You are here

İÇSEL VE DIŞSAL DOYUMUN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: ESKİŞEHİR ÜRETİM SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

THE EFFECT OF INTERNAL AND EXTERNAL SATISFACTION ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT: ESKISEHIR IS THE EXAMPLE OF PRODUCTIVE SEKTOR

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
People need to work for meeting their needs and continuing their lives. In relation to those necessities people need to be satisfied from the job they do and determine a view of life which can provide an advantage both for themselves and the organization. If employee does his/her job willingly this will cause to make him/her be a part of the organization and be loyal to it. The purpose of this study is to determine job satisfaction of the workers of Eskişehir’s production sector and also to determine how employees job satisfaction can effect organizational commitment. The demographic features of the participants of the research are established as well. According to the results achieved by the research; internal and external satisfaction effects emotional and normative commitment and they have no effects on continuation commitment.
Abstract (Original Language): 
İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve yaşamlarını devam ettirebilmek için çalışmak zorundadır. Bu zorunluluk karşısında kişilerin yaptıkları işten doyum sağlamaları örgüte ve kendisine karşı avantaj sağlayacak, hayata bakış açıları belirlenecektir. Çalışanın işini severek yapması kendini örgütün bir parçası olarak görmesine ve örgüte bağlılığına neden olacaktır. Bu çalışmanın amacı, Eskişehir üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışan işçilerin iş doyumu ve örgütsel bağlılık düzeylerini belirlemek, çalışanların iş doyumunun örgütsel bağlılıklarını ne ölçüde etkilediğini tespit etmektir. Araştırmaya katılanların demografik özellikleri de belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; içsel ve dışsal doyumun, duygusal ve normatif bağlılığı etkilediği, devam bağlılığına bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir
237-254

REFERENCES

References: 

