You are here

OTEL İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA ANLAYIŞI: FETHİYE’DE BULUNAN OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA

MARKETING PERCEPTIONS IN THE HOTEL BUSINESSES: A STUDY IN FETHIYE HOTELS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Most hotels in service sector confuse modern marketing concept and selling concept and organize their marketing activities according to this. The aim of this study is to determine that whether hotel businesses closed to modern marketing concept or selling concept. On the other hand, to test whether or not marketing concept alters according to demographic features is the second aim of the study. To reach this aim, the population of the research has been determined as 62 hotels that have the Tourism Operation Certificate in Fethiye. Because of the population of the research is reachable, sampling techniques has not been used. Quantitative research method has been used in the study and survey technique is preferred to collect the research data. The obtained data is interpreted by using Descriptive Statistics, Reliability Analysis, Factor analysis, Cluster Analysis, One Way ANOVA and Independent Sample t Test Analysis by means of SPSS 18.0 program. As a result of analyzed research data, the hotels are closed to modern marketing concept in terms of defining customer needs, customer relations and customer orientation, but in terms of profitability and integrated marketing activities the companies are closed to selling concept. Furthermore, marketing comprehension is not differentiated according to features of hotels has been concluded as another output of the study.
Abstract (Original Language): 
Hizmet endüstrisinde yer alan otel işletmelerinin birçoğu modern pazarlama anlayışını satış anlayışıyla karıştırmaktadırlar ve pazarlama aktivitelerini buna göre planlamaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinin pazarlama anlayışının satış anlayışına mı yoksa modern pazarlama anlayışına mı daha yakın olduğunu tespit etmektir. Bunun yanında, otel işletmelerinin demografik özelliklerine göre pazarlama anlayışının farklılık gösterip göstermediğini test etmek çalışmanın ikinci amacıdır. Fethiye’de bulunan 62 adet Turizm İşletme Belgesi’ne sahip otel işletmesi araştırmanın anakütlesi olarak belirlenmiştir. Araştırmanın anakütlesi ulaşılabilir bir büyüklükte olması nedeniyle ayrıca bir örneklem belirlenmemiştir. Bu çalışmada, nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve veriler anket tekniğiyle toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 18.0 programında Tanımlayıcı İstatistikler, Güvenilirlik Analizi, Faktör Analizi, Kümeleme Analizi, Tek Yönlü ANOVA ve Bağımsız Örneklem T Testi aracılığıyla yorumlanmıştır. Araştırma verilerinden elde edilen sonuca göre otel işletmeleri, müşteri ihtiyaçlarını belirleme, müşteri ilişkileri ve müşteri yönlülük boyutları açısından modern pazarlama anlayışına ve karlılık ve bütünleşik pazarlama boyutu açısından satış anlayışına yakın bir anlayışa sahiptir. Ayrıca, otel işletmelerinin pazarlama anlayışının, otel işletmelerinin özelliklerine göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
49
73

REFERENCES

References: 

