You are here

OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE GİRİŞİMCİLİK AÇISINDAN KÜLTÜR VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ANALİZİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Entrepreneurship in the transition to industrial society to information society has become an increasinglyimportant issue. Entrepreneurship for the economies of underdeveloped countries structuring, development in terms of economies of developing countries, advanced economies are considered as the main source of creating wealth and prosperity. Impact on the individual and social dimensions of entrepreneurs in society is examined and the emergence of approaches that will helpaccelerate the development of entrepreneurship in determining relationships, will provide a great advantage to the development of the country's economy. The purpose of this study, firms operating in Organized Industrial Zone OSTİM to reveal the profile of entrepreneurs. For this, entrepreneurs, generally accepted in the literature, according to the entrepreneur is to assess the personal characteristics of size and revealing cultural values to create a regional typology of entrepreneurship
Abstract (Original Language): 
Girişimcilik sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişsürecinde önemi giderek artan bir konu haline gelmiştir. Girişimcilik geri kalmışülke ekonomileri için yapılanmanın, gelişmekte olan ülke ekonomileri açısından kalkınmanın, ileri ekonomiler için ise zenginlik ve refah oluşturmanın temel kaynağıolarak değerlendirilmektedir. Toplum içerisindeki girişimcilerin üzerindeki bireyselve toplumsal etki boyutlarıirdelenerek, girişimciliğin gelişimini hızlandıracak yaklaşımların ortaya çıkmasına yardımcıolacak ilişkilerin tespiti, ülke ekonomisinin gelişimine de büyük avantaj sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmalardaki girişimcilerin profilinin ortaya çıkarılmasıdır. Bunun için girişimcileri, literatürde genel kabul görmüş, girişimci özelliklerine göre değerlendirmek; kültürel değerler boyutu ile kişisel özelliklerini ortaya çıkararak bölgesel bir girişimcilik tipolojisi oluşturmaktır.

REFERENCES

References: 

BAŞ, Türker, (2006), Anket: Anket nasıl hazırlanır? Anket nasıl uygulanır? Anket nasıl Değerlendirilir?, Seçkin
Yayıncılık, Ankara.
BOZGEYİK, Abdullah, (2005), Girişimcilere Yol Haritası, Bilge Matbaacılık, İstanbul
CEYLAN, Adnan, (1998) Örgütsel Davranışın Bireysel Boyutu, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmit.
CÜCELOĞLU, Doğan., (1999), İnsan ve DavranışıPsikolojinin Temel Kavramları, Remzi Kitabevi, 9.Basım,
İstanbul.
ÇAĞLAR, İrfan, (2001), “Yönetim Kültür Bağlamında Türk Yönetim Modelinin Saptanmasına Yönelik Kavramsal
Bir Çalışma”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:3, Sayı:3, s.s. 1-17.
ÇELİK, Adnan ve AKGEMCİ, Tahir (1998), Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’ler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
DEMİREL, Erkan T., TİKİCİ, Mehmet, (2004), “Kültürün Girişimciliğe Etkileri”, Doğu Anadolu Bölgesi
AraştırmalarıDergisi, Sayı2,
GÜVENÇ, Bozkurt, (1999), İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, 8. Baskı, İstanbul
HISRICH, Robert D., PETERS Michael P., SHEPHERD Dean D., (2005), Entrepreneurship, McGraw-Hill
Irwin, 6th ed., New York.
KUVAN, Hakan, (2007), “Türk Girişimcilerin Yaşam ve Çalışma Değerleri MalatyalıGirişimciler Üzerine Bir
Araştırma”, YayınlanmamışDoktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
ŞAHİN, Esen, (2006), “Kadın Girişimcilik ve Konya İlinde Kadın Girişimcilik Profili Üzerine Bir Uygulama”,
YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
TEKİN, Mahmut, (2005), Hayallerin Gerçeğe Dönüşümü: Girişimcilik, Günay Ofset, 4. Baskı, İstanbul.
TÜRKEL, Asuman, Uluçınar, (1992), İşletme Yöneticilerinin Davranışlarına Yön Veren Hâkim Kişilik Faktörleri
ile Yönetsel DavranışArasındaki İlişkiler ve Uygulama,Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Döner
Sermaye İşletme Matbaası, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com