You are here

ABD VE AB BÖLGESİNDEKİBİR FİNANSAL KRİZİN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ: CARİAÇIK ÜZERİNE BİR UYGULAMA

EFFECTS OFA CRISIS USA AND THE EU ORIGIN TO TURKEY: AN IMPLEMENTATION ON CURRENT ACCOUNT DEFICIT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
At a global or domestic financial crisis wave, consumer and producer expectations, foreign capital inflows and export volume are expected to worsen and decrease. This paper is examines how Turkey's current account to be confronted with a wave of global crisis caused decrease in production of USA and EU. According to the econometric results estimatedfrom the model between 1995:Q1-2002:Q2, the relationship between production decreases in USA and the EU and current account deficit of Turkey is not significant in short-term. However, in long-term when these biggest trading partners of Turkey grow less than their potential growth rate, the current account deficit of Turkish Economy increases.
Abstract (Original Language): 
Küresel ya da yerel finansal kriz dalgalarında tüketici ve üretici beklentilerinde kötüleşme, yabancısermaye girişlerinde azalma ve ihracatta düşme olmasıbeklenir. Bu çalışma bir küresel kriz dalgasında ABD ve AB Bölgesi’nde meydana gelecek üretim kayıplarının Türkiye’ye olan olumsuz etkisini cari işlemler hesabıüzerinden incelemektedir. 1995:Q1- 2011: Q2 aralığında seçilen verilerle yapılan ekonometrik çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; Türkiye’nin ticaret ortaklarıolan Amerika ve AB bölgesindeki üretim düşüşünün Türkiye’nin verdiği cari açık ile kısa dönemde anlamlıbir ilişkisi tespit edilememiştir. Ancak uzun dönemde bu ticaret ortakları potansiyel büyümeden daha az büyüdüklerindeTürkiye Ekonomisi daha fazla cari açıkvermektedir.

REFERENCES

References: 

BAYRAKTUTAN, Y. ve DEMİRTAŞ, I. (2011), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari Açığın Belirleyicileri: Panel
Veri Analizi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (22) 2011 / 2: 1-28
CALDERÓN, C., CHON, A. ve LOAYZA. N. (1999), "Determınants of Current Account Defıcıts In Developıng
Countrıes", Central Bank of Chile Working Paper, No.51. http://www.bcentral.cl/Estudios/documentos-trabajo/pdf/dtbc51.pdf,Erişim tarihi,20.04.2012
CHINN, M. ve PRASAD, E.S. (2000), “Medium-Term Determinants of Current Accounts In Industrıal and
Developing Countries:An Empirical Exploration", NBER Working Paper, No.7581.
http://www.nber.org/papers/w7581.pdf?new_window=1, Erişim tarihi, 20.04.2012
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012  127
 
DARVAS, Z. FERRY, J.P. ve SAPIR, A. (2011), "A Comprehensive Approach to the Euro-Area Debt Crisis",
Bruegel Policy Brief , No 2011/02
DOĞRU, B. (2011). "ABD ve AB Menşeli Bir Krizin Türkiye'ye Muhtemel Etkileri"
Taraf Gazetesi.
EDWARDS, S. (1995), “Why Are SavingRates so Different Across Countries? An International Comparative
Analysis," NBER Working Paper, No. 5097. http://www.nber.org/papers/w5097, Erişim tarihi, 20.04.2012
EĞİLMEZ, M. (2010), Makro Ekonomi Türkiye'den Örneklerle, 2.Basım, Remzi Kitabevi.
ERBAYKAL, E.(2007), “Türkiye'de EkonomikBüyüme ve Döviz Kuru Cari Açık Üzerinde Etkili midir? Bir
Nedensellik Analizi”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6):81-88
FREUND, C. (2005). “Current account adjustment in industrial countries”, Journal of International Money and
Finance, 24 (2005): 1278-1298.
FERRETİ, G.M. ve RAZİN, A.(1998), "Current Account Reversals And Currency Crises: Empirical Regularities",
NBER Working Paper, No.6620
GÖKÇE, D. (2011a), "Sorun G-7'den başlıyor!" Akşam Gazetesi, 8 Eylül 2011
_______, (2011b),"Bugün Kredi, Yatırım ve Tüketimde Ölçülü Davranma Zamanıdır", Akşam Gazetesi, 15 Eylül
2011
HEBBEL, K.S, WEBB, S.B VE CORSETTI, G. (1992), “Household Saving In Developing Countries: First Cross-Country Evidence," World Bank EconomicReview, No. 6, ss. 529-547, 1992.
KARABULUT, G.ve DANİŞOĞLU, A.Ç. (2006). "Türkiye'de Cari İşlemler Açığının Büyümesini Etkileyen
Faktörler", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, No. 8/1, ss.47-63, 2006
LONGMORE, R.ve CHANDAR, H. (2003). "Current Account Dynamics and the Real Effective Exchange Rate:
The Jamaican Experience", Bank of Jamaica Research Papers.
MAGUD E., N., REINHART, C.M. ve ROGOFF , K.S. (2011)."Capital Controls: Myth and Reality-A Portfolio
Balance Approach", Working Paper Series, No.11-7
MASSON, P., BAYOUMI, T. ve SAMIEI, H.(1998). "International Evidence On The Determinants of Private
Saving," World Bank Economic Review, No. 12, ss. 483-501.
ÖZEL, S. (2011). “2012'de Durgunluk Beklentileri Nereden Çıkıyor?", Zaman Gazetesi, 21 Eylül 2011.
SACHS, J. (1981). "The Current Account In The Macroeconomıc Adjustment Process", NBER Working Paper,
No.796,
SEYİDOĞLU, H. (2003). Uluslararası İktisat, Güzem Can Yayınları, Geliştirilmiş15. Baskı, İstanbul.
STIGLITZ, E.J.(2011). “The Evils of UnregulatedCapitalism", Aljazeera,
Çevrimiçi:http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/07/20117714241429793.html
ŞENOL, C.(2002). "Cari açık nedir?", Gümrük Dergisi, Sayı.43.
TCMB Enflasyon Raporu I, 2011
128           DPUJSS, Number 33, August 2012  
TCMB Finansal İstikrar Raporu, Mayıs 2011
TODA, Y. H. ve YAMAMOTO,T.(1995), "Statistical Inference In Vector Auto regressions With Possibly
Integrated Process", Journal ofEconometrics, Vol.66, pp.225-250.
WU, C.Y. (1939). An Outline of International Price Theories, Oxford University Pres.
YAŞAR, S.(2011). "Cari açığa Finansal İşlem Vergisi", Sabah Gazetesi, 29 Eylül
YILMAZ, D. (2006). “Ekonomik Görünüm”, TCMB, Ankara.
YILMAZ, ŞİİR E. (2010). DışTicaret Kuramlarının Evrimi, Efil Yayınevi, Ankara

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com