You are here

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Ve Türkiye’de Belediyeler

European Charter Of Local Self-Government And Municipalities in Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
During the history, the local governments have been seen as foundations by the industrialized western countries which should be developed continuously. These local governments have also been seen as the closest foundations to the people. One of the most important signs of this is European Charter of Local self-government. This charter which Turkey signed with reservations on some of its articles offers a guidance for our country lacking the custom of a fundamental local government in a western sense on the subject concerning the direction which Turkey should require for the development of local governments. The accordance of municipalities, which occupy an important place within Turkish governments, with the European charter of Local Self-government structurally and functionally and displaying precautions which should be taken is very important. Taking the legal alterations made recently into account, the level of application of European Charter of Local Self-government and things should be done are explored in this article.
Abstract (Original Language): 
Özet: Yerel yönetimler, tarihi süreç içerisinde sanayileşmiş batılı ülkeler tarafından sürekli olarak geliştirilmesi ve özerk kılınması gereken halka en yakın kuruluşlar olarak görülmüşlerdir. Bunun en önemli göstergelerinden birisi de Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı olarak gösterilebilir. Türkiye’nin bazı maddelerine çekince koyarak imzalamış olduğu bu sözleşme, batılı anlamda köklü bir yerel yönetim geleneğinden yoksun olan ülkemizin yerel yönetimlerini hangi doğrultuda bir gelişime tabi tutması gerektiği konusunda rehber teşkil etmektedir.Türk yerel yönetimleri içerisinde önemli bir yer işgal eden belediyelerin yapısal ve işlevsel olarak Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na uygunluğu ve alınması gereken tedbirlerin ortaya konulması büyük önem taşımaktadır. Bu makalede, Türkiye’de yerel yönetimlerle ilgili son dönemde yapılan yasal değişikliklerde dikkate alınarak belediyeler açısından Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın uygulanma düzeyi ve yapılması gerekenler irdelenmeye çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

KĐTAPLAR
AYTAÇ, Fethi,(1991). Açıklamalı Belediye Kanunu, 5.Baskı, Adalet Matbaacılık,
Ankara
BARLOW, I. Max,(1991). Metropolitan Government, Routledge, Great Britain,
BENNETT, Robert J.,(1993). Local Governments in Europe: Common Directions
of Chance, Local Government in the New Europe, Belhaven Pres, United
Kingdom,
DERDĐMAN, R.Cengiz,(2005) Yeni Düzenlemelere Göre Yerel Yönetimler, Aktüel
Yayınları, Đstanbul
ERYILMAZ, Bilal,(1997). Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılanması, Birlesik
Yayıncılık, Đstanbul
ERYILMAZ, Bilal, (2000). Kamu Yönetimi, Erkam Matbaacılık, Đstanbul
GÖNÜL, Mustafa, (1977). Yerel Yönetim Birlikleri, TODAĐE Yayını, Ankara
GÖZÜBÜYÜK, Seref,(1989). Yönetim Hukuku, 3.Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara
HĐLL, Dilys, M., (1974). Democratic Theory and Local Government, London .
KALABALIK, Halil,(2005). Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karsılastırmalı Yerel
Yönetim Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara
KELES, Rusen, (2000). Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, Đstanbul.
NADAROĞLU, Halil,(1984). Mahalli Đdareler, Beta Yayımcılık, Đstanbul.
SHARPE, L.J., (1995). The Future of Metropolitan Government, The Government
of World Cities, John Wiley& Sons, England,
SHELDRAKE, Jhon,(1992). Modern Local Government, Dartmouth Publishing
Company, England,
TORTOP, Nuri,(1999). Mahalli Đdareler, Yargı Yayınları, Ankara
ULUSOY, Ahmet, Tekin AKDEMĐR,(2001). Mahalli Đdareler, Seçkin Yayınevi,
Ankara.
ÜNLÜ, Halil,(1993). Yerel Yönetimler Arası Đsbirliği-Kent ve Belediye Birlikleri
TOKĐ-IULA-EMME, Đstanbul,
YILDIRIM, Selahattin,(1993). Yerel Yönetim ve Demokrasi, T.C. Basbakanlık
Toplu Konut Đdaresi Baskanlığı Yayını,IULAEMME, Đstanbul.
MAKALELER
AKIN, Cengiz, (1997). “Türkiye’de Yerel Özerkliğin Anlamı”, Türk Đdare Dergisi,
Yıl: 69, Sayı: 414, Mart , s.111-124
AYDEMĐR, Süleyman Ruhi,(2000). “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Sartının
Isığı Altında Türk Yerel Yönetimleri”, Yerel Gündem, Yıl:2, Sayı:8,
Ağustos , s.43-56
GÖRMEZ, Kemal,(1995). “Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu Üzerine”, Yeni
Türkiye,Sayı:4 Mayıs, s.327-339
GÖRMEZ, Kemal,(2000) “Demokratiklesme Açısından Merkezi Yönetim - Yerel
Yönetim Đliskileri”, G.Ü. Đ.Đ.B.F. Dergisi, Cilt:2, Sayı:4 Bahar , s.81-88
KELES, Rusen,(1995). “Yerel Yönetimler Özerklik Sartı Karsısında Avrupa ve
Türkiye”, Çağdas Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 6, Kasım , s.3-
19
ÖNER, Serif, (1997). “Türkiye’de Merkezi Yönetim ile Belediyeler Arasındaki
Đliskilerin Yasal - Siyasal ve Ekonomik Analizi”, Türk Đdare Dergisi,
Yıl: 69, Sayı: 414, Mart, s.211-225
PITIRLI, Ali, (1989). “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Sartı”, Türk Đdare
Dergisi. Sayı: 383, Haziran, s.59-72
RESMĐ GAZETE: 21 Mayıs 1991, Sayı: 20877, 3723 Sayılı Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Sartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,
RESMĐ GAZETE: 13.7.2005, Sayı:25874 , 3.7.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye
Kanunu,
TORTOP, Nuri, (1993). “Güçlü Mahalli Đdare Anlayısının Gelismesi”, Çağdas Yerel
Yönetimler Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, Mart, s.3-10
YALÇINDAĞ, Selçuk,(1992). “Güçlü ve Özerk Yerel Yönetimler Demokrasimizin
ve Yönetim Sistemimizin Temel Kurulusları Olmalıdır”, Çağdas Yerel
Yönetimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, Mart, s.3-8
YETER, Enis,(1996). “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Sartı Karsısında Türkiye :
Anayasa ve Đlgili Yasalarda Durum”, Çağdas Yerel Yönetimler Dergisi,
Cilt: 5, Sayı: 1, Ocak, s.3-13
ZENGĐN, Eyüp,(1994). “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Sartı ve Türkiye (Yasal
Açıdan Karsılastırma)”, Türk Đdare Dergisi, Yıl:66, Sayı 403, Haziran,
s.195-204

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com