You are here

ÖĞRENEN ÖRGÜTLERDE YENİLİKÇİLİK VE PROAKTİFLİK ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA

A CONCEPTUAL STUDY ON INNOVATIVENESS AND PROACTIVENESS IN LEARNING ORGANIZATIONS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Learning needs of organizations due to constant and rapid changes in the environment. Organizations which operating in a constantly changing and devolving environment, to determine the strategic objectives on the one hand, while on the other hand have to adapt to these changes in the technological and structural. Learning organizations can capture these rapid changes and transformations needed at the time needed to renew themselves by performing organizations. In this study, innovativeness and proactiveness of learning organizations are discussed and recommendations are made for futurestudies. As a result, organizations no longer taken risks, not doing innovation and passive exposure is not enough to protect current exposure are expressed. Another important result is that proactiveness and innovation have positive effects on revival and improvement of organizations and their performances and in the meantime organizational innovation and proactiveness can be seen as a means of providing organizations a competitiveadvantage.
Abstract (Original Language): 
Örgütlerin öğrenme ihtiyacı, çevredeki sürekli ve hızlı değişimlerden kaynaklanmaktadır. Sürekli değişen ve gelişen bir çevre içinde faaliyet gösteren örgütler, bir taraftan stratejik amaçlarını belirlemekte iken diğer taraftan teknolojik ve yapısal olarak bu değişikliklere uyum sağlamak zorundadırlar. Öğrenen örgütler bu hızlı değişimi yakalayabilen ve ihtiyaç duyulan dönüşümleri gerektiği anda gerçekleştirerek kendi kendini yenileyebilen örgütlerdir. Bu çalışmada, öğrenen örgütlerin yenilikçiliği ve proaktifliği tartışılmış ve gelecek çalışmalara yönelik olarak önerilerde bulunulmuştur. Çalışma sonucunda, örgütler için artık risk almamanın, yenilik yapmamanın ve pasif kalmanın mevcut durumu korumak için yeterli olmadığı ifade edilmiştir. Diğer önemli bir sonuç ise, örgütlerin ve performanslarının yeniden canlanmasına ve iyileşmesine yeniliğin ve proaktifliğin pozitif etkileri olduğu ve örgütsel yenilik ve proaktifliğin örgütlere aynı zamanda rekabet üstünlüğü sağlayan bir araç olarak görüldüğüdür.
1
21

REFERENCES

References: 

