You are here

ETİK KARAR VERME VE CİNSİYET FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

AN INVESTIGATION ON ETHICAL DECISION MAKING AND GENDER DIFFERENCES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study intends to determine which factors influence the ethical decision-making process of tourism students who are thought to play active roles in tourism sector in the future, and whether ethical assessments of students relevant to the situations that they can come accross during their lives creates a difference with regards to gender. Toward this purpose, ten scenarios were used and the students were asked to evaluate the scenarios and indicate if the actions were ethical, unethical or not a question of ethics, and to indicate what they would do if they were in this situation. At the conclusion of the research, the results showed that factors such as family, religion, work experience are have strong influence on ethical beliefs. Besides, it is found that the gender does not create a significant difference on ethical decision making behaviour.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, gelecekte turizm sektöründe aktif rol oynayacağı düşünülen turizm bölümü öğrencilerinin etik karar verme süreçlerinin hangi faktörlerden etkilendiğini belirlemeyi ve öğrencilerin yaşamlarında karşılaşabilecekleri durumlara ilişkin etik değerlendirmelerinin cinsiyete göre farklılık yaratıp yaratmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Belirtilen amaç doğrultusunda 10 farklı senaryo kullanılmıştır. Öğrencilerden senaryolardaki eylemleri etik/etik değil/etikle ilgili bir problem değil şeklinde değerlendirmeleri ve eğer belirtilen pozisyonda kendileri olsalardı nasıl bir davranış göstereceklerini ifade etmeleri istenmiştir. Sonuçlar aile, din, sektör tecrübesi gibi faktörlerin etik karar verme üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca, cinsiyetin etik karar verme davranışı üzerinde önemli derecede farklılık yaratmadığı ortaya konmuştur.

REFERENCES

References: 

