You are here

AB’ye Uyum Sürecinde Türk Kamu Yönetiminin Dönüşümü Üzerine Notlar

Notes On Transformation Of Turkish Public Administration In The Process Of Adaptation To The EU

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The objective of this study is twofold. The first one is to determine basic characteristics of Turkish public administration in comparison to the EU standards and then to propose some solutions for encountered problems in the course of adaptation to the EU, especially in the transformation of Turkish public administration. To meet these objectives, a panorama of basic characteristics and problems from past to current day is drawn by focusing on the organizational aspects of public administration. Following this, the adjustment efforts especially in legislative frameworks, social and administrative conventions and in other reconstruction endeavors are studied in a framework of new concepts and approaches such as new public administration, governance and subsidiarity. Furthermore, the encountered position of demonstrated reconstruction efforts and their fundamental concerns are examined in order to introduce some projections about future developments. Finally, some recommendations are made in accordance with the point of attained stage in the relations with the EU.
Abstract (Original Language): 
Bu çalısmanın amacı, AB’ye uyum sürecinde Türk kamu yönetiminin karsı karsıya bulunduğu dönüsümün temel nitelikleri ve sorunları ile bu bağlamda ortaya konabilecek çözüm önerilerinin belirlenmesidir. Bu amaçla, öncelikle kamu yönetiminin örgütsel yönü odaklı bir dünden bugüne temel nitelikler ve sorunlar panoraması çıkarılacaktır. Özellikle yeni kamu yönetimi anlayısı, yönetisim, yerellik vb. kavramlar ve yaklasımlar çerçevesinde Türkiye’de kamu yönetiminin karsı karsıya bulunduğu dönüsüm süreci, AB ile iliskilerde gelinen noktada ortaya konan yasal çerçeve değisiklikleri, anlayıslar ve yeniden yapılanma çabaları bağlamında irdelenecektir. Bu çerçevede ortaya konan yeniden yapılanma çabalarının AB sürecinde karsı karsıya kaldığı durum ve bu sürecin temel sorunları, bu çalısmada geleceğe dönük projeksiyonları da içerecek biçimde tartısılacaktır.

REFERENCES

References: 

