You are here

EKONOMİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI: SAVUNMA SANAYİİ

AN IMPORTANT PART OF THE ECONOMY: DEFENSE INDUSTRY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Turkish defense industry has been captured by a rapid upward trend in recent years. Hereafter, there will be needed more precise analysis for the sustainability of this rapid rise. With respect to the importance of Turkey’sgeographicallocation,the production of high-tech commodities by the defense industryfor the protection of peace and deterrence is very important. However, it is not likely to mention a strong defense industry which does not rely on national power. It is important that the factors of production are substantial to retain any sort of supply to produce vehicles, equipments and related things from domestic sources.The investments followed by the establishment of Undersecretariatfor Defence Industries on the basis of land, air and sea systems have gained domestic opportunities in various fields. In this context, there has been a beginning of serious infrastructure in the sub-systems such as the system integration, command, control, communications, electronic warfare and fire power.In this study, I provide an overview of the Turkish Defense Industryand focus on the position and importance of this sector in the Turkish economy. Despite the rapid growth in the industry,the reason for not achieving a desired success grade in this sector is studied and various suggestionsare offered in this regard.
Abstract (Original Language): 
Türk savunma sanayiinin son yıllarda hızlıbir yükselişeğilimi yakaladığıgörülmektedir. Bu hızlı yükselişin sürdürülebilirliği için bundan sonra daha hassas analizlere ihtiyaç duyulacağıbir gerçektir. Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum itibariyle, barışın ve caydırıcılığın korunmasında savunma sanayiinin yüksek teknoloji ürünleri üretebilir olmasının önemi çok büyüktür. Ancak, milli güç unsurlarına dayanmayan bir savunma sanayiinin yeterliliğinden ve sürekliliğinden söz edilebilmesi pek mümkün görünmemektedir. Çünkü, savunma için gereken her türlü araç, gereç ve teçhizatın büyük oranda yerli kaynaklardan karşılanıyor olmasıönemli bir zorunluluktur. Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın kuruluşunu takiben gerçekleştirilen yatırımlarla, kara, hava ve deniz sistemleri bazında çeşitli alanlarda yurt içi imkan kazanılmıştır. Bu kapsamda, sistem entegrasyonu, komuta kontrol, haberleşme, elektronik harp ve ateşgücü gibi alt sistemlerde de ciddi bir altyapıoluşmaya başlamıştır. Bu çalışmada, Türk Savunma Sanayii hakkında genel bir bilgi verilmekte, sektörün ekonomideki yeri ve önemi üzerinde durulmaktadır. Sektördeki hızlıyükselişe rağmen, savunma sanayiinde istenilen düzeye ulaşılamama nedenleri ele alınmakta ve bu konuda bir takım çözüm önerileri sunulmaktadır.

REFERENCES

References: 

Akgül, Aziz. (1986), Savunma Sanayi İşletmelerinin Yapısıve Türk Savunma Sanayi, YayıncıBaşbakanlık,
Ankara.
Alnıak, Oktay M. (2001), Savunma Sanayii ve Tedarik Hakkında Düşünceler, T.C. Genelkurmay Başkanlığı,
Genelkurmay Basım Evi, Yayın Numarası2001/41, s. 57-58.
Alnıak, Oktay M. (2004), “Türk Savunma Endüstrileri Hakkında Düşünceler”, I. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs 2004, Eski Foça, İzmir (web.deu.edu.tr/umk/bildiriler/a2.doc)
Benoit, Emile.(1973), Defense and Economic Growth in Developing Countries, Lexington Books, Lexington.
Dabağer, Ceyhun. (2005), Savunma Sanayinin Durumu ve Dışa Bağımlılığın AzaltılmasıYönünde Uygulanması
Gereken Stratejilerve Özel Sektörün Bu Konudaki Katkılarının İncelenmesi, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
Savunma KaynaklarıYönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Devlet Planlama Teşkilatı(DPT) (2007), Dokuzuncu Kalkınma Planı2007-2013, Savunma Sanayii Özel İhtisas
Komisyonu Raporu, DPT Yayını, No: 2755- ÖİK: 699, Ankara
(http://ekutup.dpt.gov.tr/imalatsa/savunma/oik699.pdf)
Jane’s Grup, http://tr.wikipedia.org/wiki/Jane's(Erişim Tarihi: 09.01.2010)
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 17
Karakuş, Adnan, (2006), Türk Savunma Sanayiinin Gelişimi, Türkiye’nin Savunma Harcamalarının Boyutlarıve
BazıNATO Ülkeleri İle KarşılaştırmalıEkonometrik Analizi, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Kara Harp Okulu,
Savunma Bilimleri Enstitüsü, Harekat AraştırmasıAna Bilim Dalı, Ankara.
Savunma Sanayii İmalatçılar Derneği (SaSaD), SaSaD Savunma Sanayii Anket Sonuçları; Belgeler,
http://www.sasad.org.tr/
(Erişim Tarihi: 09.01.2010)
Savunma Sanayii Müsteşarlığı(SSM) Web Sitesi, http://www.ssm.gov.tr
Savunma Sanayii Müsteşarlığı(SSM) (2010), SSM Faaliyet Raporu 2009,
http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/kurumsal/Faaliyet%20Raporlar/2009%20Y%C4%...
aporu.pdf(Erişim Tarihi:10.01.2011)
Savunma Sanayii Müsteşarlığı(SSM)
http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/hizli/duyurular/kurumsalDuyurular/Documen...(Erişim Tarihi:
11.01.2011)
Savunma Sanayii Müsteşarlığı(SSM)
http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/kurumsal/Documents/SP/cumhuriyet.html
(Erişim Tarihi: 11.01.2011)
Sezgin, Selami. (2000), “Defence Expenditure and Economic Growth in Turkey: A Disaggregated Analysis”, Yapı
Kredi Economic Review, 11(2), s. 67-78.
Soner, Veli. (1997), Türk Savunma Sanayinin SilahlıKuvvetlerin Modernizasyonuna ve Ekonomiye Etkileri,
Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi.
Şimşek, Muammer. (1989), Üçüncü Dünya Ülkelerinde ve Türkiye’de Savunma Sanayii, SAGEB Yayınları,
Ankara.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) (2009), Türkiye Savunma Sanayi Sektör Raporu 2008, Türkiye
Savunma Sanayi Meclisi, TOBB Yayın, Sıra No: 2009/95.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) (2010), Türkiye Savunma Sanayi Sektör Raporu 2009, TOBB Yayın,
Sıra No: 2010/114.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2005), TÜİK İstatistik Göstergeler 1923-2010, ISBN 978-975-19-5248-6,
Ankara
T.C. Maliye BakanlığıMuhasebat Genel Müdürlüğü (2007), Ekonomik Göstergeler, Ankara.
http://www.muhasebat.gov.tr(Erişim Tarihi: 10.01.2011)
T.C. Merkez Bankası(2011), Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, Ankara. http://evds.tcmb.gov.tr/cbt.html(Erişim
Tarihi: 10.01.2011)
Zekey, Ahmet Hamdi. (1999), “Savunma Sanayi Yatırımlarının Ekonomi Üzerine Etkileri”, Kara Harp Okulu Bilim
Dergisi, Sayı2, s. 27-49.
18 DPUJSS, Number 33, August 2012
Ziylan, Aytekin ve Diğerleri (1998), Savunma Sanayive Tedarik: Ülkemizin İlim ve Teknoloji Yeteneğinin
Yükseltilmesini Esas Alan Bir Yaklaşım, Tubitak Yayınları, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com