelerinde bulunan 289 işgören üzerinde uygulanmıştır. Verilerin elde edilmesinde kolayda örneklem metoduna başvurulmuştur. Araştırma sonucunda lider-üye etkileşimi ve işe yabancılaşmanın bazı demografik değişkenlere göre farklılık gösterdiği ve işe yabancılaşma ile genel lider-üye etkileşimi ve etki, katkı ve profesyonel saygı alt boyutları arasında negatif yönlü zayıf ilişkiler olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre genel lider-üye etkileşimi, etki, katkı ve profesyonel saygı düzeyi arttıkça işe yabancılaşma düzeyi düşmektedir.

REFERENCES

References: 

Agarwal, S. (1993). Influence of formalization on role stress,
organizational commitment, and work alienation of salespersons: a cross-national
comparative study. Journal of International Business Studies, 24 (4): 715-739.
Akçadağ, S. ve Özdemir, E. (2005). İnsan kaynakları kapsamında 4 ve 5
yıldızlı otel işletmelerinde iş tatmini: istanbul'da yapılan ampirik bir çalışma.
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (2): 167-193.
Andersen, J. A. (2006). Leadership, personality and effectiveness. The
Journal of Socio-Economics, 35 (6): 1078-1091.
Avcı, A. ve Topaloğlu, C. (2009) Hiyerarşik kademelere göre liderlik
davranışlarını algılama farklılıkları: otel çalışanları üzerinde bir araştırma.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,
11 (16): 1-19.
Avcı, N. ve Küçükusta, D. (2009). Konaklama işletmelerinde örgütsel
öğrenme, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma eğilimi arasındaki ilişki. Anatolia:
Turizm Araştırmaları Dergisi, 20 (1): 33-44.
Aytürk, N. (2007). Yönetim Sanatı. 5. Baskı. Ankara: Nobel Yayınları.
Babür, S. (2009). Turizm sektöründe örgütsel yabancılaşma: Antalya beş
yıldızlı konaklama işletmelerine yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
Baş, T., Keskin, N. ve Mert, İ. (2010). Lider-Üye Etkileşimi (LÜE) modeli
ve ölçme aracının Türkçe'de geçerlilik ve güvenilirlik analizi. Ege Akademik Bakış,
10 (3): 1013-1039.
Tanrıverdi, H., Kahraman, O. C. DEÜ SBE Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 3
488
Bauer, T. N. ve Green, S. G. (1996). Development of leader-member
exchange: a longitudinal test. Academy of Management Journal, 39 (6): 1538-
1567.
Bell, D. (1959). The "rediscovery" of alienation: some notes along the
Quest for the historical Marx. The Journal of Philosophy, 56 (24): 933-952.
Blauner, R. (1964). Alienation and freedom. Chicago: University of
Chicago Press.
Bolat, O. İ. (2011a). Öz yeterlilik ve lider üye etkileşimi ilişkisi: göze girme
davranışları ve güç mesafesinin etkisi. Ankara: Detay Yayıncılık.
Bolat, O. İ. (2011b). Lider üye etkileşimi ve tükenmişlik ilişkisi. "İş, Güç"
Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13 (2): 63-80.
Bolat, O. İ. (2011c). Öz yeterlilik ve tükenmişlik ilişkisi: Lider-üye
etkileşminin aracılık etkisi. Ege Akademik Bakış, 11 (2): 255-266.
Boudon, R. (1989). A critical dictionary of sociology. London: Routledge.
Bryman, A. (2013). Leadership and organizations, (Routledge Library
Editions: Organizations). London, Boston and Henley: Routledge.
Büyükyılmaz, O. (2007). İşletmelerde yabancılaşmanın sosyo-psikolojik
etkileri ve Türkiye Taşkömürü Kurumunda bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Zonguldak.
Çakır, İ. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin işe yabancılaşması.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Bolu.
