You are here

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BULUNDUKLARI ŞEHRE KATKILARI: KÜTAHYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ

CONTRIBUTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS TO THEIR EDUCATION LOCATIONS: SAMPLE OF KÜTAHYA CITY CENTER

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Universities have economic, social and cultural effect on cities where they are located. Particularly, expenditures of university students provide significant contribution to the economy of its city. This study focuses on Dumlupinar University students’ contribution to Kütahya’s economy in special and other fields in general. Overall, 3285 university students have been examined through a questionnaire that has 32 questions, in the context of the study. Students’ demographic characteristics, income and spending habits have been searched in the survey. The findings suggest that, each student spends 495 TL a month in average, which contributes 15,072,750 TL/month in total to Kutahya’s economy.
Abstract (Original Language): 
Üniversiteler kuruldukları kentlerin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı üzerinde önemli etkilere sahiptirler. Özellikle, üniversite öğrencilerinin yapmış oldukları harcamalar kent ekonomisine canlılık kazandıran önemli bir harcama grubunu oluşturmaktadır. Bu çalışma; Dumlupınar Üniversitesi’nin Kütahya iline diğer katkılarıyla birlikte özelikle ekonomik katkılarını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında Kütahya il merkezinde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunda okuyan 3285 öğrenciye 32 soruluk demografik özellikleri, gelir durumları ve harcama alışkanlıkları ile ilgili sorular sorulmuş, çalışmasonucunda2010 yılında bir öğrencinin aylık ortalama 495 TL civarında harcama yaptığı ve Kütahya Ekonomisine ortalama aylık 15 milyon 072.750 TL’lik bir katkı sağladıklarını tespit edilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

AKÇAKANAT, Tahsin, İlker ÇARIKÇI ve Murat Ali DULUPÇU (2010), “Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl
Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri: Isparta 2003–2009 Yılları Örneği”, SDÜ Fen
Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:22, ss.165-178
BLEANEY, M., (1992), "What Does a University Add to Its Local Economy. Applied Economics", 24: 305-311
ÇATALBAŞ, N. (2007) ‘’ Üniversite – Yerel Ekonomi İlişkisinde Kutuplaşma Teorisinin İyi Model Olabilir Mi?’’,
Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F Dergisi Yerel Ekonomiler Özel Sayı, ss. 95
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi – Sayı 37 – Temmuz 2013
328
ÇETİN, M. (2007),‘‘Bölgesel Kalkınma ve Girişimci Üniversiteler’’, Ege Akademi, Cilt: 7, Sayı: 1, ss. 217-238
DAĞLAR, H. TUNÇ ve H. KAYA, M. (2009), ‘‘Bölgesel Kalkınmada Kurumların Rolü ve Bucak Örneği’’,
Mehmet Akif Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 1, ss. 39-50 GÖRKEMLİ, H.
Nur(2009), “Selçuk Üniversitesi’nin Konya Kent Ekonomisine Etkileri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:22, ss.2-18
JEFFERY, C. (2001), The Resurgence of Regional Governments, Universities and the ‘New Regionalism’, ACU
Conference of Executive Heads, Cyprus, (22- 26 April), 1-6.
KAŞLI, M. ve A.SEREL(2008),‘‘Üniversite Öğrencisi Harcamaların Analizi ve Bölge Ekonomilerine Katkılarını
Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma’’, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 2, ss. 99-113
NEWLANDS, D. (2003): ''The role of Universities in learning Regions'', Paper presented for ERSA 2003 Congress,
University of Jyvaskyla, Finland, (27-30 August), 1-20
ÖZTÜRK, Salih, İshak TORUN ve Yıldız ÖZKÖK (2011), “Anadolu’da Kurulan Üniversitelerin İllerin Sosyo-
Ekonomik Yapılarına Katkıları’’, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 16,
Hatay, ss. 145-158
SÜRMELİ, Fevzi(2008), “Anadolu Üniversitesinin Eskişehir’e Etkileri ve Şehrin Üniversiteyi Algılayışı”, Anadolu
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
YILMAZ, M.ve S. KAYNAK(2011), SOSYO –‘’Ekonomik Dönüşüm Sürecinde Üniversitelerin Rolü ve Yöre
Halkının Üniversite’den Beklentileri İle İlgili Bir Uygulama’’, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 4, Yıl: 2011, ss. 55-73

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com