You are here

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Investigation of Vocational Anxiety Levels of Students of Visual Art Education Department

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to examine the vocational anxiety of candidate teachers according to some variables. In this study question about if professional anxiety exhibit differences according to the department and class has answered. Data for this study were collected through the administration of the “Preservice Teacher Concerns Checklist” to 383 (234 Visual Art Teachers + 149 Music Teachers) students educating in Karadeniz Technical University, Fatih Faculty of Educational, Department of Art Education during the fall semester of 2009 – 2010 academic year. Reliability coefficient measurements, factor analysis and “t” test and anova test to make comparing between groups have made for the collected data. At the end of the comments according to results it has understand that anxiety level is getting rise while class level is rising. Some suggestions have proposed intended for the obtained results.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının mesleki kaygılarını bazı değişkenler açısından incelemektedir. Araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır; öğretmen adaylarının mesleki kaygıları sınıf ve bölüm bakımından farklılık göstermekte midir? Araştırmanın verileri, 2009 – 2010 öğretim yılı güz yarıyılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 383 (234 Resim-iş öğretmenliği + 149 Müzik öğretmenliği) öğrenciye “Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği”nin uygulanmasıyla elde edilmiştir. Elde edilen verilere yönelik güvenirlik katsayısı ölçümü, faktör analizi ve gruplar arası karşılaştırmalar için “t” testi ve anova testi yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre yapılan değerlendirmeler sonucunda mesleki kaygı düzeyinin sınıf düzeyi arttıkça yükseldiği anlaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara yönelik bazı öneriler getirilmiştir.

REFERENCES

References: 

AKGÜN, A. GÖNEN, S. AYDIN, M. (2007). İlköğretim Fen Ve Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Kaygı
Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com
ISSN:1304-0278 6(20), 283 – 299.
ATAÜNAL, A. (2000). Öğretmenlik Mesleğine Giriş veya Nasıl Bir İnsan? Ankara: 20 Mayıs Eğitim Kültür ve
Sosyal Dayanışma Vakfı Yayını:3
AYDIN, E & DİLMAÇ, B. (2004). Eğitime İlişkin Çeşitlemeler (Ed:Musa Gürsel), Konya: Eğitim Kitabevi
BAŞTÜRK, R. (2007). Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlanan Öğretmen Adaylarının Sınav Kaygı
Düzeylerinin İncelenmesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 163–176.
BOZANOĞLU, İ. (2005). Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grup Rehberliğinin Güdülenme, Benlik Saygısı,
Başarı ve Sınav Kaygısı Düzeylerine Etkisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1),
17–42.
DEMİREL, Ö. (2001). Eğitim Sözlüğü, Ankara: Pegem A Yayıncılık
NAEA (National Art Education Association). (1994). The National Visual Arts Standarts, Reston:1916
Association Drive
OSBORNE, M. S., KENNY, D. T. & HOLSOMBACK, R. (2005). Assessment of Music Performance Anxiety in
Late Childhood: A Validation Study of the MPAI-A, International Journal of Stress Management, 12(4),
312-330.
ÖZGAN, H. BALKAR, B. ESKİL, M (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencileri Tarafından Sınıfta Algılanan Stres
Nedenleri Ve Kişisel Değişkenlerin Strese Olan Etkisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, www.esosder.com ISSN:1304-0278 7(24), 337-350.
SABAN, A. KORKMAZ, İ. AKBAŞLI, S. (2004).Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygıları, Eğitim Araştırmaları,
5(17), 198 –209.
SÖNMEZ, V. (1994). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı, Ankara: Anı Yayıncılık
TAŞĞIN, Ö. (2006). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı
Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 679 – 686.
ÜLGEN, G. (1995). Eğitim Psikolojisi, Ankara: Lazer Ofset Matbaa Tesisleri
YILDIRIM, İ. (2000). Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Yalnızlık, Sınav Kaygısı Ve Sosyal Destek, Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 167 – 176.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com