Akdoğan, A. Argun (2004), “Uygulama Açısından Türkiye’de Kamu Yönetimi
Reformu”, Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 37, Sayı 4, 11-30.
Aktan, C. Can (1999), “Türkiye’de Toplam Kalite Yönetiminin Kamu Sektöründe
Uygulanmasına Yönelik Öneriler”, Türk Đdare Dergisi, Sayı 422, Mart.
Al, Hamza (2004), “Türk Kamu Yönetiminde Liberal ve Postmodern Esintiler: Kamu
Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı”, Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 37, Sayı 4,
ss.1-10.
Arıkan, Yeseren E. (2004), “Bütünlesen Avrupa’da Yerel Yönetimler”, Görüs, Mart
2004, ss. 38-51.
Aykaç, Burhan (2003), “Yönetimin Đyilestirilmesi ve Örgütsel Değisim”, B.Aykaç,
S.Durgun, H.Yayman (Ed.), Türkiye’de Kamu Yönetimi, Yargı Yayınları,
Ankara, ss. 255-297.
Aykaç, B., H. Yayman, M. A. Özer (2003), “Türkiye’de Đdari Reform Hareketlerinin
Elestirel Bir Tahlili”, G.Ü. Đ.Đ.B.F Dergisi, Sayı 2003/2, ss. 153-179.
Balaban, Osman (2004), “Krizden Kaçıs, Krize Kaçıs: Türkiye’de Kamu Yönetimi
Reformu”, Çağdas Yerel Yönetimler, Cilt 13, Sayı 4, Ekim, ss. 5-17.
Çukurçayır, M.A, Eroğlu, T. (2004), “Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanmaya Farklı
Bir Yaklasım: Verimlilik ve Basarı Karnesi”, Sayıstay Dergisi, Sayı 53,
Nisan-Haziran, ss. 41-67.
Doig, A, Wılson, J. (1998), “What Price New Public Management?”, Political
Quarterly, Vol. 69, Issue: 3, July-September.
DPT (2003), Kamu Yönetiminin Đyilestirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması, Özel Đhtisas
Komisyon Raporu, DPT Yayını, Ankara.
DPT (2004), Türkiye’nin AB’ye Katılım Sürecine Đliskin 2004 Yılı Đlerleme Raporu, DPT
Yayını, Ankara.
Eke, Ali Erkan (1982), Anakent Yönetimi ve Yönetimlerarası Đliskiler, A.Ü. S.B.F.
Yayını, Ankara.
Eren, Veysel (2003), “Kamu Yönetiminde Yeni Mesruluk Temeli Olarak Müsteri Odaklı
Yönetim Yaklasımı”, A.Ü. S.B.F. Dergisi, Cilt 58 Sayı 1.
Eryılmaz, Bilal (1995), “Yerel Yönetim Sendromu”, Yeni Türkiye, Sayı 4, Haziran.
Eryılmaz, Bilal (1997), Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılanması, Birlesik Yayıncılık,
Đstanbul.
Görmez, Kemal (1997), Yerel Demokrasi ve Türkiye, Vadi Yayınları, Konya.
Görmez, Kemal (2000), “Demokratiklesme Açısından Merkez-Yerel Yönetim Đliskileri”,
G.Ü. Đ.Đ.B.F. Dergisi, Sayı 2000/4, ss. 81-88.
Göymen, Korel (1999), “Türk Yerel Yönetiminde Katılımcılığın Evrimi: Merkeziyetçi
Bir Devlette Yönetisim Dinamikleri”, Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 32, S. 4,
Aralık, 1999
Göymen, Korel (2000), “Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Yönetisim: Gereksinmeler,
Önermeler, Yönelimler”, Çağdas Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 2, Nisan.
Gül, Hüseyin (2005), “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısına Adem-i
Merkezilesme-Küresellesme Dinamikleri ve Yönetimi Gelistirme Açılarından
Bakıs”, H.Özgür, M.Kösecik (Ed.), Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-
1, Nobel Yayını, Ankara, ss. 39-56.
Güler, Birgül A. (2004), “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Üzerine”, Hukuk ve Adalet,
Cilt 1, Sayı 2.
Hamamcı, Can (1981), Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim Ekseninde Belediyelerimizin
Yapısı Ve Demokratiklesme Eğilimi, Yayınlanmamıs Doktora Tezi, Ankara.
Heper, Metin (1974), Bürokratik Yönetim Geleneği, ODTÜ Yayını, Ankara.
Hughes, Owen E. (2003), Public Management and Administration, Third Edition,
Macmillan Press, London.
Kickert, Walter J. M.(2005), “Distinctiveness In The Study Of Public Management In
Europe”, Public Management Review, Vol. 7, Issue: 4, ss. 537-563.
Kösecik, Muhammet ve Özgür, Hüseyin (2005), “Yerel Yönetimlerde Reform:
Geleneksel Modelin Değisim Süreci”, H.Özgür, M.Kösecik (Ed.), Yerel
Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1, Nobel Yayını, Ankara, ss. 1-20.
Lynn, Laurence E. Jr. (2001), Public Management, Sage Publications, Chicago.
Mahçupyan, Etyen (1997), Osmanlı’dan Postmoderniteye, Yol Yayınları, Đstanbul.
Ortaylı, Đlber (1995), “Devraldığımız Miras”, Yeni Türkiye, Sayı 4, Mayıs-Haziran.
Ortaylı, Đlber (1985), Tanzimat’tan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, Hil Yayınları,
Đstanbul.
Ökmen, Mustafa (2003), Kent, Çevre ve Globallesme, Alfa Yayınları, Đstanbul.
Ökmen, Mustafa (2005a), “Küresellesme Sürecinde Yerellesme Eğilimleri ve Yerel
Yönetimler”, H.Özgür, M.Kösecik (Ed.), Yerel Yönetimler Üzerine Güncel
Yazılar-1, Nobel Yayını, Ankara, ss. 539-564.
Ökmen, Mustafa (2005b), “Küresel Sistem, Demokratiklesme-Yerellesme Dinamikleri
ve Yerel Demokrasi”, Kemal Görmez (Ed.), Küresellesme ve Yerellesme,
Odak Yayınları, Ankara, ss. 21-63.
Ömürgönülsen, Uğur (2003), “Kamu Sektörünün Yönetimi Sorununa Yeni Bir
Yaklasım: Yeni Kamu Đsletmeciliği”, Muhittin Acar, Hüseyin Özgür (Ed.),
Çağdas Kamu Yönetimi-1, Nobel Yayını, Ankara, ss. 3-43.
Özilhan, Tuncay (2003), “Kamu Reformunun Temel Đlkeleri”, Görüs, Aralık, ss. 6-7.
Parlak, Bekir (2003), “Küresellesme Sürecinde Modern Ulus-Devlet Ve Kamu
Yönetimi”, Muhittin Acar, Hüseyin Özgür (Ed.), Çağdas Kamu Yönetimi-1,
Nobel Yayını, Ankara, ss. 347-391.
Parlak, B, Sobacı, Z. (2005), Kuram ve Uygulamalarda Kamu Yönetimi: Ulusal ve
Global Perspektifler, Alfa Yayını, Đstanbul.
T.C. Basbakanlık (2003), Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı, T.C. Basbakanlık
Yayını, Ankara.
Tekeli, Đlhan (1996), “Katılımdan Beklentilerimiz Zaman Đçinde Nitelik Değistiriyor”,
Ada Kentliyim, No: 3, Sonbahar.
TODAĐE (1992), KAYA Raporu Yerel Yönetimler Arastırma Grubu Raporu, TODAĐE
Yayınları, Ankara.
Yasamıs, F. Demir (1997), “Kamu Yönetimi Kuramında ve Uygulamasında Yeni
Gelismeler: Administration’dan Management’a”, Türk Đdare Dergisi, Sayı
417, Aralık.
Yılmaz, Osman (2001), Kamu Yönetimi Reformu: Genel Eğilimler ve Ülke Deneyimleri,
DPT Yayınları, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com