AKAR, C. ve T. YILDIRIM (2008); “Yöneticilerin Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve Rol Stres Kaynakları Arasındaki İlişkiler: Yapısal Denklem Modeliyle Beyaz Et Sektöründe Bir Alan Uygulaması”; Gazi Ünv. İ.İ.B.F. Dergisi; 10(2).
ALTUNIŞIK, R., R. COŞKUN vd. (2001); Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitabevi.
ARISOY B.(2007); Örgütsel İletişimin Motivasyon ve İş Doyumu Üzerine Etkiler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
AZEEM S. M. (2010); “Job Satisfaction and Organizational Commitment among Employees in the Sultanate of Oman”, Psychology, (1).
BAŞARAN İ.E. (2000); Örgütsel Davranış: İnsanın Üretim Gücü; Ankara.
BATIGÜN A. ve N. ŞAHİN (2006); “İş Stresi ve Sağlık Psikolojisi Araştırmaları İçin İki Ölçek: A-Tipi Kişilik ve İş Doyumu”; Türk Psikiyatri Dergisi 17(1).
AKAR, C. ve T. YILDIRIM (2008); “Yöneticilerin Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve Rol Stres Kaynakları Arasındaki İlişkiler: Yapısal Denklem Modeliyle Beyaz Et Sektöründe Bir Alan Uygulaması”; Gazi Ünv. İ.İ.B.F. Dergisi; 10(2).
ALTUNIŞIK, R., R. COŞKUN vd. (2001); Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitabevi.
ARISOY B.(2007); Örgütsel İletişimin Motivasyon ve İş Doyumu Üzerine Etkiler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
AZEEM S. M. (2010); “Job Satisfaction and Organizational Commitment among Employees in the Sultanate of Oman”, Psychology, (1).
BAŞARAN İ.E. (2000); Örgütsel Davranış: İnsanın Üretim Gücü; Ankara.
BATIGÜN A. ve N. ŞAHİN (2006); “İş Stresi ve Sağlık Psikolojisi Araştırmaları İçin İki Ölçek: A-Tipi Kişilik ve İş Doyumu”; Türk Psikiyatri Dergisi 17(1).
BAYRAM L. (2005); “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık”; Sayıştay Dergisi, Sayı:59, Ekim-Aralık.
BİNGÖL D. (1990); Personel Yönetimi ve Beşeri İlişkiler; Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum.
CHARLES G: ve M. DURICK(1988); “Predictors of Job Satisfaction and Organizational Commitment in Human Servise Organizations”, Administrative Science Quarterly, Vol:33(1).
ÇAKIR Ö. (2001); İşe Bağlılık Olgusu ve Etkileyen Faktörler; Ankara.
ÇEKMECİLİOĞLU H. (2006); “İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının İşten Ayrılma Niyeti ve Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma”; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi; C:8; S:2.
ÇETİNKANAT C. (2000); Örgütlerde Güdülenme ve İş Doyumu; Anı Yayıncılık.
ÇINAR İ. ve O. KAVLAK(2009); “İzmir İlinde Çalışan Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerinde İş Doyumunun ve Buna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi”, Akademik Acil Tıp Dergisi, C:8, S:3.
DAVIS K. (1984); (Çev: Kemal Tosun) İşletmede İnsan Davranışı: Örgütsel Davranış; İstanbul.
DECOTIS T. A.; T. SUMMERS (1987); “A Path Analysis of a Model the Antecedents and Consequences of Organizational Commitment”; Human Relations; Vol:40; No:7.
DOĞAN S. ve S. KILIÇ (2007); “Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri ve Önemi”; Erciyes Ünv. İ.İ.B.F. Dergisi, S:29; Temmuz-Aralık.
ERDİL O., H. KESKİN vd. (2004); “Yönetim Tarzı ve Çalışma Koşulları, Arkadaşlık Ortamı ve Takdir Edilme Duygusu ile İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Tekstil Sektöründe Bir UygulamaF”; Doğuş Üniversitesi Dergisi 5(1).
ERDOĞAN İ. (1996); İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış; İstanbul.
FEINSTEİN A. H. ve D. VONDRASEK(2001); “A Study of Relationships between Job Satisfaction and Organizational Commitment among Restaurant Employees”, University of Nevada, Las Vegas, http://hotel.unlv.edu/pdf/jobSatisfaction.pdf.
GÜÇLÜ H. (2006); Turizm Sektöründe Durumsal Faktörlerin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi; Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1681, Eskişehir.
GÜL H.; E. OKTAY ve H. GÖKÇE (2008); “İş Tatmini, Stres, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti ve Performans Arasındaki İlişkiler: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama”; Akademik Bakış; Sayı:15.
IGBARIA M. ve T. GUIMARAES(1993); “Antecedents and Consequences of Job Satisfaction among Information Center Employees”, Journal of Management Information Systems, Vol:9, No:4, Spring.
