You are here

Güçlendirme Algılarındaki Değişimin Örgütsel Kültür Ve Bağlılık Üzerinde Etkileşimi

The Interaction Of Changes In Empowerment Perception On Organizational Culture And Loyalty

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In recent years, the concept of empowerment has become prominent in business management and organization literature. The aim of this study is to investigate the effect of corporate culture and organizational loyalty on the perception of the employee about the enpowerment. Empowerment requires, team working, flexible working conditions and participative culture. The corporate culture that is one of the definer of the management applications and perception provides the workers to work in coordination and accordance with the organization targets. The change in the perception of enpowerment, can be defined by the organizational culturel variables as designed by Hofstede. Organizational loyalty, that provides the employee participation and increase the overall efficiency of the organization, has recently started to become an important topic.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda, güçlendirme kavramı, isletme yönetim ve organizasyon literatüründe önemli ve göze çarpan bir kavram olmustur. Bu çalısmanın amacı, güçlendirme üzerinde etkili olan değiskenlerden örgüt kültürü ve örgüt bağlılığı değiskenlerinin güçlendirme algıları üzerindeki etkisinin ortaya konulmasıdır. Güçlendirme, takım çalısması, esnek çalısma ortamı ve katılım kültürünü gerektirmektedir. Bireylerin algılarını etkileyen yönetim uygulamalarında belirleyici değiskenlerden biri olan örgüt kültürü, ortak değerler yoluyla çalısanların uyum içinde örgüt amaçları doğrultusunda çalısmalarını sağlamaktadır. Güçlendirme algılarındaki değisim, Hofstede tarafından gelistirilmis olan örgüt kültürü değiskenleri tarafından açıklanmaktadır. Çalısanların isletmeye katılımını ve örgütün genel olarak etkinliğinin artırılmasını sağlayan örgütsel bağlılık, son yıllarda oldukça önem kazanan bir konu haline gelmistir.

REFERENCES

References: 

