You are here

Atatürk Dönemi Türk-Yunan Siyasi İlişkileri

Turkish-Greek Political Relations During The Atatürk's Period

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Greece, after 433 years of ruling under the Ottoman empire,had obtained its freedom on 24 April 1980. After that date, Greece used all the opportunity to expand his borders, and they start to invade Anatolia beginning from 15 May 1919. With the leadership of the Mustafa Kemal Ataturk , Turkish people start their resistance against the invading nations and overturn Greece attack. After this war, two nations has discussed the conflicts in details and made an agreement known as Lozan Treath which signed on 24 July 1923. Besides the issues like minorities, The Greek Orthodox Patriarchate, exchange of minorities in both sides keep the tensions high between the two nations until the early 1930s. After the 1930s, the Turkish-Greek relationship turn into a friendly neighbourhood with the help of the Mustafa Kemal Ataturk's realistic international relationship politics
Abstract (Original Language): 
Tam 433 yıl Osmanlı idaresinde kalan Yunanistan, 24 Nisan 1830 yılında bağımsız bir devlet haline gelmistir. Bu tarihten sonra, topraklarını genisletmek için her fırsatı değerlendiren Yunanistan, 15 Mayıs 1919 tarihinde Anadolu’yu isgale baslamıslardır. Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğindeki Türk milletinin üç yıl süren direnisi sonucu Yunanlıların bu girisimi basarısızlıkla sonuçlanmıstır. Savas sonrasında da 24 Temmuz 1923 tarihinde iki ülke sorunlarının da görüsüldüğü Lozan Barıs Antlasması imzalanmıstır. Bununla birlikte azınlıklar, Fener Rum Patrikhanesi, nüfus mübadelesi gibi sorunların da etkisiyle iki ülke iliskilerinde yasanan gerginlik 1930’lu yıllara kadar devam etmistir. 1930 sonrasında ise, Türk-Yunan iliskilerinin Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçekçi politikası sayesinde yerini iyi komsuluk iliskilerine bıraktığı görülmektedir.

REFERENCES

References: 

