You are here

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ İLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

A COMPARATIVE STUDY ON ATTITUDES OF TURKISH TEACHERS AND TEACHER CANDIDATES TOWARDS PROFESSION OF TEACHING

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine and compare the attitudes of Turkish teachers and teacher candidates towards profession of teaching. Sampling of the study consists of 60 Turkish teachers working in Ağrı province and 105 students studying at Department of Turkish Teaching at Ağrı Ibrahim Cecen University. “Attitude towards Profession of Teaching Scale" has been used to collect data. The scale consists of 31 items of five factors covering "opinion about interest in profession of Turkish teaching, commitment to the profession, liking the profession, believing in necessity of the existence of profession of Turkish teaching in social aspect, professional competency level”. According to the results of the survey, taking into account the total scores obtained from calculation of all aspects in the scale, attitudes of Turkish teacher candidates towards the profession of teaching is highly positive while attitudes of Turkish teachers towards the profession is at medium level. In the study it is discovered that the attitudes of Turkish teacher candidates towards the profession of teaching is more positive in regard to aspects of "believing in necessity of Turkish teaching in social aspect” and "opinions on professional competency” and total points consisting of calculation of all aspects of the scale when compared to Turkish teachers. In the study it has also been seen that males have more positive attitudes in regard to "commitment to profession of Turkish teaching" when compared to females.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmenleri ile öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemek ve karşılaştırmaktır. Araştırmada Ağrı ilinde görev yapan 60 Türkçe öğretmeni ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümünde öğrenimlerine devam eden 105 öğrenci örneklem olarak seçilmiştir. Veri toplama amacıyla “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte “Türkçe Öğretmenliği Mesleğine İlgi Duyma, Bu Mesleğe Bağlılık, Bu Mesleği Sevme, Toplumsal Açıdan Türkçe Öğretmenliğinin Gerekliliğine İnanma, Mesleki Yeterlilik Düzeyi Üzerine Görüşler” olmak üzere beş faktörlü toplam 31 madde bulunmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre, ölçekteki tüm boyutların hesaplanmasından oluşan toplam puanlar dikkate alındığında, Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları yüksek düzeyde olumlu iken Türkçe öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları orta düzeydedir. Araştırmada, Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının “toplumsal açıdan Türkçe öğretmenliğinin gerekliliğine inanma” ile “meslekî yeterlilik düzeyi üzerine görüşler” boyutlarında ve ölçekteki tüm boyutların hesaplanmasından oluşan toplam puanlarda Türkçe öğretmenlerine göre daha olumlu olduğu da tespit edilmiştir. Çalışmada, ayrıca, ölçeğin “Türkçe öğretmenliği mesleğine bağlılık” boyutunda erkeklerin bayanlara göre daha olumlu tutumlar içinde oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 
71-80

REFERENCES

References: 

Akkaya, N. (2009). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre
İncelenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 35-42.
Akpınar, E. vd. (2006). “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları”, Dokuz Eylül
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 56-62.
Alım, M. ve Bekdemir, Ü. (2006). “Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları”,
Milli Eğitim Dergisi, 172, 263-275.
Arslan, A. (2006). “Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 3(2):35-43.
Balay, R. ve Sağlam, M. (2004). “Eğitimde Farklılıkların Yönetimi Ölçeğinin Uygulanabilirliği”, Burdur Eğitim
Fakültesi Dergisi, 5(8):31-46.
Başçiftçi, F. vd. (2012). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Selçuk
Üniversitesi Örneği”, Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 3(2), http://www.etad.
net/dergi/index.php?journal=etad&page=article&op=view&path%5B%5D=74, e.t.: 03.02.2013
Bozkırlı, K. Ç. ve Er, O. (2011). “Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine
İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kafkas Üniversitesi Örneği)”, Turkish
Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6/4: 457-
466.
Bulut, İ. (2009). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi (Dicle ve
Fırat Üniversitesi Örneği)”, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 13-24.
Çapri, B. ve Çelikkaleli, Ö. (2008). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe İlişkin Tutum ve Mesleki Yeterlik
İnançlarının Cinsiyet, Program ve Fakültelerine Göre İncelenmesi”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 9(15):33-53.
Çetinkaya, Z. (2009). “Türkçe Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi”,
İlköğretim Online, 8(2), 298-305.
Demirel, Ö. (2010). Eğitim Sözlüğü, Ankara: Pegema Yayınları.
Demirtaş vd. (2011). “Öğretmen Adaylarının Özyeterlik İnançları ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları”,
Eğitim ve Bilim, 36(159):96-111.
Eskicumalı, A. (2002). Eğitim, Öğretim ve Öğretmenlik Mesleği, Özden, Y. (Editör). Öğretmenlik Mesleğine Giriş.
Ankara: Pegema Yayınları.
Evrekli, E. vd. (2009). “Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve
Güvenirlik Çalışması”, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2:135.
İlter, İ. ve Köksalan, B. (2011). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Olan Tutumları”, Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1): 113-128.
İnceoğlu, M. (2010). Tutum Algı İletişim, İstanbul: İyi İşler Yayıncılık ve Matbaacılık.
Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
Kaya, A. ve Büyükkasap, E. (2005). “Fizik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Profilleri, Öğretmenlik Mesleğine
Yönelik Tutum ve Endişeleri: Erzurum Örneği”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2):367-380.
Özder, H. vd. (2010). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler
Açısından İncelenmesi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2):253-275.
Saraç, C. (2002). “Türk Dili ve Edebiyatı/Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yeterlikleri ve Öğretmenlik Mesleğine
Yönelik Tutumları”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Temizkan, M. (2008). “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir
Araştırma”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 461-486.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com