You are here

Yöneticilerin Yeniden Yapılanma Sürecinde İnovasyona Bakış Açısı: Kardemir Örneği

Managers’ Points of View About Innovation at the Restructuring Process: The Case of Kardemir

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Organizations are forced to run to restructure and innovation in order to adopt changing situations in global competition world and to take preventive measures against the global economic crisis that effects all organizations dominantly in nowadays. At the end of literature studies, innovation is believed to an effective tool for restructuring and with this survey is applied to managers, their point of views about innovation at the restructuring process are displayed in this study. In study, managers’ point of views about innovation at the restructuring process is analyzed in terms of the role of strategic management, the strategy of innovation, performance factors of restructuring, the role of human resources, innovative organization culture and learning organization structure.
Abstract (Original Language): 
İşletmeler küreselleşen rekabet ortamında değişen durumlara ayak uydurmak ve günümüzde etkisini baskın bir şekilde gösteren ekonomik krize karşı tedbirler almak adına yeniden yapılanmaya ve inovasyona yönelmek zorunda kalmıştır. Bu çalışmada yapılan literatür çalışmaları sonucunda inovasyonun yeniden yapılanma sürecinde etkili bir araç olabileceği kanısına varılmış ve yöneticilere uygulanan anketle yöneticilerin yeniden yapılanma sürecinde inovasyona bakış açıları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada yöneticilerin yeniden yapılanma sürecinde inovasyona bakış açısı “stratejik yönetimin rolü, inovasyon stratejisi, yeniden yapılanma başarı faktörleri, insan kaynakları yönetiminin rolü, inovatif örgüt kültürü ve öğrenen örgüt yapısı” açılarından analiz edilmektedir. Anahtar Kelimeler: Yeniden Yapılanma, İnovasyon, Demir-Çelik Sektörü, Kardemir A.Ş.

REFERENCES

References: 

AKDOĞAN, A. (2007). “Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Tarafların Beklentileri ve Beklentileri Etkileyen Bir Faktör
Olarak Yenilik Kültürü”, Üniversitelerarası Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin İşlevselliği:
Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Yeniden Yapılandırılmasının Gereklilikleri (Ed: Rıfat Yıldız ve Hayriye
Atik), Detay Yayıncılık, 1.Baskı, Ankara.
ALBAYRAK, A. (2006). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti., 1.Baskı,
Ankara.
ALTINDAĞ, E. (2005). “İşletmelerde Süreçlerin Yeniden Yapılanmasında Performans Ölçümünün Rolü”. Kadir Has
Üniversitesi SBE YL Tezi.
ALTUNIŞIK, R. COŞKUN, R. BAYRAKTAROĞLU, S. ve YILDIRIM, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma
Yöntemleri- SPSS Uygulamalı. Sakarya Kitabevi, 4. Baskı, İstanbul.
AVŞAR, Ö. (2006). “Pazarlama Stratejisi Olarak Yeni Ürün Geliştirmenin Rekabet Avantajı Yaratmadaki Etkisi ve
Gıda Sektöründe Örnek Bir Uygulama”, Ege Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, YL Tezi.
BAKAN, İ. (2004). Çağdaş Yönetim Yaklaşımları İlkeler, Kavramlar ve Yaklaşımlar. Beta Basım A.Ş., 1. Bası,
ISBN: 975-295-371-9, İstanbul.
CANNARELLA, C. ve PICCIONI, V. (2003). “Innovation Transfer and Rural SMEs”, Journal of Central European
Agriculture (online), Volume:4, No:4, http://www.georgikon.hu/jcea/issues/jcea4-4/pdf/jcea44-12.pdf Erişim
Tarihi: 16.09.2008.
ÇETIN, C. (1996). Yeniden Yapılanma, Girişimcilik, Küçük ve Orta Boy İşletmeler ve Bunların Özendirilmesi.
Der Yayınları, Yayın No: 202, ISBN: 975-353-125-7, İstanbul.
ELÇI, Ş. (2006). İnovasyon- Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı. Nova Yayınları.
ESİM, S. (2009). “Uyuyan Dev Yazılım Sektöründe İnovasyon, Rekabet ve Kümelenme”. Çerçeve Dergisi Rekabet
ve Kümelenme Dosyası. MÜSİAD Yayınları, ss. 132-137.
FISHER, M. (2001). “Innovation, Knowledge Creation and System of Innovation”, The Annals of Regional Science,
35: 210.
GÖKMEN, A. (2006); “Durumsallık Yaklaşımı Kapsamında Yeniden Yapılanma ve Küçülmenin İşletmelerdeki
Etkisi”, Gazi Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, YL Tezi. Yöneticilerin Yeniden Yapılanma Sürecinde İnovasyona Bakış Açısı: Güven MURAT
Kardemir Örneği Halime GÖKTAŞ KULUALP
63
GÜLEŞ, H. K. ve BÜLBÜL, H. (2004). “Toplam Kalite Yönetiminin İşletmelerde Yenilik Çalışmalarına Katkıları”,
G.Ü., İ.İ.B.F Dergisi, 1/2004: 118.
Hammer, M. ve Champy, J. (1994). Değişim Mühendisliği- İş İdaresinde Devrim İçin Manifesto. (Çev.: Sinem
Gül). 1.Baskı, Sabah Yayınları, İstanbul.
INTERNATIONAL TRADE FORUM (2000). “Competitive Strategies Set the Stage for Successful Innovation”,
Issue 3, www.tradeforum.org.
MARTINS, E.C. ve TERBLANCHE, F. (2003). “Building Organizational Culture that Stimulates Creativity and
Innovation”, Europen Journal of Innovation Management, 6: 64-74.
MURAT, G. ve ÇEVIK, E.İ. (2008). “İç Paydaş Olarak Akademik Personel Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin
Analizi: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Örneği”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 4: 1-18.
OECD ve Eurostat. (2006). Oslo Kılavuzu Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması İçin İlkeler, 3.
Baskı, Şubat.
OĞUZTÜRK, B. S. (2003). “Yenilik Kavramı ve Teorik Temelleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8: 253-273.
SEYMEN, O.A. (2000). İşletmelerde Yeniden Yapılanma Süreç Odaklı Organizasyonlar ve Otel İşletmelerinde
Uygulanması. Beta Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, ISBN: 975-486-858-7.
SHEN, H. ve WANG, L. XU, Q. LI, Y. ve LIU, X. (2009). “Toward a Framework of Innovation Management in
Logistics Firms: A Systems Perspective”, Systems Research and Behavioral Science, 26: 297-309.
TOWNSEND, W. (2004). “An Examination of the Validity of Metrics for Quantifying Innovation: A Contextually
Bounded Framework and Comparison”, Running Head: Quantifying Innovatıon, Maryland University
College Yönetim Doktorası Tezi.
YILMAZ, H. (2003). Yenilik (İnovasyon) Yeni Ekonomi ve Rekabet, Rekabet Kurumu, 1. Baskı, Ankara.
http://www.focusinnovation.net/Innovation.aspx, Erişim Tarihi: 01.08.2008.
http://www.kobifinans.com.tr/tr/bilgi_merkezi/020602/10938, “Yeniden Yapılanmanın Sekiz Adımı”, Erişim Tarihi:
30.03.2008.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com