Çalışkan, S. C. (2009). Turizm işletmelerinde liderlik tarzları ve lider-üye
etkileşimi kalitesi (LÜE) üzerine bir çalışma. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 11 (2): 219-241.
Çilesiz, E. (2014). İşgören yabacılaşması ile örgütsel bağlılık arasındaki
ilişki: Ankara'daki beş yıldızlı oteler üzerine bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
Dansereau, F., Cashman, J. ve Graen, G. (1973). Instrumentality theory and
equity theory as complementary aproaches in predicting the relationship of
leadership and turnover among manager. Organizational Behavior and Human
Performance, 10 (2): 184-200.
Develioğlu, K. ve Tekin, Ö. (2013). Beş faktör kişilik özellikleri ve
yabancılaşma arasındaki ilişki: beş yıldızlı otel çalışanları üzerine bir uygulama.
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 18 (2): 15-30.
5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde… DEU Journal of GSSS, Vol: 18, Issue: 3
489
Develioğlu, K. ve Tekin, Ö. A. (2012). Otel çalışanlarının yabancılaşma
düzeyinin demografik özellikler kapsamında incelenmesi. Uluslararası Alanya
İşletme Fakültesi Dergisi, 4 (3): 121-128.
Dienesch, R. M. ve Liden, R. C. (1986). Leader-member exchange model
of leadership: a critique and further development. The Academy of Management
Review, 11 (3): 618-634.
Pizam, A. (2008). Employee alienation in the quick service restaurant
industry. Journal of Hospitality & Tourism Research, 32 (1): 22-39.
Durmuş, B., Yurtkoru, E. ve Çinko, M. (2013). Sosyal bilimlerde Spss'le
veri analizi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
Duru, E. (1995). Üniversite öğrencilerinde yabancılaşma ve yalnızlık
düzeyi ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Ekmekçi, F. (1999). İstanbul kent merkezinde kamu ve özel hastane
yöneticilerinin yabancılaşma durumlarının ölçülmesine yönelik bir araştırma.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul.
Elma, C. (2003). İlköğretim okulu öğremenlerinin işe yabancılaşması.
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Erkılıç, E. (2012). Örgütsel stresin örgütsel yabancılaşma üzerine etkisi:
beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
Ertoy, M. (2007). Yabancılaşma kader mi, tercih mi? Ankara: Lotus
Yayınevi.
Eryılmaz, A. ve Burgaz, B. (2011). Özel ve resmi lise öğretmenlerinin
örgütsel yabancılaşma düzeyleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 36 (161): 271-286.
Garg, S. ve Dhar, R. (2014). Effects of stress, LMX and perceived
organizational support on service quality: mediating effects of organizational
commitment. Journal of Hospitality and Tourism Management, 21: 64-75.
Gerstner, C. R. ve Day, D. V. (1997). Meta-analytic review of leadermember
exchange theory: correlates and construct issues. Journal of Applied
Psychology, 82 (6): 827-844.
Graen, G. B. ve Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-based approach to
leadership: development of leader-member exchange (LMX) theory of leadership
over 25 years: Applying a multi-level multi-domain perspectice. Leadership
Quarterly, 6 (2): 219-247.
Tanrıverdi, H., Kahraman, O. C. DEÜ SBE Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 3
490
Graen, G., Novak, M. ve Sommerkamp, P. (1982). The effects of leadermember
exchange and job design on productivity and satisfaction: testing a dual
attachment model. Organizational Behavior and Human Performance, 30 (1): 109-
131.
Hirschfield, R. R., Field, H. S. ve Bedeian, A. G. (2000). Work alienation
as an individual-difference construct for predicting workplace adjustment: a test in
two samples. Journal of Applied Social Psychology, 30 (9): 1880-1902.
Hollander, E. P. (1978). Leadership dynamics: A practical guide to
effective relationships. New York: Free Press.
Hoşgörür, V. (1997). Eğitim işgörenlerinin örgütsel tutumları.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara.