Akat, İ., Budak G., Budak G. 1999. İşletme Yönetimi, Barış Yayınları, İzmir.
Avolio, B. J., Zhu, W., Koh, W. ve Bhatia, B.(2004). Transformational leadership
and organizational commitment: mediating role of psychological
empowerment and moderating role of structural distance, Journal of
Organizational Behavior, Cilt 25, s. 951–968.
Aydemir, M., Demirci, M. K. (2006). Đsletmelerin Küresellesme Stratejileri, Gazi
Kitabevi.
Bakan, Đ., (2004),
Bogler, R. ve Somech, A. (2004). “Influence of teacher empowerment on teachers'
organizational commitment, professional commitment and organizational
citizenship behavior in schools”, Teaching and Teacher Education, Cilt 20,
Sayı 3, s. 277-289.
Bolat, T.(2003). Personeli güçlendirme: davranıssal ve bilissel boyutta incelenmesi
ve benzer yönetim kavramları ile karsılastırılması, Atatürk Üniversitesi
Đ.Đ.B.F Dergisi, Cilt 17, Sayı 3-4, 199-219.
Cacioppe, R.(1998). Structured empowerment: an award –winning program at the
Burswood Resort Hotel, Leadership & Organization Development Journal,
Cilt 19, Sayı 5, s. 264-274.
Ceylan, A.(2002). Çalısanların Güçlendirilme Algıları Üzerine Tuzla Bölgesindeki
Ticari Bankalarda Bir Arastırma, Öneri, Cilt 5, Sayı 17, s. 113-120.
Coleman, H. J.(1996). Why employee empowerment is not just a fad, Leadership &
Organization Development Journal, Cilt 17, Sayı 4, s. 29–36.
Collins, D.(1995). “Rooting for empowerment?”, Empowerment in Organizations,
Cilt 3, Sayı2, s. 25-33.
Conger J.A., Kanungo, R. N.(1988). The empowerment Process: integrating theory
and practise, Academy of Management Review, Cilt 13, Sayı 3, s.471-482.
Coskun, R.(2002). Modern Yönetim Yaklasımları, Beta Basım Yayım, Đstanbul.
Çağlar, Đ.(2001). Yönetim-kültür bağlamında Türk yönetim modelinin saptanmasına
yönelik kavramsal bir çalısma, Gazi Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Dergisi, Cilt 3, Sayı
3, s.125-148.
Daft, R. L.(2001). Organization Theory and Design, Seventh Edition.
Deci, E.L., Connell, J.P., Ryan, R. M. (1989), “Self-Determination in a Work
Organization, Journal of Applied Psychology, S.74. s.580-590.
Denison, D. R., Haaland, S. ve Goelzer, P.(2004). Corporate Culture and
Organizational Effectiveness: Is Asia Different from The Rest of The World,
Organizational Dynamics, Cilt 33, Sayı 1, s. 98-109.
Dewettinck, K., Singh, J. ve Buyens, D.(2003). Psychological empowerment in the
workplace: reviewing the empowerment effects on critical work outcomes,
Vlerick Leuven Gent Working Paper Series, Cilt 29, s. 1-26.
Doğan, M.(1998). Đsletme Ekonomisi ve Yönetimi, Genisletilmis Yeni Baskı, Đzmir.
Doğan, S.(2003a). Personel Güçlendirme, Sistem Yayıncılık, Đstanbul.
Doğan, S.(2003b). Đsletmelerde personel güçlendirmenin önemi, Đ.Ü. Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dergisi, Sayı 29, s. 177-203.
Greasley, K., Bryman, A., Dainty, A., Price, A., Soetanto, R. ve King, N. (2005).
Employee perception of empowerment, Employee Relations, Cilt 27, Sayı 4,
s. 354-368.
Geroy, G. D. Wright, P., C., Anderson, J. (1998), “Strategic performance
empowerment model”, Empowerment in Organizations, C. 6, S. 2; s.57.
Greenberg, J., Baron, R.A., (2003), Behavior in organizations: understanding and
managing the human side of work, Prentice Hall, New Jersey.
Halis, M., (2001), “Durumsallığı Açısından Türk Örgüt Kültürlerindeki
Yönelimler”, Manas Ün. Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 5, s.109-135.
Henkin, A. B. ve Marchiori, D. M.(2003). Empowerment and Organizational
Commitment of Chiropratic Faculty, Journal of Manipulative and
Physiological Therapeutics, Cilt 26, Sayı 5, s.275-281.
Hofstede, G.(1997). Cultures and Organizations, McGraw-Hill, Inc.
Honold, L.(1997). A review of the literature on employee empowerment,
Empowermment in Organizations, Cilt 5, Sayı 4, s. 202-212.
Johnson, R., Redmond, D.(1998). The art of empowerment, Financial Times Pitman
Publishing.
Jung, D.I., Chow, C., Wu, A. (2003), The Role of Transformational Leadership in
Enhancing Organizational Innovation: Hypothese and Some Preliminary
Finding, The Leadership Quarterly, 14, (4-5), 525-544.
Kanter, R., (1985), “Supporting innovation and venture development in established
companies” Journal of Business Venturing, Cilt.1, Sayı 1,s.47-60
Klagge, J.(1998). The empowerment squeeze - views from the middle management
position, The Journal of Management Development, Cilt.17, Sayı.8, s.548-
558.
Koçel, T.(2001). Đsletme Yöneticiliği, Sekizinci Baskı, Beta Basım Yayım, Đstanbul.
Kotter, J. P. Ve Heskett J. L.(1992). Corporate Culture and Performance, The Free
Pres
Lashley, C.(1995). Towards an understanding of employee empowerment in
hospitality services, International Journal of Contemporary Hospitality
