You are here

Bir Dişli Fabrikasında Tamsayılı Hedef Programlama Uygulama Denemesi

An Application of Integer Target Programming in A Gear Factory

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The problems in the organizations are compLex and they contains multiple and conflicting objectives today. In this paper first, integer goal programming and branch and bound technique are explained. An integer programming model is formulated for the gear firm in line with the constraints and goals in effect. The model was solved by QS and WINQSB softwares. A production program to aid the decision makers is prepared.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde işletmelerde karşılaşılan problemler karmaşık olup; çok ve genellikle çelişen amaçlar içerirler. Bu çalışmada, öncelikle tamsayılı hedef programlama ve dal ve sınır tekniği açıklanmaya çalışılmıştır. Daha sonra, bir dişli işletmesinde belirlenen kısıtlayıcılar ve hedefler doğrultusunda bir tamsayılı hedef programlama modeli geliştirilmiştir. Model QS ve WINQSB yazılımları ile çözülmüştür. Karar vericiye yardımcı olacak bir üretim programı oluşturulmaya çalışılmıştır.