You are here

BOYUTLARI VE FARKLI ALGILARIYLA KÜRESELLEŞME

GLOBALIZATION WITH DIFFERENT PERCEPTIONS AND DIMENSIONS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study aims to explicate different perceptions and dimensions of globalization in the logic of globalization system and process. In this respect, the different perceptions of globalization are compared. Then, the study tries to display the different dimensions and their relations to each other. In today’s world, the borders of national cultures, economies and lands are vanishing and globalization brings new tendencies in almost every area of life. These changes lead to re-structuring which is driven by investments in knowledge, communication, biological new industrial raw materials, new energy systems, transformation in production systems and most importantly technological fields. The effects of this restructuring so called globalization could be seen widely in technological, cultural, sociological, economic and political fields. When we take the globalization process as restructuring of the fields mentioned above, it may be accepted as the motor force of advancement in welfare of all types of countries especially developing and less developed countries. Here, by mentioning about advancement in welfare of societies we did not mean only monetary welfare. This advancement also means better education, good quality in healthy and longer life, appropriate environment where each individual can use his/her abilities optimally, and democracy, human rights and security.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada küreselleşme olgusunun, farklı algıları ve boyutları sistem ve süreç mantığı içerisinde incelenmiştir. Bu bağlamda küreselleşme algıları karşılaştırılmış ve küreselleşmenin boyutları ve bu boyutların birbirleriyle etkileşimleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Ulusal kültürlerin, ekonomilerin ve sınırların bütünleştiği, hemen hemen her alanda yeni eğilimlerin güç kazandığı günümüz dünyasında, bilgi, iletişim, biyolojik alanda endüstriyel yeni hammaddeler, yeni enerji sistemleri, üretim sistemindeki dönüşüm ve her şeyden önemlisi, teknoloji ve yenilik alanında yapılan yatırımların yönlendirdiği yeni bir yapılanma ortaya çıkmıştır. Küreselleşme olarak ifade edilen bu yeni yapılanmanın etkileri, küresel bütünün, teknolojik, kültürel, sosyolojik, ekonomik ve politik alanlarında yaygın bir şekilde yaşanmaktadır. Küreleşme süreci, bu bakış açısıyla ekonomik, teknolojik, sosyo-kültürel ve siyasal dünyayı içine alan bağlantılar şeklinde kabul edilecek olunursa, küreselleşmenin bu değişim ve gelişim süreçleri içerisinde, gelişmiş, özellikle de gelişmekte olan ve azgelişmiş ülkelerin refah düzeyinin artırılmasında, itici bir güce sahip konumda olduğu, belirgin hale gelebilmektedir
57-74

REFERENCES

References: 

