You are here

TÜRKİYE’DE YATAKLI TEDAVİ KURUMLARININ KAPASİTE KULLANIM ORANLARININ SIRALI LOGİSTİK REGRESYON ANALİZİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, by using the data of 2005 statistical manual about treatment institutions with bed, usage of available capacities at low-middle-high categories has been analysed. Later on, ordinal logistic regression has been used to estimate probabilities to reach higher categories, for hospitals with low capacity usage rates. For the mentioned capacity usage rates category estimation function; ordinal logistic regression model has been built on basis of internal descriptive variable combinations wherenumber of beds, number of specialized physicians, number of policlinics, number of patient acceptance were used as continuous definitive variables, and statue of hospital was used as categorical descriptive variable. From middle and high categorized logits of this conceptual model, sawe of the outcomes of the model have obtained estimated. With the evaluation of this model, probabilities to reach higher categories for each hospital with low capacity usage rate, categorized with logit values of the mentioned model, have been determined.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, ilk olarak Sağlık Bakanlığının yataklı tedavi kurumlarının 2005 istatistik yıllığındaki verilerden hareketle; mevcut kapasitelerinindüşük-orta-yüksek kategoride kullanımları analiz edilmiştir. Daha sonra; düşük kapasite kullanım oranlı hastanelerde verilen hizmetlerin üst kategorilerde yer alan hastanelerde verilen hizmetleri verebilme tahmininde sıralı logistik regresyon kullanılmıştır. Sözü edilen kapasite kullanım oranları kategori tahmini fonksiyonu için, sürekli açıklayıcı değişkenler olarak yatak sayısı, uzman doktor sayısı, poliklinik sayısı, hasta kabul sayısı ve kesikli açıklayıcı değişken olarak da hastane statüsü alınmasının yanı sıra içsel açıklayıcı değişken kombineleri esas alınarak,sıralı logistik regresyon modeli kurulmuştur. Söz konusu bu kavramsal modelin orta ve yüksek’ten oluşan kategorize logitlerinden hareketle modelin sonuçları tahmin edilmiştir. Bu modelin değerlendirilmesiyle düşük kapasite kullanım oranlı her bir hastanede verilen hizmetlerin üst kategorilerdeki verilen hizmetlere olan olasılıkları elde edilen söz konusu modelin logit değerleriyle belirlenmiştir.
1-14

REFERENCES

References: 

Başarır,G.,(1991), “Çok Değişkenli Verilerde ayrımsama sorunu ve lojistik
regresyon Analizi”, Hacettepe Üniversitesi, DoktoraTezi,S.1-48
Emeç,H., (2006) “Ege Bölgesi Tüketim Harcamaları Đçin Sıralı Logit
Tahminlari ve Seneryo Sonuçları”, DEÜ.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Hosmer,D.W.,Lemesrow,S,(1989),“Applied Logistic Regression” ,Wiley,S.
487-511
Hosmer,D.W.,Lemesrow,S,(2000), “Applied Logistic Regression”, Wiley,
S.291
Maddala,G.S.;(1993) “Limited Dependent and Qualitative Variables in
Economertrics”, Cambridge University Pres, New York,S.46-47
Mendelhall,W.,Sıncıch,(1988), “A Second Course in Statistic Regression
Analysis”, New Jersey, S.87
Neter,J.,Kutner,M.,Nachtsheım,C.,Wesserman,W.,“Applied Linear
Statical Models”, Fourth Edition, S.573-576
Özdamar,K.,(1997), “Paket Programlar ile Đstatistiksel Veri Analizi-1”,
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, S.463, 482-485
Özer, H., (2004), “Nitel Değişkenli Ekonometrik Modeller Teori ve
Uygulamalar”.Nobel Basımevi,Nobel Yayın No.667,Đktisat Yayınları Dizi
No:83,2004
T.C. Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Đstatistik Yıllığı 2005
Ankara, 2006, Tablo,16.
Üçdoğruk, Ş., (2002), “Multinomial Logit Model: Bölgeler Arası ĐşGücü
Tercihleri Analizi”, D.E.Ü. Yayınları , Đzmir, 2002, s.
Üçdoğruk,Ş.;Akın,F.;Emeç,H, (2001), “Hane Halkı Harcamalarının
Olasılıklarını Sıralı Regresyon Modeli ile Tahmin Etme” , S,2
Williams,R, (2006),“Generalized Ordered Logit/ Partial Propotional Odds
Models for Ordinal Dependent Variables”, The Stata Journal 6(1), S,2
Timoty R.Johnson and Adrew D. Martin, (Jun.,1998), “The public’s
Contional Response to Supreme Court Decisions” ,theamerican political
Science Review, Vol.92 No.2 pp.299-309
Michael BAĐLEY and David W.BRDY, (1998), “Heterogeneity and
Representation: The senate and Free Trade “. American Journal of political
Science,Vol.42, No.2. pp.524-544
Tou CHOĐand Stephen R COLE, (2004), “A family ordered logistic
regression models fit by data expansion” Đnternational Journal of
Epidemiology , 33(6):1413

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com