You are here

BİLGİ EDİNME HAKKININ KURUMSALLAŞMASINDA BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULUNUN ROLÜ

THE ROLE OF RIGHT TO INFORMATION ASSESSMENT COUNCIL IN INSTITUTIONALIZING THE RIGHT TO INFORMATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
With the acceptance of the Law of Right to Information, Right to Information Assessment Council has become a part of Turkey’s administrative structure.Individuals would be able to consult the Council about disputes regarding to right to freedom of information, before taking the legal action. This study examines the contributions of the Council that has been established with the law No. 4982, to institutionalization of right to freedom of information. Initially, freedom of informations’ basic characteristics, that are Council’s responsibility area, have been introduced. Further, Council’s position in providing functionality of freedom of right, has been investigated. After representing the organic structue of Council, effects of its duties on operating right to freedom of information efficiently, has been analyzed.
Abstract (Original Language): 
Bilgi edinme hakkının kabulüyle birlikte Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Türkiye’nin yönetim yapısına girmiştir. Bireyler bilgi edinme hakkına ilişkin uyuşmazlıklarda yargıya gitmeden önce Kurula başvurabileceklerdir. Çalışma 4982 sayılı kanun gereğince oluşturulan Kurulun bilgi edinme hakkının kurumsallaşmasına sağladığı katkıyı incelemektedir. Öncelikle Kurulun sorumluluk alanı olan bilgi edinme hakkının temel özellikleri ortayakonulmuştur. Daha sonra bilgi edinme hakkının işlerliğinin sağlanmasında Kurulun konumu araştırılmıştır. Kurulun organik yapısı açıklandıktan sonra kendisine verilen görevlerin bilgi edinme hakkının etkili şekilde kullanılmasına etkisi değerlendirilmiştir.

REFERENCES

References: 

AKILLIOĞLU, T. (1990). “Yönetimde Açıklık-Gizlilik ve Bilgi Alma Hakkı”, I.Ulusal İdare Hukuku Kongresi,
Ankara: 801-819.
CADA (2010). Rapport D’Activité. http://www.cada.fr/IMG/pdf/Rapport2010.pdf, 30.03.2012.
CHEVALLİER, J. (2004). “Les Pratiques Administratives”, Transparence et Secret, İFSA/CADA, Colloque pour le
XXV eme anniversaire de la loi du 17 juillet sur l’accés aux documents administratifs, Paris, La Documentation
Française: 83-98.
DİBOUT, P. (1976). “Pour Un Droit A La communication des Documents Administratifs”, Revue Administrative,
173: 493-511.
EKEN, M. (2005). Yönetimde Şeffaflık Teori-Uygulama. Adapazarı: Sakarya Kitabevi.
FLAUSS, J.F. (2011). “L’Apport de la Jurisprudence de La Cour Européenne des Droits de L’Homme en Matiére de
Démocratie”, Revue Française d’Administration Publique, 137-138:49-58.
GALLEOUEDEC-GENUYS, F. (1972). “İnformatique et Secret Dans L’Administration”, Revue İnternationale des
Sciences Aministratives, 2:141-149.
KAYA, C. (2005). İdare Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
LASSERRE, B. LENOİR, N. STİRN, B. (1987). La Transparence Administrative. Paris: PUF.
MODERNE, F. (1990). “La Transparence Administrative en Espagne”, La Transparence Administrative en Europe
(içinde), Charles DEBBASCH (Editör), Paris, Editions du CNRS:15-32.
ÖNDER, A. (2010). Şeffaf Devlette Bilgi Edinme Hakkı ve Sınırları. İstanbul: XII Levha.
ÖZKAN, Gürsel (2004). Demokratik Yönetimin Birinci Adımı: Bilgi Edinme Hakkı. Ankara: Türkiye Kamu-Sen.
PUYBASSET, M. (2003). “Le Droit A L’İnformation Administrative”, AJDA, 25:1307-1309.
RANGEON, F. (1988). “ L’Accés A L’İnformation Administrative”, İnformation et Transparence Administrative
(içinde), CURAPP, Paris, PUF: 79-109.
ŞENGÜL, R. (2008). Bilişim Çağında Şeffaf Yönetim. Ankara: Nobel Yayıncılık.
TESEV (2004), Bilgi Edinme Hakkı Değerlendirme Raporu,
http://www.tesev.org.tr/etkinlik/Bilgi_Edinme_Hakki_%20Rapor.doc02.12.2005.
YILDIRIM, R. (1998). “İdare Hukuku Açısından Bilgi Edinme Hak ve Özgürlüğü”, Başbakanlık İdari Usul Kanunu
Hazırlığı Sempozyumu Bildiriler, Ankara: 227-238.
ZENGİN, M.A. (2012). Türk Hukukunda Bilgi Edinme HakkınınSınırları. Ankara: Adalet Yayınevi.
2004 BEDK Genel Raporu, http://www.bedk.gov.tr/genel-raporlar.aspx, 13.03.2012.
2005, BEDK Genel Değerlendirme http://www.bedk.gov.tr/genel-raporlar.aspx, 30.03.2012.
2006 BEDK Genel Değerlendirme http://www.bedk.gov.tr/genel-raporlar.aspx, 30.03.2012.
2007 BEDK Genel Değerlendirme http://www.bedk.gov.tr/genel-raporlar.aspx, 30.03.2012.
2008 BEDK Genel Değerlendirme http://www.bedk.gov.tr/genel-raporlar.aspx, 30.03.2012.
2009 BEDK Genel Değerlendirme http://www.bedk.gov.tr/genel-raporlar.aspx, 30.03.2012.
2010 BEDK Genel Değerlendirme http://www.bedk.gov.tr/genel-raporlar.aspx, 30.03.2012.
http://www.bedk.gov.tr/kurul-ilke-kararlari_83.aspx, 30.03.2012.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com