Aktan, C. C. (2002). Yoksullukla Mücadele Stratejileri. Ankara: Hak İş Konfederasyonu Yayınları.
Akyüz Y. (1993). Ekonomide Liberalleşmenim Anahtarı. Finans Dergisi, 83.
Barnet, R., Cavanagh, J. (1996). Küresel Düşler: İmparator Şirketler ve Yeni Dünya Düzeni. İstanbul: Sabah Yayınları.
Boratav, K. (1999). Küresel Rekabet. İstanbul: İz Yayıncılık.
Boratav, K. (2001). 2000-2001 Krizinde Sermaye Hareketleri. İşletme ve Finans Dergisi.
Bozkurt, V. (2000). Küreselleşmenin İnsani Yüzü. İstanbul: Alfa Yayınları.
Bozkurt, V. (2007). Küreselleşme; Kavram, Gelişim ve Yaklaşımlar. http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1659 (31.03.2008).
Cerny, G. P. (1995). Globalization and the Changing Logic of Coliective Action. International Organization.4.
Coştu, Y. (2005). Küreselleşme Üzerine Bazı Düşünceler, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, IV(7-8):90-105.
Dicken, P. (1992). Global Shift: The Internationalization of Economic Activity. Newyork: Guilford Press.
DPT, (1995). Dünyada Küreselleşme ve Bölgesel Bütünleşmeler. Ankara: DPT Yayınları 2375, ÖIK: 440.
Erbay, Y. (1997). Kavram Olarak Küreselleşme, Milli Kültürler ve Küreselleşme. Ankara: Türk Yurdu Yayınları.
Erkan, H. (1998) Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Erkan, H. (2004a). Ekonomi Sosyolojisi. İzmir: Fakülteler Kitabevi.
Fox, J. (2002). Chomsky ve Küreselleşme. İstanbul: Everest Yayınları.
Giddens, A. (1999). Küreselleşmenin İklimleri. Sosyal Demokrat Değişim Dergisi, 12.
Giddens, A. (2000). Elimizden Kaçıp Giden Dünya. İstanbul: Alfa Basım Yayınları.
Giddens, A. (2000). Üçüncü Yol, İstanbul: Birey Yayıncılık.
Gill, S. (1995). Globalization, Market Civilisation and Disciplinary Neoliberalism. Journal of International Studies, 24(3):404-405.
Greider, W. (1995). One World Ready Or Not, Newyork: Touchstone Press.
Günsoy, B. (2006). Küreselleşmenin Ölçülmesinde Sistematik Yaklaşımlar; Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Ankara: Kırlangıç Yayınevi.
Harris, R, (1993). Globalization, Trade, and Income. Canadian Journal of Economics, XXVI(4):1-22.
Held, D., McGrew, A., Goldblatt D., Perraton, J. (1999). Global Transformations: Global Transformations-Politics, Economics and Culture. Cambridge: Polity Press.
Hirst, P., Thompson, G. (2007). Küreselleşme Sorgulanıyor. Ankara: Dost Kitabevi.
Hisarcıklıoğlu, R. (2001). Küreselleşme ve Türkiye. İktisat Dergisi, 416, İstanbul: İFMC Yayınları.
Huntington, S. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Newyork: Simon and Schuster.
İçduygu, A. (1995). Çok Kültürlülük, Türkiye Vatandaşlığı Kavramı İçin Toplumsal Bir Zemin. Ankara: Türkiye Günlüğü Dergisi, 33
Jessop, B. (2007). Good Governance and the Urban Question: On Managing the Contradictions of Neo-Liberalism. http://comp.lancs.ac.uk/sociology/socsoc075rj.html in 2007 (22.11.2008).
Kakınç, H. (2004). Kavramlar Açıklayıcılığını Yitirirken Küreselleşme Amerikanlaşma İlişkisi. ABD Dış Politikasında Yeni Yönelimler ve Dünya (ss.15-17). Derleyen Toktamış Ateş, Ankara: Ümit Yayıncılık.
Kaplan, A. (2000). Küresel Çevre Sorunları ve Politikaları. Ankara: Mülkiyeliler Vakfı Yayınları.
Kazgan, G. (2002). Küreselleşme ve Ulus Devlet: Yeni Ekonomik Düzen. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Kepenek, Y. (1990). Türkiye Ekonomisi, Ankara: Verso Yayınları.
McGrew, A. (1999). A Global Society, Modernity and Its Futures, Cambridge: Open University Polity Press.
Oman, C. (1994) Globalization and Regionalisation: The Challenge For Developing Countries, OECD Development Center Studies.
Önder, İ. (1993). Türkiye’de Kamu Maliyesi, Finansal Yapı ve Politikalar. Ankara: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Özdemir, M. (1992). Turizmin Türkiye'nin Sosyo Ekonomik Yapısına Etkileri. Ankara: KÖKSAV.
Robertson, R. (1999). Küreselleşme, Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, Ankara: Bilim Ve Sanat Yayınları.
Sjolander, C. (1996). The Rhetoric of Globalization: What’s İn A Wor(L)d?. International Journal, Autumn: 602-616.
Somel, C. (2002). Azgelişmişlik Perspektifinden Küreselleşme. Ankara: Doğu-Batı Düşünce Dergisi, 5(18).
Ülman, B. (2001). Uzun Süreçte Küreselleşme; Bir Sihirli Kavramı Tarihteki Yerine Koyma Denemesi. İstanbul. http://www.stratejik.yildiz.edu.tr/makale4.htm (24.03.2008).
Waters, M. (1995). Globalization, London: Routledge.
Winham, R. (1996). International Trade Policy in a Globalizing Economy. International Journal.
Yeldan, E. (2003). Neo-Liberalizmin Bir Söylemi Olarak Küreselleşme. İktisat Üzerine Yazılar I, Küresel Düzen; Birikim Devlet ve Sınıflar. Derleyen Ahmet H. Köse, Erinç yeldan, Fikret Şenses.İstanbul: İletişim yayınları.
Yıldızoğlu E. (1996). Globalleşme ve Kriz. İstanbul: Alan Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com