İbicioğlu, H., Özmen, H. ve Taş, S. (2009). Liderlik davranışı ve toplumsal
norm ilişkisi: ampirik bir çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (2): 1-23.
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2015). İstanbul turizm
istatistikleri - 2015. http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr/TR,128757/istanbulturizm-
istatistikleri---2015.html, (01.03.2015).
Javaheri, H., Safarnia, H. ve Mollahosseini, A. (2013). The impact of
cultural ıntelligence (CQ) on leader-member exchange (LMX). Interdisciplinary
Journal of Contemporary Research in Business, 4 (9): 538-546.
Joseph, D. L., Newman, D. A. ve Sin, H.-P. (2011). Leader-member
exchange (LMX) measurement: evidence for consensus, construct breadth, and
discriminant validity. Research Methodology in Strategy and Management, 6: 89-
135.
Kaşlı, M. ve Aytemiz Seymen, O. (2010). Kişilik özellikleri, lider-üye
etkileşimi ve tükenmişlik ilişkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
(27): 109-122.
Kim, B., Lee, G. ve Carlson, K. D. (2010). An examination of the nature of
the relationship between Leader-Member-Exchange (LMX) and turnover intent at
different organizational levels. International Journal of Hospitality Management,
29 (4): 591-597.
Kim, S., O’Neill, J. ve Cho, H.-M. (2010). When does an employee not
help coworkers? The effect of leader–member exchange on employee envy and
organizational citizenship behavior. International Journal of Hospitality
Management, 29 (3): 530-537.
Li, X., Sanders, K. ve Frenkel, S. (2012). How leader–member exchange,
work engagement and HRM consistency explain Chinese luxury hotel employees’
5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde… DEU Journal of GSSS, Vol: 18, Issue: 3
491
job performance. International Journal of Hospitality Management, 31 (4): 1059-
1066.
Liden, R. C. ve Graen, G. (1980). Generalizatibility of the verical dyad
linkage model of leadership. Academy of Management, 23 (3): 451-465.
Liden, R. C. ve Maslyn, J. M. (1998). Multidimensionality of leadermember
exchange: an emprical assesment through scale development. Journal of
Management, 24 (1): 43-72.
Maddi, S. R., Kobasa, S. ve Hoover, M. (1979). An alienation test. J.
Humanistic Psychology, 19 (4): 73-76.
Marx, K. (1970). Economic and philosophic manuscripts of 1844.
(Çeviren: M. Milligan,) London: Lawrance and Wishard.
Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2015). Muğla'da mevcut tesislerin
sayısı. http://www.muglakulturturizm.gov.tr/TR,138728/muglada-mevcut-tesislerin
-sayilari.html, (01.03.2015).
Mullins, L. (1998). Managing people in the hospitality industry. 3rd
Edition. Edinburgh: Addison Wesley Longman Limited.
Northouse, P. G. (2013). Leadership: theory and practice. Sage
Publications.
Ofluoğlu, G. ve Büyükyılmaz, O. (2008). Yabancılaşmanın teorik gelişimi
ve tarihsel süreç içinde farklı alanlarda görünümleri. Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat
Dergisi, 10 (1): 113-144.
Özcan, K. ve Balyer, A. (2012). Öğretim elemanları etik davranışları
ölçeğinin türkçeye uyarlanması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5
(10): 345-376.
Özel, Ç. H. (2012). Otelcilik endüstrisi. M. Akoğlan Kozak (Ed.) Otel
İşletmeciliği: İçinde 1-28. Ankara: Detay Yayıncılık.
Pars, E. (1982). İş bölümü yabancılaşma ve sosyal politika. Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, Yayın No: 502.
Scherer, R. F., Wiebe, F. A., Luther, D. C. ve Adams, J. S. (1988).
Dimensionality of coping: factor stability using the ways of coping questionnaire.
Psychological Reports, 62 (3): 763-770.
Schriesheim, C. A., Castro, S. L. ve Coglier, C. C. (1999). Leader-member
exchange (LMX) research: a comprehensive review of theory, measurement, and
data-analytic practices. Leadership Quarterly, 10 (1): 63-113.