IZGAR H. (2008); “Okul Yöneticilerinde İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık”, Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, S:25.
İBİCİOĞLU H. (2000); “Örgütsel Bağlılıkta Paradigmatik Uyumun Yeri”; Dokuz Eylül Ünv. İ.İ.B.F. Dergisi; C:15; Sayı:1.
İNCİR G. (1990); Çalışanların İş Doyumu Üzerine Bir İnceleme; MPM Yayınları No:401.
KACMAR K. M., D. S. CARLSON ve R. A. BRYMER(1999); “Antecedents and Consequences of Organizational Commitment: A Comparison of Two Scales”, Educational and Psyhological Measurement, 59/6.
KOÇ H. (2009); “Örgütsel Bağlılık Ve Sadakat İlişkisi”; Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi; C:8; S:28.
KOLASA B. (1979); İşletmeler İçin Davranış Bilimlerine Giriş; Fatih Yayınevi, İstanbul.
LUTHANS F. (1992); Organizational Behavior; Sixth Edition, New York: McGraw-Hill.
MEYER J. P. Ve N. J. ALLEN(1997); Commitment in the Workplace; Theory, Research and Application, SAGE Publications Thousand Oaks, California.
MINER John B. (1992); Industrial-Organizational Psychology; International Edition.
NEWSTROM J. ve K. DAVIS (1993); Organizational Behavior Human Behavior at Work; Ninth Edition.
ÖZGEN H. (2002); İnsan Kaynakları Yönetimi; Nobel Kitabevi.
ROBBINS S. P. (2005); Organizational Behavior; International Edition.
SAMADOV S. (2006); İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık: Özel Sektörde Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
SEVİMLİ F. ve Ö. F. İŞCAN (2005); “Bireysel ve İş Ortamına Ait Etkenler Açısından İş Doyumu”; Ege Akademik Bakış, Ekonomi, İşletme ve Uluslar arası İlişkiler ve Siyaset Bilimleri Dergisi; C:5; S:1-2.
SHORE L. M. ve H. J. MARTIN(1989); “Job Satisfaction and Organizational Commitment in Relation to Work Performance and Turnover Intentions”, Human Relations, V:42, N:7.
SIĞRI Ü. ve N. BASIM (2006); “İş Görenlerin İş Doyumu ile Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Analizi: Kamu ve Özel Sektörde Karşılaştırmalı Bir Araştırma”; SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi; 6(12).
SİLAH M. (2005); Endüstride Çalışma Psikolojisi; Seçkin Yayıncılık.
IZGAR H. (2008); “Okul Yöneticilerinde İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık”, Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, S:25.
İBİCİOĞLU H. (2000); “Örgütsel Bağlılıkta Paradigmatik Uyumun Yeri”; Dokuz Eylül Ünv. İ.İ.B.F. Dergisi; C:15; Sayı:1.
İNCİR G. (1990); Çalışanların İş Doyumu Üzerine Bir İnceleme; MPM Yayınları No:401.
KACMAR K. M., D. S. CARLSON ve R. A. BRYMER(1999); “Antecedents and Consequences of Organizational Commitment: A Comparison of Two Scales”, Educational and Psyhological Measurement, 59/6.
KOÇ H. (2009); “Örgütsel Bağlılık Ve Sadakat İlişkisi”; Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi; C:8; S:28.
KOLASA B. (1979); İşletmeler İçin Davranış Bilimlerine Giriş; Fatih Yayınevi, İstanbul.
LUTHANS F. (1992); Organizational Behavior; Sixth Edition, New York: McGraw-Hill.
MEYER J. P. Ve N. J. ALLEN(1997); Commitment in the Workplace; Theory, Research and Application, SAGE Publications Thousand Oaks, California.
MINER John B. (1992); Industrial-Organizational Psychology; International Edition.
NEWSTROM J. ve K. DAVIS (1993); Organizational Behavior Human Behavior at Work; Ninth Edition.
ÖZGEN H. (2002); İnsan Kaynakları Yönetimi; Nobel Kitabevi.
ROBBINS S. P. (2005); Organizational Behavior; International Edition.
SAMADOV S. (2006); İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık: Özel Sektörde Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
SEVİMLİ F. ve Ö. F. İŞCAN (2005); “Bireysel ve İş Ortamına Ait Etkenler Açısından İş Doyumu”; Ege Akademik Bakış, Ekonomi, İşletme ve Uluslar arası İlişkiler ve Siyaset Bilimleri Dergisi; C:5; S:1-2.
SHORE L. M. ve H. J. MARTIN(1989); “Job Satisfaction and Organizational Commitment in Relation to Work Performance and Turnover Intentions”, Human Relations, V:42, N:7.
SIĞRI Ü. ve N. BASIM (2006); “İş Görenlerin İş Doyumu ile Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Analizi: Kamu ve Özel Sektörde Karşılaştırmalı Bir Araştırma”; SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi; 6(12).
SİLAH M. (2005); Endüstride Çalışma Psikolojisi; Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com