Management, Cilt 7, Sayı 1, s. 27-32.
Lashley, C.(1999). Employee empowerment in services: a framework for analysis,
Personnel Review, Cilt 28, Sayı 3, s. 169-191.
Liden, R. C., Arad, S., (1996), “A power perspective of empowerment and work
groups: Implications for human resources management research”, Research in
Personnel and Human Resources Management, C.14, s.205-251.
Luthans, F.(1992). Organizational Behavior, McGraw-Hill, Inc
Martin, P., Nicholls, J., 1987, Creating a Committed Work-force, IPM, London.
McEwan, A. M., Sackett, P.(1998). The human factor in CIM systems: worker
empowerment and control within a high-volume production environment,
Computers in Industry, Cilt 36, s. 39-47.
Meyer, J. P., Allen, N. J., 1997, Commitment in the workplace: Theory, research,
and application, Sage Publications, London.
Mowday, R.T.,, Steers, R.M. ve Porter, L.W. (1979), “The Measurement of
Organizational Commitment” , Journal of Vocational Behavior, Cilt:14,
ss.224-247.
Nykodym, N., Simonetti, J. L., Nielsen W. R., Welling, B.(1994). Employee
Empowerment, Empowerment in Organizations, Cilt 2, Sayı 3,s. 45-55.
Özdevecioğlu, M.(2003). Algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasındaki
iliskilerin belirlenmesine yönelik bir arastırma, Dokuz Eylül Üniversitesi
Đ.Đ.B.F. Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, s.109-126.
Özsoy, A.S. (2004), Bir Yüksekokul Çalısanlarının Kuruma Bağlılık Durumlarının
Đncelenmesi, Cilt.6, Sayı.2, S.13-19.
Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T. ve Boulian, P.V., 1974,
“Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Turnover Among
Psychiatric Technicians”, Journal of Applied Psychology , 59, 603 - 609.
Randolph, W. A.(2000). Why is it so hard to achieve?, Organizational Dynamics,
Cilt 29, Sayı 2, s.98.
Rousseau, D., M., Ho, V., T, Greenberg J., 2006, “I-Deals: Idıosyncratıc Terms In
Employment Relatıonshıps”, Academy of Management. The Academy of
Management Review, Briarcliff Manor:. C. 31, N.4, s. 977.
Saruhan, S. C. ve Türker, M. V.(2003). Personel Güçlendirme; Yüksek performans
için olmazsa olmaz bir gereklilik mi? Geçici bir yönetim hevesi mi? Yoksa
hepsinden öte bir insan kaynakları stratejisi mi?: Bankacılık sektöründe bir
arastırma, 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22-24 Mayıs,
Afyon.
Siegall, M., Gardner, S.(2000). Contextual factors of psychological empowerment,
Personel Review, Cilt 29, Sayı 6, s. 703-722.
Sigler, T. H., Pearson, C. M.(2000). Creating an empowering culture: examining the
relationship between organizational culture and perception of empowerment,
Journal of Qualty Management, Cilt 5, s.27-52.
Sornes, J. O., Stephens, K. K., Saetre, A. S. ve Browning, L. B.(2004). The
Reflexivity between ICTs and Business Culture: Applying Hofstede’s Theory
to Compare Norway and the United States, Đnforming Science Journal, Cilt 7,
s.1-30.
Spreitzer, G. M.(1995). Psyhological Empowerment In The Workplace:
Dimensions, Measurement, and Validation, Academy of Managemet Journal,
Cilt 38, Sayı 5, s.1442-1465.
Spreitzer, G. M. ve Doneson, D.(2005). Musing on the Past and Future of Employee
Empowerment, Handbook of Organizational Development.
Sisman, M.(2002). Örgütler ve Kültürler, Pegem Yayıncılık, Ankara.
Terzi, A.R.(2000). Örgüt Kültürü, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Thomas K.W., Velthouse B.A.(1990). Cognitive elements of empowerment: an
interpretive model of intrinsic task motivation, Academy of Management
Review, Cilt 15, Sayı 4, s. 666-681.
Ugboro, I., O., Obeng, K., Talley, W., K. , (2001), “Motivations and Impediments to
Service Contracting, Consolidations, and Strategic Alliances in Public Transit
Organizations”, Administration & Society, C. 33, No. 1, s.79-103.
Ugboro, I. O. ve Obeng K.(2000). Top management leadership, employee
empowerment, job satisfaction, and customer satisfaction in TQM
organizations: an emprical study, Journal of Qualty Management, Cilt 5, s.
247-272.
Uyguç, N. ve Çımrın, D.(2004). DEÜ Arastırma ve Uygulama Hastanesi Merkez
Laboratuvarı Çalısanlarının Örgüte Bağlılıklarını ve Đsten Ayrılma
Niyetlerini Etkileyen Faktörler, Dokuz Eylül Üniversitesi Đ.Đ.B.F.Dergisi, Cilt
19, Sayı 1, s.91-99.
Varona, F. (1996). Relationship between Communication Satisfaction and
Organizational Commitment in Three Guatemalan Organizations, The
Journal of Business Communication, Cilt 33, Sayı 2, s. 111-140.
Vogt, J., Murrel, K. (1990), Empowerment in Organization: How to Spark
Exceptional Performance, University Associates, Inc., Amsterdam, s.5-8.
Wilkinson, A.(1998). Empowerment: theory and practice, Personel Review, Cilt 27,
Sayı 1, s. 40-56.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com