ASLAN, Alper ve Metin KOZAK; (2006), “Turizmde Gelişme ve Etik Sorunları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Ege Academic Review, 6 (1), ss. 49-61.
AY, Canan; (2005), “İşletmelerde Etik Karar Almada Kültürün Rolü”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 12 (2), ss. 31- 52.
AZİZOĞLU, Öznur, Esra ERENLER, Leyla SEVİM ve Kubilay ÖZYER; (2008), “Etik Algı ve Kontrol Odağı Arasındaki İlişkiyi Saptamaya Yönelik Bir Çalışma”, 21. European Business Ethics Network Annual Conference, Antalya, ss.149-157.
BARTELS, Robert, (1967), “A Model for Ethics in Marketing”, Journal of Marketing, 31(1), ss. 20-26.
BEKTAŞ, Çetin ve Mehmet A. KÖSEOĞLU; (2007), “ Etik Kodların Yönetsel Karar Alma Sürecine Etkileri ve Bir Model Önerisi”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 9(2), ss. 94- 115.
BELTRAMINI, R.F, R.A PETERSON ve G. KOZMETSKY; (1984), “Concerns of College Students Regarding Business Ethics”, Journal of Business Ethics, 3, ss. 195-200.
BERGGREN, Ingela, Ingrid BEGAT ve Elizabeth SEVERINSSON; (2002), “Australian Clinical Nurse Supervisors’ Ethical Decision-Making Style”, Nursing and Health Sciences, 4 (1-2), ss. 15-23.
BROWNING, J. ve Noel B. ZABRISKIE; (1983). “How Ethical are Industrial Buyers” Journal of Business Ethics, 12(4), ss. 219-224.
BUCKLEY, Michael R., Danielle S. WIESE ve Michael G. HARVEY; (1998), “An Investigation in to the Dimensions of Unethical Behavior”, Journal of Education for Business, 73(5), ss.284-290.
CALLAN, Victor, J.; (1992). “ Predicting Ethical Values and Training Needs in Ethics”, Journal of Business Ethics, 11 (10), ss. 761-769.
DUBINSKY, Alan, J. ve Michael LEVY; (1985), “ Ethics in Retailing : Perceptions of Retail Salespeople”, Journal of Academy of Marketing Science,13 (1), ss. 1-16.
ELÇİ, Meral ve Lütfihak, ALPKAN; (2006), “Etik İklimin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkileri”, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 24 (1), ss. 141-170.
ERGENELİ, Azize ve İbrahim S. MERT; (2003), “Düşünme Stilleri ve Etik Algı Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”, 1. Türkiye Uluslar arası İş ve Meslek Ahlakı Kongresi Kitabı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, ss. 640.
FERRELL, O.C. ve Steven J. SKINNER; (1988). “Ethical Behavior and Bureaucratic Structure in Marketing Research Organizations”, Journal of Marketing Research,25(1), ss. 103-109.
FORD, Robert C. ve Woodrow D. RICHARDSON; (1994), “Ethical Decision Making: A Review of the Empirical Litarature”, Journal of Business Ethics, 13, ss. 205-221.
GENÇ, Nurullah ve Adem YAVAŞ; (2006), “Aristotales’i Sorgulamak: Etik Dersleri Daha Ahlaklı Çalışanlar Yaratır mı?” 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bildiriler Kitabı, Erzurum, ss. 119-127.
GÖZENER, Evrim; (2009), “Etik ve İşletme Etiği Üzerine”, http:// www.egitisim.gen.tr/site/arsiv. 01.04.2011
HUNT, Shelby D. ve Scotti VITELL; (1986), “A General Theory of Marketing Ethics”, Journal of Macromarketing, 8, ss. 5-16.
KARANDE, Kiran, Mahesh SHANKARMAHESH, Cp RAO ve Zabid RASHID; (2000), “Perceived Moral Intensity, Ethical Perception and Ethical Intention of American and Malaysian Managers: A Comparative Study”, International Business Review, 9, ss. 37-59.
KIREL, Çiğdem; (2000), Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve Bir Uygulama Çalışması, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
KNOTTS, Tami, Tara Burnthorne LOPEZ ve Hani MESAK; (2000), “Ethical Judgments of College Students: An Empirical Analysis”, Journal of Education for Business, ss. 158-163.
LOE, Terry W. ve William A. WEEKS; (2000), “An Experimental Investigation of Efforts to Improve Sales Students Moral Reasoning”, Journal of Personal Selling and Sales Management, 20(4), ss. 243-248.
LYNN, Christine, Richard, HOWEY ve Thomas COMBRINK; (2007), “Students’ Responses to Ethical Dilemmas”, FIU Review, 25(2), ss. 1-14.
MAHMUTOĞLU, Abdulkadir ve Nesrin COBANOĞLU; (2009), “Etik ve Ahlak; Sınırlar, Kapsam, Farklılıklar ve İlişkiler”, Türkiye Biyoetik Derneği V. Tıp Etiği Kongresi Bildiriler Kitabı, Rulo Matbaacılık, Ankara, ss. 63-70.
McNICHOLS, Charles, W. ve Thomas, W. ZIMMERER; (1985), “Situational Ethics: An Exploratory Study of Differentiators of Student Attitudes”, Journal of Business Ethics, 4(3), ss.175-180.
MENEKŞE, Ramazan; (2007), Ankara'da Faaliyet Gösteren A Grubu Seyahat Acentalarında Çalışmakta Olan Personelin Tüketiciye Karşı Etik Davranışlarını Algılama Düzeyleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi Ana Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007.
O’FALLON, Michael J. ve Kenneth M. BUTTERFIELD; (2005), “A Review of the Empirical Ethical Decision Making Literature: 1996-2003”, Journal of Business Ethics, 59, ss. 375-413.
ÖNCEL, Ahmet; (2010), Turistik Bölgelerde Hava Limanlarında Görevli Güvenlik Personelinin Etik Kuralları Algılama Biçimlerinin Değerlendirilmesi(İstanbul Ve Antalya Örneği), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, 2010.
ÖZDEMİR, Erkan; (2009), “Pazarlama Araştırmasında Etik Karar Alma”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 64(2), ss. 119-144.
PELİT, Elbeyi ve Evren GÜÇER; (2007), “İşletme Yöneticilerinin Çalışanlarına Karşı Davranışlarının İş Etiği Kapsamında Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma”, Seyehat ve Turizm Araştırmaları Dergisi, ss. 32-49.
PERRYER, Chris ve Catharina JORDAN; (2002), “The Influence and Gender, Age, Culture and Other factors on Ethical Beliefs: A Comparative Study İn Australia and Singapore”, Public Administration and Management: An Interactive Journal, 7(4), ss. 367-382.
RUEGGER, Durwood ve Ernest W. KING; (1992), “ A Study of the Effect of Age and Gender Upon Student Business Ethics”, Journal of Buseiness Ethics,11(3), ss. 179-186.
SEKARAN, Uma; (2000). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach, 3. Baskı. New York, NY: John Wiley & Sons, Inc.
STEDHAM, Yvonne R., Jeanne YAMAMURA ve Rafik I. BEEKUM; (2007), “Gender Differences in Business Ethics: Justice and Relativist Perspectives”, Business Ethics, 16(2), ss. 163-174.
UÇKUN, C.G., UÇKUN, S. ve LATİF, H. (2004). Turizmde Etik. Adapazarı: Sakarya Kitabevi.
WAGNER, Suzanne C. ve Lawrence SANDERS; (2001), “Consideration in Ethical Decision-Making and Software Piracy”, Journal of Business Ethics, 29, ss. 161-167.
WILBORN, LaChelle R., Robert A. BRYMER ve Ray SCHMIDGALL; (2007), “Ethical Decisions and Gender Differences of Europen Hospitality Students” Tourism and Hospitality Research, 7, ss. 230-240.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com