You are here

SİYASİ PARTİ VE HÜKÜMET PROGRAMLARINDA GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN POLITICAL PARTIES AND GOVERNMENT PROGRAMS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine to what extent were the concepts of entrepreneurship and innovation included in political party programs. The fact thatthese two concepts were frequently included in theprograms of governments and political parties signifies that these concepts are assigned importance and they will be supported. Qualitative research method, which is widely used in social sciences was made use of as the study method, and document analysis was used in obtaining data. The study covers the programs of four political parties represented in the parliament at present and 16 governments that have come to power since 1983.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, girişimcilik ve inovasyon kavramlarına hükümet ve siyasiparti programlarında ne derece yer verildiğini araştırmaktır. Hükümet ve siyasi parti programlarında bu kavramların sıklıkla yer alması, girişimcilik ve inovasyon kavramlarına önem verildiği ve teşvik edileceği şeklinde yorumlanacaktır. Çalışmada yöntem olarak, soysal bilimlerde yaygın bir kullanım alanı bulan nitel araştırma yönteminden, veri elde etmede ise doküman analizinden yararlanılmıştır. Çalışma halen TBMM’de temsil edilen 4 siyasi parti (AKP, CHP, MHP, BDP) ile 1983 yılından sonra kurulan 16 hükümetin programlarını kapsamaktadır.

REFERENCES

References: 

AKIN, H. B. (2003), “Türkiye’de Girişimcilik ve Memurluk Üzerine Mustafa Suphi ve Prens Sahahattin’den
Mülhem Bir Analiz”, Piyasa, Bahar/Yaz, Sayı: 6-7, Sayfa: 29-55.
AKYOL, T. (2005), “Değişimde İnisiyatif Girişimcilerde”, Çerçeve Dergisi, Yıl:13, Sayı:35, Sayfa:24-25.
AYTAÇ, Ö. (2005), “İktisadi ve Sosyal Gelişim Açısından Girişimcilik”, Akademik Araştırmalar Dergisi,
ayı:26,Sayfa:79-102 .
ÇELİK, A. ve Akgemci T. (2010), Girişimcilik Kültürü ve Kobiler, 3. Basım, Gazi Kitapevi,Ankara.
CHENG, S., Roger R. S., and Randall W. J.(2009) “Measuring and building high-quality entrepreneurship: a research
Prospectus”, The European Journal of Social ScienceResearch, Vol. 22, No. 3,329-340.
DOLU, Ş. (2005), “Dünün Özlemi, Bugünün Gerçeği Orta direk Girişimcilik”, Çerçeve Dergisi, Yıl:13, Sayı:35,
Sayfa:14-21.
DRUCKER, P. F.(1985), Innovation and Enterpreneurship,Harper Row Publishers, New York, New York.
ESEN, Ş. (2011), “Orhan Pamuk’un Cevdet Bey ve Oğulları Romanında Girişimcilik Olgusu (Türk Romanında
Sosyal Meseleler içinde. Ed. Ensar Yılmaz)”, Başka Yerler, s. 105-125.
FILLIS, I. ve Rentschlerthe, R. (2010), “Role Of Creativity In Entrepreneurship: Cosepts, Theory and Perspective”,
Journal of Enterprising Culture, Vol. 18, No. 1 Sayfa:49–81.
FISCHER, M. M. (2001), “Innovation, Knowledge Creationand Systems of Innovation”, The Annals of Regional
Science, Volume: 35 Number: 2, s.199-216.
FRY, F.L., (1993), Entrepreneurship: A Planning Approach, West Publishing Company, Mineapolis.
GARCIA, Á. C., Ribeiro, D. ve Roig, S. (2007), Entrepreneurship: Concepts, Theory and Perspective, Springer,New
york.
GENÇ, M. (2005), “Yeni Girişimciliği Koruma ve Geliştirme ‘Hayriye Tüccarları’yla Başlıyor”, Çerçeve Dergisi,
Yıl:13, Sayı:35, Sayfa:22-23.
82
GÜROL, M. A. (2006), Küresel Arenada Girişimci ve Girişimcilik, Gazi Kitapevi, Ankara.
HUSSAİN, M. F., Junaid S. ve Saqıb İ. (2011), “Entrepreneurship and Economic Growth”, Institute of
Interdisciplinary Business Research VoL 2, No 12(745-751).
İSLAMOĞLU, A. H. (2009), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Beta basım-yayım, İstanbul.
KIŞLALI, A. T. (2004), Siyaset Bilimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
MÜFTÜOĞLU, M. T. ve Durukan, T. (2004), Girişimcilik ve KOBİ’ler, Gazi Kitapevi, Ankara.
PERVAİZ, A. K. (1998), “Culture and Climate for Innovation”, European Journal of Innovation Management, Vol:
1, No: 1, s. 30-34.
RAMADANİ, V. and Shqipe G. (2011), “Theoretical Framework of Innovation and Competitiveness and Innovation
Program in Macedonia” European Journal of Social Sciences – Volume 23, Number 2 (268-276).
ÖZAL, P. H. (2009), Türkiye’de Girişimcilik Teşvikleri ve Yeterliliği Ankara’da Bir Araştırma, Basılmamış
Yükseklisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya
ÖZGÜN, M. (2009), “Bir Rekabet Stratejisi Olarak Yenilik”, Çerçeve Dergisi, Yıl:17, Sayı:52, Sayfa:152-158.
SANCHEZ, J. C.(2011), “Entrepreneurship: Introduction”, Psicothema, Vol. 23, No:3, (424-426).
SOYLU, A. ve Öztürk, M. G. (2010), “Yönetim İnovasyonu”, Sosyokonomi Dergisi, Yıl:6 Sayı:11, Sayfa:113-130.
SOYSAL, A. (2010), “Türkiye’de Kadın Girişimciler: Engeller ve Fırsatlar Bağlamında Bir Değerlendirme”, Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Cilt:65 Sayı: 1 Sayfa: 083-114.
ŞİMŞEK, M. Ş. (2002), İşletme Bilimlerine Giriş, 9. Basım, Günay Ofset, Konya.
TÜBİTAK (2005), Oslo Kılavuzu: Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlaması İçin İlkeler, ISBN 975-403-362-5.
TÜSİAD (2002), Türkiye’de Girişimcilik, TÜSİAD Yayını, Yayın No. TÜSİAD-T/2002-12/340, İstanbul.
WENNEKERS, S., R. Thurik (1999), “Linking entrepreneurship and economic growth”, Small Business Economics
13 (1), 27-56.
YALÇINKAYA, Y. (2010), “Bilginin Farkındalık ve Farklılığında Organizasyonların Gelecek Alanı: İnovasyon”,
Türk Kütüphaneciliği, Cilt:24, Sayı:3 ,373-403.
YAVUZ, A., Albeni, M. ve Kaya, G. (2009), “Ulusal İnovasyon Politikaları ve Kamu Harcamaları: Çeşitli Ülkeler
Arasında Bir Karşılaştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:14,
Sayı:3 Sayfa:65-90.
YILMAZ, T. (2010), Küçük ve Orta Ölçekli İmalat İşletmelerinde Yenilik (İnovasyon):İzmir Örneği, Basılmamış
Yükseklisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
YILDIRIM, A. ve Şimşek, H. (2011), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 8. Basım, Seçkin Yayıncılık,
İstanbul.
Adalet ve Kalkınma Partisi, Parti Programı
Milliyetçi Hareket Partisi, Parti Programı
Cumhuriyet Halk Partisi, Parti Programı
Barışve Demokrasi Partisi, Parti Programı

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com