Akçi, Yavuz (2009), Modern Pazarlama Felsefesi: Müşteri Kraldır, Nizip Kültür-Sanat-
Yaşam-Eğitim Dergisi, Sayı: 2, Yıl: 1, ss:24-25
Alabay, M. Nurettin (2010), Geleneksel Pazarlamadan Yeni Pazarlama Yaklaşımlarına
Geçiş Süreci, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 2, ss: 213-235.
Altunışık, R., Özdemir, Ş. ve Torlak, Ö. (2006), Pazarlamaya Giriş, Sakarya
Yayıncılık: Sakarya
Biemans, W. G., Brencic, M. M. Ve Malshe A. (2009) Marketing-sales interface
configurations in B2B firms, Industrial Marketing Manament, Vol 39, No 2, ss:
183-194
Cizmar, Sanja ve Weber, Sanda (2000), Marketing Effectiveness of the Hotel Industry
in Croatio, Hospitality Management, Vol: 19 No: 1, ss: 227-240
Craven, Robert, (2010), Müşteri Kraldır, Elips Yayıncılık, Ankara
Çakıcı, A. Celil (1995), Otel İşletmeciliğindeki pazarlama Anlayışının Gelişimi,
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Vol: 6, No: 3-4, ss: 20-27
Çakıcı, A. Celil (1996), Türkiye’de Otel İşletmeciliğindeki pazarlama Anlayışının
Gelişimi, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Vol: 7, No: 3-4, ss: 32-37
Delen, N. H., (1995), Hotels Manager Perception Toward Relationship Marketing: a
Case Study of Antalya, Marmara Üniversitesi, Oklahoma State Universty
(2006), İstanbul
Demir, M. Hulusi ve ŞAHİN, Ayşe (2002), İsletmeden İsletmeye Elektronik Ticaretin
Gelişmesine İlişkisel Pazarlamanın Rolü: Güven İlişkisi Eksenli Bir Analiz,
Review of Social, Economic & Business Studies, Vol.2, SS: 219-231
Erk, Çiğdem (2009), Müşteri İçin Değer Yaratma, Müşteri Sadakati Oluşum Süreci ve
Şirket Performansına Etkileri Üzerine Bir Araştırma, Trakya Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tez, Edirne
Eroğlu, Abdullah, (2008), “Faktör Analizi” İçinde Kalaycı, Ş. (2008), SPSS Uygulamalı
Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (3. Baskı), ss. 301-330, Asil Yayıncılık:
Ankara
Gray J. B., Hooley G.J., (2002), Market Orientation and Service firm Performance- a
research agenda, Europan Journal of Marketing, Vol: 36, No:6/10, ss:980-988
Hacıoğlu, N. (2000), Turizm Pazarlaması, Rota Ofset Matbaacılık: Bursa
Helgesen, Q., Nesset, E., ve Vouldsund T. (2009), Marketing Perceptions and Business
Performance, Marketing İntelligence & Planning, Vol: 27 No: 1 ss:25-47
İslamoğlu, A. H. ve Altunışık, R. (2007), Satış ve Satış Yönetimi, Sakarya Yayıncılık:
Sakarya
Jaworski B.J., ve Kohli, A. K. (1993), Market Orientation: Antecedents and
Consequences, Journal of Marketing, Vol: 57, No:3, ss:53-70
72
DÜSOBED Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 1 - Sayı: 1
Kağnıcıoğlu, Hakan (2002), Günümüzde İşletmelerin Yaşam Anahtarı: Müşteri
Odaklılık, Ege Akademik Bakış, Sayı:1, Yıl: 2, ss: 78-90
Karamustafa, K., Güllü, K., Acar, N. ve Ulama, Ş. (2010) Konaklama İşletmelerinde
Pazar Odaklılık Uygulamaları, Detay Yayıncılık : Ankara
Kaya, İ. (2006), Pazarlama Zekâsı, Pİ Pazarlama İletişim Dergisi, Vol: 15, No: 1
Kayış, Aliye, (2008), “Güvenilirlik Analizi” İçinde Kalaycı, Ş. (2008), SPSS
Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (3. Baskı), ss. 403-420, Asil
Yayıncılık: Ankara
Kohli, A.K., ve Jaworski B.J. (1990), Market Orientation: The Construct, Research
Propositions and Managerial İmplications, Journal of Marketing, Vol: 54, No: 2,
ss: 1-18
Kotler, P ve Keller, K. L. (2009), Marketing Management, Pearson Prentice Hall: New
Jersey
Kotler, P. (2007), A’dan Z’ye Pazarlama, Çeviri: Aslı Kalem Bakkal, MediaCat:
İstanbul
Kotler, P. ve Armstrong G. (1998), Principles of Marketing, Gerald Pintel
Kurtuluş, K. (2006), Pazarlama Araştırmaları, (8. Basım) Literatür Yayıncılık: İstanbul
Küçüksille, Engin, (2008), “Parametrik Hipotez Testleri” İçinde Kalaycı, Ş. (2008),
SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (3. Baskı), ss. 73-82, Asil
Yayıncılık: Ankara
McNaughton, R. B., Osborne, P., Imrie, B. C. (2002), Market-Oriented Value Creation
in Service Firms, Europan Journal of Marketing, Vol:36, No:9/10, ss: 990-1002
Mucuk, İ. (2009), Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi: İstanbul
Nakip, M. (2006), Pazarlama Araştırmaları: Teknikler ve (SPSS Destekli)
Uygulamalar, (2. Baskı), Seçkin Yayıncılık: Ankara
Naktiyok, A. ve Timuroğlu, M.T., (2008), Öğrenme Yönlülüğün Müşteri ihtiyaçlarını
belirleme Üzerine Etkileri, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, Sayı: 30, No: 1, ss.169-192
Örnek, Ali Şahin (2003), Bir Yönetim Tekniği Olarak Değer Mühendisliği, Dokuz Eylül
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, SS:213-230
Pirtini, Serdar (2009), Pazarlamada Yeni Gelişmeler Açısından Vizyon Yönetimi ve
Müşteri İlişkilerinde Rekabet Avantajı Yaratma, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F.
Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 1, ss: 225-238
Shoham, A., Rose, G. M., Kropp, F. (2005), Market orientation and performance: a
meta-analysis, Marketing Intelligence & Planning, Vol: 23 No: 5, ss: 435-454
Sin, L.Y.M., Tse, A.C.B., Heung, V.C.S. ve Yim, F.H.K. (2005), An Analysis of the
Relationship Between Market Orientation and Business Performance in the
Hotel Industry, Hospitality Management, Vol:24, No: 1, ss:555-577
Stanton, W. J., Kenneth, M., ve Richard, L. (1994), Fundamentals of Marketing,
McGrow-Hill: Colorado
73
DÜSOBED Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 1 - Sayı: 1
Svensson, G. (2001), Re-evaluating the marketing concept, Europan Business Review,
Vol: 13 N: 2, pp: 95-100
Tenekecioğlu, B. (2007), Pazarlama Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları:
Eskişehir
Trustrum, L. B. (1989), Marketing: concept and function, Europan Journal of
Marketing, Vol: 13 No: 3

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com