You are here

ÇOK YÜZLÜ İLİŞKİLER AĞINDA KİMLİKLER VE SANAL CEMAATLER

IDENTITIES AND VIRTUAL COMMUNITIES WITHIN THE NETWORK OF MULTIFACED RELATIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Community has been a very important social phenomenon in which people have been involved for centuries. In addition to this, when today's technological opportunities are considered, many factors related to human take place in the internet and virtual world, beyond the real life. This situation has led the concept of virtual community became usable. Internet is not only a network that connects millions of computers all around the world, but also an environment which connects millions of people and thousands of social groups. In this environment, people’s chance of accessing to whatever knowledge they want, forming different cultural and social groups and the tools that enable people to form various sharings and connect each other is expressed as social network. Social networks which are available on the internet are not only a media environment but also they are discursive environments in which individuals both actively form a community with each other and construct their identities. The search of identity and in parallel with these researches on identity have become one of the most important topics of the last century. Even, it has been suggested that the search for identity is as powerful as techno-economic change in shaping the history in a globalized world. Despite this, in our country it is possible to say that this subject is usually viewed in a rather superficial level from an ideological/political perspective.
Abstract (Original Language): 
Cemaat yüzyıllar boyunca insanların içinde yer aldığı çok önemli bir sosyolojik olgu olmuştur. Bunun yanında günümüz teknolojik imkânları düşünüldüğünde insana dair pek çok unsur gerçek hayatın ötesinde internet ve sanal dünyada gerçekleşmektedir. Bu durum sanal cemaat kavramını kullanılır hale getirmiştir. Internet, dünya üzerinde sadece milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan bir ağ olmayıp aynı zamanda milyonlarca insanı, binlerce sosyal grubu da bağlayan bir ortamdır. Bu ortamda, insanların istediği bilgiye ulaşması, farklı kültürel ve sosyal gruplar kurması, çeşitli paylaşımlar oluşturmasını ve birbirleri ile iletişime geçmesini sağlayan araçlar sosyal ağ olarak ifade edilmektedir. İnternet üzerinde yer alan sosyal ağlar, sadece bir medya ortamı değil, bireylerin aktif olarak birbirleriyle topluluk oluşturduğu ve kimliklerini inşa ettiği söylemsel alanlardır. Kimlik arayışı ve buna paralel olarak kimlik araştırmaları, geçtiğimiz yüzyılın en önemli konularından biri olmuştur. Hatta küreselleşen bir dünyada kimlik arayışının, tarihe yön vermekte tekno-ekonomik değişim kadar önemli olduğu ileri sürülmüştür. Buna karşılık, ülkemizde konunun daha çok sığ bir ideolojik/politik düzlemde ele alındığını söylemek mümkündür.
37
53

REFERENCES

References: 

Aksoy, A. (1996), İnternet ve Demokrasi, Diyalog Dergisi, (1) ss. 159-170.
Bozkurt, V. (1999), Yıkıcı Gemeinshaft’tan “Öteki” siz Post Modern Kabilelere
Sanal Cemaatler, Birikim, Kasım 1999, İstanbul.
Chambers, I. (2005), Göç Kültür Kimlik, (Çev. İsmail Türkmen ve Mehmet
Beşikçi), Ayrıntı Yayınları.
Dedeoğlu, G. (2006), Bilişim Toplumu ve Etik Sorunlar, Alfa Yayınları.
Derman, İ. (1998), Net Kimlikleri, Yeni Türkiye, (19), ss. 1429-1439.
Johnston, H.L., ENRİQUEG., JOSEPH R. (1999), Kimlikler, Şikâyetler ve Yeni
Sosyal Hareketler, Yeni Sosyal Hareketler, Teorik Açılımlar, (Çev. K. ÇAYIR), İstanbul.
Kılıç, M. (2012), Etnisite ve Spor, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul.
Kır, G. (2008), İnternet ve Gençlik, Şenocak Yayınları, İzmir.
Marchall, G. (1999), Sosyoloji Sözlüğü, (Çev. Osman Akınhay, Derya
Kömürcü), Bilim ve Sanat, Ankara.
Morley, D., Robıns, K.(1997), Kimlik Mekânları, Küresel Medya, Elektronik
Ortamlar ve Kültürel Sınırlar (Çev. E. ZEYBEKOĞLU), İstanbul.
Robıns, K. (1999), İmaj: Görmenin Kültür ve Politikası, (Çev. Nurçay
Türkoğlu), İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
Tatar, T. (1998), Kürede Dönen Siyaset, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul.
Timisi, N.(1999), Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi: İnternet Ortamında
Kamusal Katılım, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Timisi, N. (2005), Sanallığın Gerçekliği: İnternetin Kimlik ve Topluluk
Alanlarına Girişi, İnternet Toplum Kültür, (Der. Mutlu Binark ve Barış Kılıçbay),
Ankara, Epos Yayınları.
Uğur, A., Bilici, M.(1998), Dijital Âlemin Genleşen Kamusal Alanı, Yeni
Türkiye 21.Yüzyıl Özel Sayısı, 4(19), ss. 448-496
Yelken, R. (1999), Cemaatin Dönüşümü Geç Modern Dönemde Cemaat
Sosyolojisi, Vadi Yayınları, Ankara.
Yılmaz, E. (2005), Bir İnternet Sitesinde Rastladım Size, Sanat ve Sosyoloji, (Ed.
Öz aslan-Dikmen Aylin), Bağlam Yayınları, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com