Arsiv Belgeleri
BCA Ars., 030-18-1-1/8-51-16.
BCA Ars. 030-10-239-617-6.
BCA Ars., 030-10-240-618-6.
BCA Ars., 030. 10. 240 618-8.
BCA Ars. 030-10-240-643-21.
BCA Ars, 030-10-251-693-5.
BCA Ars., 030-10-251-693-24.
BCA Ars., 030-10-252-698-11.
BCA. Ars., 030-10-241-262-61.
BCA Ars., 030-10-240-625-9.
BCA Ars., 030-10-241-629-3.
Düstur, III. Tertip, Cilt: 7, 8,15.
Kitaplar
Aksin, A. (1991) Atatürk’ün Dıs Politika Đlkeleri ve Diplomasisi, Ankara:
AKDTYK TTK.
Alexandris, A. (1983) The Grek Minority of Đstanbul and Grek Turkısh
Relations (1918-1974), Athens: Center for Asia Minor Studies.
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. I, (1997) Ankara: AKDTYK ATAM.
Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Açıs Konusmaları, (1987)
Ankara: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu.
Bilge,S.(2000) Büyük Düs Türk Yunan Siyasi Đliskileri, Ankara:21. Yüzyıl .
Cumhuriyetin Đlk On Yılı ve Balkan Paktı (1923-1934), (1974). Ankar:
Dısisleri Bakanlığı.
Eyyupoğlu, Đ. (2002) Mudanya Mütarekesi, Ankara: AKDTYK Atatürk
Arastırma Merkezi.
Gönlübol M. ve Sar C. Atatürk ve Türkiye’nin Dıs Politikası (1919-1938),
Ankara: Atatürk Arastırma Merkezi.
Gürel, S.S. (1993) Tarihsel Boyut Đçinde Türk Yunan Đliskileri (1821-1993),
Ankara:Ümit
Hatipoğlu, M.M. Yunanistan’daki Gelismelerin Isığında Türk-Yunan
Đliskilerinin 101 Yılı (1821-1922), Ankara: TKAE.
Đnönü, i. (1987) Hatıralar, Cilt: II, Ankara.
Kitsikis, D. (1974) Yunan Propagandası. Đstanbul: Toker.
Kocabas, S. (1984) Tarihte ve Günümüzde Türk-Yunan Mücadelesi.
Đstanbul:Bayrak.
Ladas, S. P. (1932) The Exchange of Minorities Bulgaria, Greece and
Turkey, New York.
Lozan Barıs Konferansı Tutanaklar Belgeler, Birinci Takım, Cilt: I, Kitap III(
1993) Çev:Seha L. Meray:Đstanbul, Yapı Kredi.
Psomiades, H. J. (1968) The Eastern Question The Last Phase A Study in
Grek-Turkish Diplomacy, Thessaloniki.,
Sofuoğlu, A. (1996) Fener Rum Patrikhanesi ve Siyasal Faaliyetler,
Đstanbul.
Soysal, Đ. (1989) Türkiye’nin Siyasal Andlasmaları, Cilt: I (1920-1945),
Ankara: AKDTYK Türk Tarih Kurumu Yayını.
Stavrıanos, L.S. (1963) The Balkans Since 1453, New York.
Sahin, S. (1980) Fener Patrikhanesi ve Türkiye, Đstanbul.
Makaleler
Çay, A. (1992). “Sark Meselesi”, VI. Osmanlı Sempozyumu (Söğüt, Eylül
1991):107-124.
Çaycı, A. (Ekim, 1987). “Yunanistan’ın Anadolu Macerası”, Hacettepe
Üniversitesi Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi,
C.1, Sayı: 1: 1-20.
Emin, H. (2002). “Batı Trakya’da Türk Varlığı”, Balkanlar’daki Türk
Kültürünün Dünü-Bügünü-Yarını Uluslar arası Sempozyum (26-28 Ekim
2001) Bildiri Kitabı.
Ercan, Y. (1986). “Türk-Yunan Đliskilerinde Rum Patrikhanesi’nin Rolü”,
Üçüncü Askeri Tarih Semineri:195-205.
Erim, N. “Milletlerarası Adalet Divanı ve Türkiye-Rum ve Türk Ahali
Mübadelesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 2,
Sayı: 1.
Gürün, K. (1984). “Türk-Yunan Đliskileri ve Lozan Antlasması”, Atatürk
Türkiyesinde Dıs Politika Sempozyumu (24 Ekim 1983), : 15-84.
Đnan, K. (1986). “Türk-Yunan Đliskilerinde Dinamikler”, Üçüncü Askeri
Tarih Semineri Bildirileri: 93-99.
Kayam, C. Temmuz-Kasım 1993). “Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi”,
Atatürk Arastırma Merkezi Dergisi, Cilt: IX, Sayı: 27.
Kitsikis, D. (1969). “Les projets d’ententes Balkanigues”, Revue Historique,
C. CCXLI: 119-125.
Kurat, Y.T. (1973). “Batılı Kaynakların Isığı Altında Đzmir’in Đsgali
Sorunu”, VII. Türk Tarih Kongresi (5-29 Eylül 1970), C. 2: 842-852.
Sarınay, Y. (2000). “Türk-Yunan Đliskilerinde Mübadele Sorunu”, Atatürk 4.
Uluslararası Kongresi (25-29 Ekim 1999 Türkistan-Kazakistan), Cilt:I:
667-68-690.
Soysal, Đ. (1985). “Balkan Paktı (1934-1941)”, Ord. Prof. Yusuf Hikmet
Bayur’a Armağan: 125-225.
Tosun, R. (2002). “Türk-Rum Nüfus Mübadelesi”, Türkler, Cilt: 16: 601-
610.-
Uçarol, R. (1986). “1878 Berlin Antlasması’na Göre Yunanistan Sınırının
Düzenlenmesi Sorunu ve Yunanistan’a Toprak Verilmesi 1878-1881”,
Üçüncü Askeri Tarih Semineri Bildirileri: 210-240.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com