You are here

YETİŞKİN SUÇLULARIN SAHİP OLDUĞU DEĞERLER İLE DURUMLUK VE SÜREKLİK KAYGI DÜZEYLERİARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN VALUES AND STATE-TRAIT ANXIETY OF THE ADULTE COMMITED CRIME

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
Purpose The aim of this research is the study of relationship between human values and state and-trait anxiety of the adult committed crime. Research data has been obtained by usin state and trait anxiety İnventory , Values list developed by Scwartz .Research is done inaccordance with the general screening model.Of the 179 adult committed crime participating in the test,148 of them (%83.0) are males,31 of them (%17) are femalesWhen examined the findings of this research,a positive relationship is seen between trait anxiety scores and human values whose sub-dimensions are, success, hedonism, stimulation self-control,, universality, charity, traditionalism, compliance ,security and power of the adult committed crime . It has been seen that sub dimensions of success and traditionalism are significant explanatory for trait anxiety.It has been seen that sub dimensions of power and hedonism, are significant explanatory for state anxiety.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, Yetişkin suçluların sahip olduğu değerler ile durumluk ve süreklik kaygıdüzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada, Durumluk ve Sürekli KaygıEnvanteri ile Schwartz Değerler Listesi kullanılmıştır. Araştırma genel tarama modeline uygun olarak desenlenmiştir. Araştırmaya katılan 179 kişinin 148’i (%83.0) bay ve 31’i ise (%17) bayandır. Araştırma sonuçlarına göre, Yetişkin suçluların süreklik kaygı puanlarıile değerler ölçeğinin alt boyutlarından başarı, hazcılık, uyarılma, öz denetim, evrensellik, yardımseverlik, geleneksellik, uyum, güvenlik vegüç ile pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Ayrıca, değerler ölçeğinin, başarıve geleneksellik alt boyutlarının süreklik kaygıüzerinde, güç ve hazcılık alt boyutlarının ise durumluk kaygı üzerinde önemli yordayıcılar olduğu görülmüştür
175-182

REFERENCES

References: 

Akbaş, O. (2004), “Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının değerlerinin) İlköğretim 8. Sınıf
Öğrencilerinde Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi”, Değerler ve Eğitimi Uluslar ArasıSempozyumu 26-28 Kasım, (673-695), İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
Ayral, A.E. (1992). Akademisyenlerin Çalışmayla İlgili Değerleri, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri
Enstitüsü, İngilizce İsletme Bölümü Organizational Behavior Ana Bilim Dalı, YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi.
İstanbul.
Başaran, İ.E. (1991). Örgütsel Davranış, Kadıoğlu Matbaası, Ankara
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012  181
 
Bayer, F.(2008). Çocuk Eğitimi Evleri ve Ankara Çocuk ve Gençlik KapalıCeza İnfaz Kurumunda Kalmakta Olan
Ergenlerin Ahlaki YargıDüzeylerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi.
Coopersmıth, S. (1967). The antecedents of self-esteem. Freeman: San Francisco.
Çuhadaroğlu, F. (1986). “Adolesanlarda Benlik Saygısı”. (YayınlanmamışUzmanlık Tezi). Ankara: Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Dilmaç, B, Kulaksızoğlu, A. ve Ekşi H. (2007). “An examination of the humane values education program on a
group of science high school students Educational Sciences: Th eory & Practice . Cilt 7, Sayı3, 1221–1261.
Dökmen, Ü. (2005). Küçük şeyler (2.baskı) İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Geçtan, E. (2004). Psikanaliz ve Sonrası. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Gür, A. (1996). “Ergenlerde Depresyon ve Benlik SaygısıArasındaki İlişki“.(YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi).
Anlara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Gürel Yılmaz, G.(2009).Suça sürüklenen ve suça sürüklenmeyen ergenlerin benlik saygısıdüzeylerinin
karşılaştırılması, Maltepe üniversitesi,Sosyal bilimler enstitüsü.Yayınlanmamışyüksek lisans tezi.
Hains, A. and Doleres, M. (1980). Moral and Cognitive Development in Delinquent and Nondelinquent Juvenile
and Adolescents. The Journal of Genetic Psychology.137:21–25.
Işık, E. (1996). Nevrozlar. Ankara: Kent Matbaası.
Kıllıoğlu, İ. (1990). Değer Teorisi Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, RisaleYayınları
Kulaksızoğlu, A. ve Dilmaç, B. (2000). İnsani Değerler Eğitim Programı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim
Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı:12. Sayı:12. 199–208.
Kuşdil, M. E., Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Türk öğretmenlerin değer yönelimleri ve Schwartz değer kuramı. Türk
Psikoloji Dergisi, 15 (45), 59–76.
Oruç, C. (2010). Education of Children’s Moral Values in the Preschool Period. Journal of Education and
Humanities: Theory and Practice.Cilt (Vol): 1 Sayı(No): 2, 37–60.
Öner, N ve Le Compte, A.(1983). Durumluk ve Sürekli KaygıEnvanteri El Kitabı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları,
İstanbul.
Öner,N. & Le Compte, A. (1985). Süreksiz Durumluk - Sürekli KaygıEnvanteri El Kitabı. İstanbul: Boğaziçi
Üniversitesi Yayınları.
Özgüven, İ. E.(1994). Psikolojik Testler, PDREM Yayınları, Ankara.
Özyürek, R. (1989). “Üniversite Öğrencilerinin Kişisel BazıNitelikleri İle Çeşitli Problemlerinin Kaygı
Düzeylerine Etkisi.” (YayınlanmamışYüksek LisansTezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Robins, R. W., John, O. P., Caspi, A. Moffitt, T. E., Stouthamer loeber, M.(1996). Resilient,Overcontrolled, and
Undercontrolled Boys; Three Replicable Personality Types. Journal of Personality and Social Psychology, 70,
157-171
182           DPUJSS, Number 33, August 2012  
Schwartz, S. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in
20 countries. In Advances In Experimental Social Psychology (M. P. Zanna, Ed.; 25,1-65), San Diego:
AcademicPress.
Schwartz, S.H. & Boehenke, K. (2004). Evaluating the structure of human values with confirmatory factor analysis.
Journal of Research in Personality, 38,230-255.
Tallis, F. (2003). KaygılarıAşmak. İstanbul: Sistem Yayıncılık
Uzbay, T.(2002). Anksiyetenin nörobiyolojisi. Klinik Psikiyatri Dergisi 2002; 5 (Ek Say› 1): E5-E13
Yavuzer, H.(1998). “Çocuk ve Suç” s.132, Remzi Kitabevi, 9. Basım, İstanbul Yüksel, N. (2001) .Ruhsal
Hastalıklar, 2. Baskı, Ankara, Çizgi Tıp Yayınevi, s.168–207.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com