You are here

AB UYUM SÜRECİNİN TÜRK KOBİ’LERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF EU ADAPTATION PROCESS ON TURKISH SMES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Main aim of this paper is to carry out how Turkish SMEs activities influenced while EU adaptation process improved or completed. In this respect, long-term relationships are investigated for the variables which are related to SMEs of Turkey and 15 EU countries between the period 1988 and 2005. Empirical findings indicate that main SMEs indicators of EU and Turkey are cointegrated. According to the cointegration results, we have found that capital structure of Turkish SMEs are affected positively from the capitalization of EU SMEs, but the relationship between business ownership rates are negatively found. The findings point out to an increase in the density of capital for SMEs but not a significant change in the amount of SMEs when Turkey fully adapts EU.
Abstract (Original Language): 
Çalışmanın temel amacı Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ’lerin AB uyum sürecinde ilerleme olması ya da tamamlanması durumunda bundan nasıl etkileneceğinin ortaya çıkartılmasıdır. Bu amaçla 1988–2005 yılları arasında Türkiye ve AB üyesi 15 ülkenin KOBİ’lerine yönelik değişkenlerinin uzun dönemli ilişkileri incelenmiştir. Elde edilen bulgular Türkiye ve AB KOBİ temel değişkenlerinin ortak bütünlenen olduklarını göstermiştir. Ortak bütünleme sonuçlarına göre Türkiye ve AB KOBİ’lerinin sermaye yapıları açısından birbirleri ile pozitif yönlü uyum içerisinde olmasına rağmen KOBİ sahibi olma oranları bakımından negatif etkileşim tespit edilmiştir. Bulgular Türkiye’nin AB’ye tam uyum sağlamasının Türkiye’deki KOBİ sayısında anlamlı bir değişiklik oluşturmayacağına, bunun yanında mevcut KOBİ’lerin sermaye yapılarının güçleneceğine ve dolayısıyla KOBİ alanında da sermayenin yoğunlaşacağına işaret etmektedir.

REFERENCES

References: 

AKKAYA, G.C. ve İÇERLİ, M.Y. (2001). “KOBİ’lerin Finansal Problemlerinin Çözümünde Risk Sermayesi
Finansman Modeli”, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, 3(3): 61-70.
ARSLAN, Ö. (2003). “Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Bazı Finansal Yönetim
Uygulamaları”, C.Ü. İİBF Dergisi, 4(1): 131-135.
BEDÜK, A., METE, O. ve USTA, S. (2005). “Avrupa Birliği Sürecinde Türk KOBİ’lerinin Temel Sorunları:
Karaman Gıda Sektörü Örneği”, Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde KOBİ’ler: Türkiye ve Benzer
Ülke Deneyimleri Sempozyumu Kitabı. 19–22 Mayıs. 520–534. Bandırma.
DICKEY, D.A. ve FULLER, W.A. (1979). “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit
Root”, Journal of the American Statistical Association, 74(366): 427-431.
DOĞAN, S. ve ŞENGÜL, E. (2005). “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye’deki KOBİ’lerin Finansman
Sorunlarının Çözümünde Girişimcilik Teşvikleri ve Destek Programları”, Avrupa Birliği’ne Giriş
Sürecinde KOBİ’ler: Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri Sempozyumu Kitabı. 19–22 Mayıs. 282–
318. Bandırma.
ENGLE, R.F. ve GRANGER, D.W.J. (1987). “Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and
Testing”, Econometrica, 55(2): 251-276.
ERCAN, F. ve AKAYA, Y. (2005). Kapitalizm ve Türkiye, İstanbul: Dipnot.
ERCAN, F., GÜLTEKİN-KARAKAŞ, D. ve TANYILMAZ, K. (2008). Türkiye’de Sermaye Birikimi: Yapısal
Donuşum ve Sektörel Tercihler Çeşitli Yönleriyle Cumhuriyetin 85’inci Yılında Türkiye Ekonomisi.
Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
GOUVERNEUR, J. (2007). Kapitalist Ekonominin Temelleri, çev: F. Başkaya, Ankara: İmge Kitapevi.
GUJARATİ, N.D. (2005). Temel Ekonometri, çev: Ümit Şenesen, Gülay Günlük Şenesen, İstanbul: Literatür
Yayıncılık.
JOHANSEN, S. (1988). “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”, Journal of Economic Dynamics and
Control, 12: 231-254.
JOHANSEN, S. ve JUSELIUS, K. (1990). “Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration — with
Applications to the Demand for Money”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), 169-210.
KARADAL, H. (2001). “KOBİ’lerin Uluslar arası Pazarlara Açılmasını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma”.
I. Orta Anadolu Kongresi: “KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları” Kitabı, Nevşehir: 18-21
Ekim, 189-200. Zeki Kartal
M.Kemal Beşer
AB Uyum Sürecinin Türk Kobi’lerine Etkisi Erhan Moray
37
KOŞAN, N.İ. (2009). “Türkiye’de Cari Açığı Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi, Marmara Üniversitesi
SBE Ekonometri Anabilimdalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
MARX, K. (1976). “Kapital” 1. Cilt (Çeviren: Alaattin Bilgi) İstanbul: Sol Yayınları.
PESARAN, H., ve SHIN, Y. (1995). “An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration
Analysis”, S. Strom, A. Holly ve A. Diamond (Eds.), Centennial Volume of Ranger Frisch, Cambridge
University Press.
PESARAN, M.H., SHIN, Y. ve SMITH, R.J. (2001). “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level
Relationships”, Journal of Applied Econometrics, 16(3): 289-326.
SAYIN, M. ve FAZLIOĞLU, M.A. (1997). “Avrupa Birliğinde KOBİ Destekleme Programları ve Diğer Teşvik
Araçları”, Ankara: KOSGEB Avrupa Bilgi Merkezi.
ŞİMŞEK, M. ve KADILAR, C. (2006). “Fisher Etkisinin Türkiye Verileri ile Testi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi,
7(1): 99-111.
Türkiye Ekonomisinde Sermaye Birikimi, Verimlilik ve Büyüme (1972–2003) Uluslararası Karşılaştırma ve AB’ye
Yakınsıma Süreci (2014), TUSİAD Büyüme Stratejileri Dizisi No: 6. 2005.
Türkiye’deki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler: Mevcut Durum ve Politikalar, OECD Yayınları. 2004.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com