Akman ,G.,Özkan,C., ve Eriş, H. (2008), Strateji Odaklılık ve Firma Stratejilerinin
Firma Performansına Etkisinin Analizi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri
Dergisi, (13), ss. 93-115.
Akyos, M. (2003), Firma Düzeyinde Yenilik ve Bilgi Yönetimi, KalDerForum,
3(12), ss. 17-22.
Albeni, M. ve Karagöz, M. (2003), Bölgesel Kalkınmada Öğrenme, Bilgi Birikimi
ve Yenilik, Türkiye İçin Bir Perspektif, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi,
8(2), ss. 157-170.
Alegre, J. and Chıva, R. (2007), Assessing the Impact Of Organizational Learning
Capability On Product Innovation Performance: An Empirical Test, Technovation, (9), ss.
1-12.
Alpkan L., Ergün, E., Bulut Ç. ve Yılmaz, C. (2005), Şirket Girişimciliğinin Şirket
Performansına Etkileri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2), ss. 175-189.
Ataman, G. (2001), İşletme Yönetimi, İstanbul: Türkmen Yayınları.
Avcı, U. (2009), Öğrenme Yönelimliliğin Yenilik Performansı Üzerine Etkisi:
Muğla Mermer Sektöründe Bir İnceleme, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), ss. 121-138.
Basım, N., Şeşen, H. ve Meydan C. (2009),Öğrenen Örgüt Algısının Örgüt İçi
Girişimciliğe Etkisi: Kamuda Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 64(3), ss.
28-44.
Braham, B.J. (1998), Öğrenen Bir Organizasyon Yaratmak, (A. Tekcan, Çev.), Rota
Yayıncılık, İstanbul
Calantonea, R.J., Cavusgil S.T., Zhaob, Y. (2002), Learning Orientation, Firm
Innovation Capability, and Firm Performance, Industrıal Marketing Management, (31),
ss. 515-524.
Calvert, G.Sandra M. ve Marshal, L. (1994), Learning Organization, Training and
Development, June, ss. 40-50.
DÜSOBED Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2
19
Celucha, K. G., Kasouf, C.J., Peruvemba, V. (2002), The Effects Of Perceived
Market and Learning Orientation on Assessed Organizational Capabilities, Industrıal
Marketing Management, (31), ss. 545-554.
Demirel, Y. ve Seçkin, Z. (2008), Bilgi ve Bilgi Paylaşımının Yenilikçilik Üzerine
Etkileri, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), ss. 189-202.
Drucker, P.F. (2003), Yenilikçilik Disiplini, Yenilikçilik, (A. Kardam, Çev.), İstanbul:
MESS Yayınları, ss. 119-134.
Eker, Y. (2008), Turizm İşletmelerinde Rekabet Stratejilerinin Başarısının
Arttırılmasında Öğrenen Örgütün Rolü: Bir Ulaştırma İşletmesinde Örnek Olay Çalışması,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.
Elma, C. ve Demir, K. (2000), Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Uygulamalar ve
Sorunlar, Ankara: Anı Yayıncılık.
Garvin, D.A. (1993), Building a Learning Organization, Harvard Business Review,
July-August, ss. 75-85.
Gürkan, G.Ç. (2007), Öğrenen Örgütler: Yüksek Öğrenim Kurumlarının Öğrenen
Örgüt Olması, Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2), ss. 118-130.
Kaygın, E. (2012), Sürdürülebilir Bir Rekabet Avantajı Sağlamanın Yolu: İç
Girişimcilik Anlayışı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1), ss. 93-103.
Kılıç, K.C. (2000), Öğrenen Organizasyonlarda Takım Çalışmasının Stratejik Rolü
Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Adana.
Knıght, G. (1997), Cross-Cultural Reliability and Validity of a Scale to Measure
Firm Entrepreneurial Orientation, Journal of Business Venturing, 12(3), ss. 213- 225.
Kreiser, P., Marino, L., Davis, J., Tang, Z. and Lee, C. (2010), Firm-Level
Entrepreneurship: The Role of Proactiveness, Innovatıveness and Strategic Renewal In
The Creatıonand Exploratıon of Opportunıtıes, Journal of Developmental
Entrepreneurship, (15), ss. 143-163.
DÜSOBED Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2
20
Lıao, L.(2006), A Learning Organization Perspective On Knowledge-Sharing
Behavior and Firm Innovation, Human Systems Management, IOS Press, (25), ss. 227–
236.
Lumpkın, G.T and Dess, G.G. (1996), Clarifying the Entrepreneurial Orientation
Construct and Linking It to Performancei, Academy of Management Review, 21(1), ss.
135–172.
Mılls, D. Q. and Bruce, F. (1992), The Learning Organization, European
Management Journal, 10(2).
Montes, F.L.C, Moreno, A. R. And Morales, V. G. (2005), Influence Of Support
Leadership and Teamwork Cohesion On Organizational Learning, İnnovation and
Performance: An Empirical Examination, Technovation, (25), ss. 1159-1172.
Morales, V.J.G., Montes, F.J.L. and Jover, A.J.V. (2006), Antecedents and
Consequences of Organizational Innovation and Organizational Learning in
Entrepreneurship, Industrial Management & Data Systems, (106), ss, 21-42.
Okumuş, F., Avcı, U., Kılınç, İ.(2009), Öğrenen Örgütlerin Oluşturulmasında Üst
Kademe Yöneticilerin Rolü, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F Sosyal ve Ekonomik
Araştırmalar Dergisi, ss. 31-50.
Öneren, M. (2008), İşletmelerde Öğrenen Örgütler Yaklaşımı, ZKÜ Sosyal Bilimler
Dergisi, 4(7), ss. 163-178.
Özdevecioğlu, M. ve Biçkes D.M. (2012), Örgütsel Öğrenme ve İnovasyon İlişkisi:
Büyük Ölçekli İşletmelerde Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, (39), ss.
19-45.
Özgen, H. ve Türk, M. M. (1996), Öğrenen Organizasyon Sistemi ve Bir Öğrenen
Organizasyon Modeli, Amme İdaresi Dergisi, 29(2), ss. 70-80.
Prajogo, D.I. and Ahmed, P. K. (2006), Relationships Between Innovation Stimulus,
Innovation Capacity, and Innovation Performance, R&D Management, 36(5).
Senge, P.M. (1993), Beşinci Disiplin, (A. İldeniz ve A. Doğukan, Çev.), İstanbul:
Yapı Kredi Yayınları.
DÜSOBED Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2
21
Sharma, S. and Vredenburg, H. (1998), Proactıve Corporate Envıronmental Strategy
and The Development of Competıtıvely Valuable Organızatıonal Capabılıtıes, Strategic
Management Journal, (19), ss. 729–753.
Şimşek, Ş.,Akgemci, T., Çelik, A. (1998), Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde
Davranış, Ankara: Nobel Yayınları.
Tajeddini, K. (2009), Effect of Customer Orientation and Entrepreneurial
Orientation on Innovativeness: Evidence From the Hotel Industry in Switzerland, Tourism
Management, ss. 1-19.
Yeloğlu, H.O. (2007), Örgüt, Birey, Grup Bağlamında Yenilik Ve Yaratıcılık
Tartışmaları, Ege Akademik Bakış, 7(1), ss. 133-152.
Yücel, İ. (2007), Öğrenen Örgütler ve Örgüt Kültürü, Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com