Seeman, M. (1959). On the meaning of alienation. American Sociological
Review, 24 (6): 783-791.
Tanrıverdi, H., Kahraman, O. C. DEÜ SBE Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 3
492
Seeman, M. (1983). Alienation motifs in contemporary theorizing: the
hidden continuity of the classic themes. Social Psychology Quarterly, 46 (3): 171-
184.
Stogdill, R. M. (1950). Leadership, membership and organization.
Psychological Bulletin, 47 (1): 1-14.
Şahin, F. (2011). Lider-üye etkileşimi ile işten ayrılma niyeti arasındaki
ilişki üzerinde cinsiyetin etkisi. Ege Akademik Bakış, 11 (2): 277-288.
Şenturan, Ş. (2007). Mesleki yabancılaşma: kamu bankalarında yeniden
yapılandırma sonucu çeşitli kurumlara aktarılan çalışmaların durumu. Kamu-İş İş
Hukuku ve İktisat Dergisi, 9 (1): 91-104.
Şimşek, M. Ş., Çelik, A., Akgemci, T. ve Fettahlıoğlu, T. (2006).
Örgütlerde yabancılaşmanın yönetimi araştırması. 14. Ulusal Yönetim ve
Organizasyon Kongresi, s. 569-587. Erzurum: Atatürk Üniversitesi İİBF.
Şirin, E. (2012). Kişilik, lider-üye etkileşimi ve çalışan sonuçları.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
Tezcan, M. (1985). Gençlik ve yabancılaşma. Uluslararası Terörizm ve
Gençlik Sempozyumu: İçinde: 121-127, 24-26 Nisan 1985, Sivas: Türkiye.
Tolan, B. (1981). Çağdaş toplumun bunalımı, anomi ve yabancılaşma.
Ankara: Toplum Bilimleri Araştırma Merkezi Yayınları.
Tummers, L. ve den Dulk, L. (2011). Meaningful work for a meaningful
life? Work alienation and its effects in the work and the family context. NIG
Conference.
Tuna, M. ve Yeşiltaş, M. (2014). Etik iklim, işe yabancılaşma ve örgütsel
özdeşleşmenin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: Otel işletmelerinde bir
araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25 (1): 105-117.
Tuncer, P. (2011). Örgütsel değişim ve liderlik. Sayıştay Dergisi, (80): 57-
83.
Tutar, H. (2010). İşgören yabancılaşması ve örgütsel sağlık ilişkisi:
bankacılık sektöründe bir uygulama. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dergisi, 65 (1): 175-204.
Türkmen, F. ve Artuğer, S. (2011). Otel işletmeleri işgörenlerinin
tükenmişlik düzeyleri üzerine bir araştırma (İstanbul ve Ankara İllerinin
Karşılaştırılması). Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (22): 229-254.
Tüzün, A. (2014). Algılanan örgütsel destek ve lider-üye etkileşiminin işe
yabancılaşma üzerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Haliç Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde… DEU Journal of GSSS, Vol: 18, Issue: 3
493
Usul, H. (2007). Davranışsal muhasebe. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
Usul, H., Korkmaz, S. Ş. ve Ömürbek, V. (2014). Muhasebe meslek
mensuplarında yabancılaşma düzeyi ve bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31): 147-165.
Varma, A., Srinivas, E. S. ve Stroh, L. K. (2005). A comparative study of
the impact of leader-member exchange in US and Indian samples. Cross Cultural
Management: An International Journal, 12 (1): 84-95.
Wood, A. (1981). Karl Marx. Londra: Routledge and Kegan Paul.
Yukl, G. (2010). Leadership in oganizations. 7. Baskı. Global Edition:
Pearson Prentice Hall.
Yumuk, Y. (2011). Otel işletmelerinde işe yabancılaşmanın iş tatmini
üzerine etkisi: Nevşehir ilinde bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com