You are here

Otel İşletmelerinde Performans Değerleme Sistemleri Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Örneği

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Performance evaluation which can be defined as the designation of employees’ ability to realize their defined task at a given period of time, is an important issue for organizations to consider. As a result ofperformance evaluation, employees will be able to attain the outcomes, in other words the output of their work, whereas the organizations will have a chance to judge on topics like employees’ compliance to their job description, or how well their interests and abilities are reflected on the job. And as a resultof this, decisions on issues like employees’ promotions, salary schedules and training needs can be more healthily made. Thus, a coordination will be provided between organization’s mission and targets, and employees’ performances. Therefore, performance evaluation is aimed at valuing the work—product of employees’ according to the goals of the organization. Employee’s performance is both qualitatively and quantitatively evaluated for this purpose. This study was prepared for the analysis of performance evaluation systems of 4 and5 star hotel managements in Çanakkale. The questionnaire applied to employees and to managers served as a basis to reveal the perception of performance evaluation within the organization and, a comparison.
Abstract (Original Language): 
Çalışanların tanımlanmışolan görevlerini belirli bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirme düzeyinin belirlenmesi olarak tanımlanan performans değerleme, örgütlerde önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. Performans değerleme sonucunda, işgörenler kendi çalışmalarının sonuçlarına bir anlamda çıktılarına ilişkin bilgilere ulaşırken, örgütler ise, işgörenler ile yapılan işanlaşma koşullarına ne oranda uyulduğu, işgörenin ilgi ve yeteneklerinin işe ne oranda yansıdığı gibi konularda yargıda bulunma olanağına sahip olur. Bunun sonucunda ise, çalışanların terfisi, ücret düzeyleri, eğitim ihtiyaçları gibi konularda sağlıklı kararlar verilmesi sağlanmışolur. Böylece, işletmenin misyon ve hedefleriyle, işgörenlerin performansları arasında bir koordinasyon sağlanmışolur. Bu nedenle, performans değerlemede amaç, işgörenlerin çalışmalarının sonucu ortaya çıkardığı ürünün, örgütün amaçlarına göre değerini belirlemektir. Bunun içinde işgörenin performansının nicel ve nitel yönden ölçümleri yapılmaktadır. Bu çalışma, Çanakkale ilinde faaliyet gösteren 4 -5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin performans değerlendirme sistemlerini analiz edebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak hem yöneticilere hem de çalışanlara uygulanan anket ile örgüt içindeki performans değerleme sisteminin algılanması ortaya konarak bir karşılaştırma yapılmıştır.

REFERENCES

References: 

ARGON, Türkan ve ALTAY Eren (2004): “Đnsan Kaynakları Yönetimi”, Nobel
Yayınları, Ankara.
ANGELO M. R., VLADEMIR N. A. (1998): “An Introduction To Hospitality
Today”, Educational Instıtue American Hotel & MotelAssocation, Orlando,
USA.
BENLĐGĐRAY, Serap (1999): “Đnsan Kaynakları Açısından Otellerde
Performans Yönetimi”, T.C. Anadolu ÜniversitesiYayınları No:1174, Đktisadi
ve Đdari Bilimler Fakültesi Yayınları No: 164, Eskişehir.
BĐNGÖL, Dursun (2003): “Đnsan Kaynakları Yönetimi”, Beta Basım Yayım
Dağıtım A.Ş., 5.Basım, Đstanbul.
CAN, Halil; AKGÜN, Ahmet ve KAVUNCUBAŞI, Şahin (2001): “Kamu ve
Özel Kesimde Đnsan Kaynakları Yönetimi”,Siyasal Kitabevi, Ankara.
CARTY, T. M. (2004): “The Importance of Employee Reviews”, Lodging
Hospitality, Vol.60, Iss.14,
ÇOLAKOĞLU, Ülker (2005): “Başarım Değerlemesi”, “Konaklama
Đşletmelerinde Đnsan Kaynakları Yönetimi: Đlkeler ve Uygulamalar”, Ed.:
Cengiz Demir, Nobel Yay., Ankara
DRUMMOND, K. E. (1990): “Human Resource Management For The
Hospitality Industry”, Van Nostrand Reinhold, New York, USA.
FARR, John (1998): ”Beat the Performance Rewiew Blues”, Restaurant
Hospitality, Cleveland Vol.82, Iss.9, Sep.
FINDIKÇI, Đlhami (1999): “Đnsan Kaynakları Yönetimi”, Alfa Basım Yayım,
Đstanbul
GROTE Dick, (2002): “The Performance Appraisal Question and Answer
Book”, Amacom American Management Association, NY, USA
155
MULLINS, L. J. (1995): “Hospitality Management (A Human Resource
Approach)”, Addison Wesley Longman Limited, England.
PEHLĐVAN, Đnayet (1995): “Yönetimde Stres Kaynakları”, Personel Geliştirme
Merkezi Yayın No:16, Ankara.
SABUNCUOĞLU, Zeyyat (2000): “Đnsan Kaynakları Yönetimi”, Ezgi
Kitabevi, Bursa.
ŞENER, Burhan. (2001): “Modern Otel Đşletmelerinde Yönetim ve
Organizasyon”, Detay Yayıncılık, 3.Baskı, Ankara.
WOODS, H. R. (1997): “Human Resource Management”, Educational Institute
American Hotel &Motel Association, Michigan, USA

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com