You are here

ÇALIŞANLARIN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

ANALYSIS OF BURNOUT LEVELS OF WORKERS: ESKISEHIR SAMPLE

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
:The issue of burnout which retains its importance at present as a subject studied in different cultures can be defined as the feeling of physical and emotional exhaustion of workers, resulting of not being able to overcome the difficulty and stress of the job. People who feel burnout could not use their potential well enough, as a result of this the productivity of organizations drops. In this study the burnout level of the workers of a public machinery manufacturing and motor industry factory, operating in the Eskişehir, is investigated. The data collected by using Maslach Burnout Inventory are evaluated. The results related burnout, which is separated three sub-dimensions that are emotional exhaustion, depersonalization, low personalaccomplishment, achieved using the SPSS 15.0 and LISREL 8.72 packed programmes. The distributions of the expressions in the Maslach Burnout Inventory to the sub-dimensions and how much the sub-dimensions explains the bornoutare interpreted with the explanatory and confirmatory factor analysis.
Abstract (Original Language): 
:Günümüzde farklıkültürlerde çalışılan bir konu olarak önemini koruyan tükenmişlik; çalışanların meslekleriyle ilgili yaşadıklarızorluk ve stresin üstesinden gelememeleri sonucunda fiziksel ve duygusal olarak tükenme hissetmeleri biçiminde tanımlanabilir. Tükenmişlik hisseden bireyler, çalıştığıörgütte potansiyellerini yeterince iyi kullanamazlar ve bunun sonucunda örgütlerin verimliliği düşer. Bu çalışmada, Eskişehir’de faaliyet gösteren, kamuya ait bir makineüretim ve motor sanayi işletmesi çalışanlarının tükenmişlik düzeyleri incelenmiştir. Maslach Tükenmişlik Ölçeği ile elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarıolmak üzere üç alt boyuta ayrılan tükenmişlik ile ilgili sonuçlar SPSS 15.0 ve LISREL 8.72 paket programlarıkullanılarak elde edilmiştir. Maslach Tükenmişlik Ölçeğinde yer alan ifadelerin alt boyutlara dağılımı ve alt boyutların tükenmişliği ne düzeyde açıkladığı, açıklayıcıve doğrulayıcıfaktör analizleriyle yorumlanmıştır.
75-84

REFERENCES

References: 

BAKKER, A. B., DEMEROUTI, E. and SCHAUFELI, W. B. (2002). “Validation of the Maslach Burnout
Inventory – General Survey: An Internet Study”, Anxiety, Stress and Coping: An International Journal, 15
(3) :245-260.
BARUTÇU, E. ve SERİNKAN, C. (2008). “Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu
ve Denizli’de Yapılan Bir Araştırma”, Ege Akademik BakışDergisi, 8 (2): 541-561.
BUDAK, G. ve SÜRGEVİL, O. (2005). “Tükenmişlik ve Tükenmişliği Etkileyen Örgütsel Faktörlerin Analizine
İlişkin Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 20 (2): 95-108.
84          DPUJSS, Number 33, August 2012  
BYRNE, M. B. (1991). “The Maslach Burnout Inventory:Validating Factorial Structure and Invariance Across
Intercediate, Secondary, and University Educators”, Multivariate Behavioral Research, 26 (4): 583-605.
CHERNİSS, C. (1992). “Long-Term Consequences of Burnout: An Exploratory Study”, Journal of Organizational
Behavior, 13 (1): 1-11.
CORDES, C. L. and DOUGHERTY, T. W. (1993). “A Review and an Integration of Research on Job”, Academy of
Management Review, 18 (4): 621-656.
ÇAM, O. (1992). “Tükenmişlik Envanterinin Geçerlik ve Güvenirliğinin Araştırılması”, VII. Ulusal Psikoloji
Kongresi Bilimsel ÇalışmalarıEl Kitabı, 155-160.
ERGİN, C. (1992). “Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğin Uyarlanması”, VII.
Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel ÇalışmalarıEl Kitabı,143-154.
FREUDENBERGER, H. J. (1974). “Staff Burn-Out”, Journal of Social Issues, 30 (1): 159-165.
IZGAR, H. (2001). Okul Yöneticilerinde Tükenmişlik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
KÜÇÜKASLAN, A. (1994). “İstanbul Telefon Başmüdürlüğü’nde Çalışan Telefon Operatörlerinin Stres-İş
Doyumu İlişkisinin İncelenmesi”. YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
MASLACH, C. (1976). “Burned-out”,Human Behaviour, 5: 197-220.
MASLACH, C. and GOLDBERG,J. (1998). “Prevention of Burnout: New Perspectives”, Applied and Preventive
Psychology, 7: 63-74.
MASLACH, C. and JACKSON, S. E. (1981). “The Measurement of Experienced Burnout”,Journal of Occupational
Behaviour, 2: 99-113.
MASLACH, C.; SCHAUFELİ, W. B. and LEİTER, M. P. (2001). “Job Burnout”,Annual Review of Psychology,
52: 397-422.
MASLACH, C.; SCHAUFELİ, W. B. and LEİTER, M. P. (2008). “Job Burnout: 35 Years of Research and
Practice”, Career Development International, 14 (3): 204-220.
MUHAMMAD, A. H. and HAMDY, H. I. (2005). “Burnout, Supervisory Support, and Work Outcomes: A Study
From an Arabic Cultural Perspective”, International Journal of Commerce and Management, 15 (3-4):
230-242.
SARROS, J. C. and SARROS A. M. (1987). “Predictors of Teachers Burnout”, The Journal of Educational
Administration, 24 (2): 272-280.
SÜRGEVİL, O. (2006). Çalışma Hayatında Tükenmişlik Sendromu Tükenmişlikle Mücadele Teknikleri. Ankara:
Nobel Yayın Dağıtım.
TORUN, A. (1995). “Tükenmişlik, Aile Yapısıve Sosyal Destek İlişkileri Üzerine Bir İnceleme”. Yayınlanmamış
Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
TSIGILIS, N.; S KOUSTELIOS, A. and TOGIA, A. (2004). “Multivariate Relationship and Discriminant Validity
Between Job Satisfaction and Burnout”, Journal of Managerial Psychology, 19 (7): 666-675.
TÜMKAYA, S. (1996). “Öğretmenlerdeki Tükenmişlik Görülen Psikolojik Belirtiler ve Başa Çıkma Davranışları”,
YayınlanmamışDoktora Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com