You are here

21.YY İŞLETMELERİNİN GERÇEK ZENGİNLİK KAYNAĞI: İNSAN SERMAYESİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, we have investigated the subject of human capital expressed as the real precious asset of firms in detail. The study consists of four chapters. In the first chapter, the concept of intellectual human, which place an important role for firms, has been explanied in general. In the second one, the information on the phenomenon of intellectual capital being known as the invisible assets of firms has been provided. The third section contains a detailed investigation of human capital, which is one of the elevants of intellectual capital. In the find section, we have stressed on the signifinance of human capital with respect to business administration.
Abstract (Original Language): 
Bu çalısmada 21.yy isletmelerinin gerçek zenginlik kaynağı olarak ifade edilen insan sermayesi konusu ayrıntılı bir sekilde ele alınıp incelenmeye çalısılmıstır. Çalısma dört bölümden olusmaktadır. Birinci bölümde isletmeler açısından büyük önem tasıyan entellektüel insan kavramına yönelik genel açıklamalar yapılmıstır. Đkinci bölümde isletmelerin görünmeyen varlıkları olarak ifade edilen entelektüel sermaye olgusuna yönelik bilgiler verilmistir. Üçüncü bölümde entelektüel sermayenin unsurları arasında yer alan insan sermayesi ayrıntılı bir biçimde incelenmeye çalısılmıstır. Dördüncü ve son bölümde ise insan sermayesinin isletme yönetimi açısından tasıdığı önem üzerinde durulmustur.

REFERENCES

References: 

BOZKURT Rüstü, Kendine Ayna Tutan Đnsan (Birinci Basım, Đstanbul:
Globus Dünya Basımevi, Temmuz 1998).
BOZKURT Rüstü, “ Đnsanın Veriminin Artması Önce Kendine Yatırım
Yapması Đle Đlgilidir”, Anahtar, Yıl.10, Sa.121(Ocak 1999).
BROOKĐNG Annie, Intellectual Capital (London: International Thompson
Business Press, 1996).
Büyük Ansiklopedi, C.4.
Büyük Larousse, Milliyet Yayınları, C.7.
COSKUN Bülent,“Sirketinizin Sermayesi Entellektüel mi?”, Intermedya
Ekonomi, Yıl.6, Sa.24 (13-19 Haziran 1999).
COSKUN Solmaz, “Endüstriyel Đliskiler Evrimi Đçinde Đnsan
Kaynaklarının Yeri”, Mercek, Yıl.3, Sa.9 (Ocak 1998).
DEMĐREL Gülsen, “Ekonomide Tsunami Dalgası”, Capital, Yıl.7, Sa.11(Kasım
1999).
DRUCKER Peter, 21.yy Đçin Yönetim Tartısmaları (Birinci Basım,
Đstanbul: Epsilon Yayıncılık, 1999).
GĐBSON Rowan, Geleceği Yeniden Düsünmek. Çeviren:.Sinem Gül
(Đstanbul: Sabah Kitapları No.6, 1997).
KOÇEL Tamer, “Đsletme Yönetimi Đle Đlgili Son Gelismeler ve Çalısanlar
Açısından Anlamı”, Mercek, Yıl.3, Sa.10 (Nisan 1998).
LANK Elizabeth, “Leveraging Invisible Assets: The Human Factor”,
Long Range Planning, Vol.30 (June 1997).
ÖNCE Saime, Muhasebe Bakıs Açısı Đle Entelektüel Sermaye, Eskisehir Anadolu
Üniversitesi,Ya.No.1100,1999, s.23.
PENNĐNGS Johannes- Kyungmook Leeve,“Human Capital, Social
Capital and Firm Dissolution”, Academy of Management Journal,
Vol.41, Iss.4 (1998).
18
ROOS Goran-Roos Johan, “Measuring Your Company’s Intellectual
Capital”, Long Range Planning, Vol.130, Iss.3 (1997).
SEÇKĐN Sedef, “Đnsan Kaynaklarında 21.Yüzyıl Stratejisi”, Capital, Yıl.7,
Sa.11(Kasım 1999).
STEWART Thomas, “Your Company’s Most Valuable Asset:
Intellectual Capital”, Fortune (3 October 1994).
STEWART Thomas, Entelektüel Sermaye, Đngilizceden Çeviren: Nurettin
Elhüseyni,Đstanbul: Mess, Ya.No., 258, 1997, s.XII (Önsöz).
TANYAS Mehmet, “Rekabette Üstünlük Sağlamanın Anahtarlarından Biri:
ERP”, Baan Planet, Yıl.1, Sa.2 (Ağustos-Ekim 1999).
TENEKECĐOĞLU Murat, “Kurumsallasma”, Dünya Gazetesi, Özel Ek
(01.10.1999).
YÜCEL Ersan, “Bilgi Yönetimi”, Değisim’97, Mess.Ya.No.262,(Kasım
1997).
“Kalkınmanın Yolu Đnsan Sermayesinden Geçiyor”, Anahtar, Yıl.7,
Sa.79 (Temmuz 1995).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com