You are here

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İŞLETMELERDEN YEŞİL PAZARLAMA BEKLENTİLERİ ANALİZİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

THE ANALYSES OF EXPECTATIONS FROM HIGHER EDUCATION STUDENTS ABOUT GREEN MARKETING: A CASE ON DUZCE UNIVERSITY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the literature about consumer classifications about green marketing elements, environment friendly product and green product has been investigated and a field study about the subject has been made. The field study has applied on graduate and undergraduate students that studying at Duzce University Central Campus. Primary goal of this study is to look for the answer of what does the students expect from companies on the green marketing subject. Secondary goal is to make the participation to the judgements about green marketing subject of the students in Duzce University Central Campus more significant. The phrase group, intended to the participation level to the judgements about green marketing of the students, has been subjected to a factor analyse. The variables are shaped under four factors such as sustainability, social acceptability, environmental consciousness and security. These four factors has explained % 61,395 of the variance. The expectation levels of the students from the companies about green marketing have been graded into three importance levels. According to the results of the study, sustainability mentality has been given importance by the students and companies, which have environmental management standards, are rather chosen than the other companies. It has been determined under the objective of green purchasing behaviors, students have the attitudes that would not bring them financial burden and they are not willingly pay more to the products which produced in environmental friendly ways rather than the alternatives.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, yeşil pazarlama karması, çevre dostu ürün ve yeşil ürün açısından tüketici sınıflandırmaları hakkında literatür incelenmiş ve konu ile ilgili bir saha çalışması yürütülmüştür. Saha çalışması, Düzce Üniversitesi Merkez Kampüste okuyan lisans ve ön lisans öğrencilerle yapılmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, yeşil pazarlama bağlamında öğrencilerin işletmelerden ne bekledikleri sorusuna cevap aramaktır. Tali amaç ise, Düzce Üniversitesi merkez kampüsünde yer alan öğrencilerin yeşil pazarlama kavramı ile ilgili yargılara katılma derecesini belirginleştirmektir. Katılımcı öğrencilerin yeşil pazarlama kavramı ile ilgili yargılara katılma derecesine yönelik ifade gurubu faktör analizine tabi tutulmuştur. Değişkenler, sürdürülebilirlik, sosyal kabullenebilirlik, çevre bilinci ve güvenlik başlıklı dört faktör altında toplanmıştır. Dört faktör, toplam değişkenliğin % 61,395’ini açıklamıştır. Öğrencilerin işletmelerden yeşil pazarlama konusunda beklenti sonuçları ise üç önemlilik düzeyine göre derecelendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, sürdürülebilirlik anlayışının öğrenciler tarafından önemsendiği ve çevre yönetim standartlarına sahip olan firmaların öğrenciler tarafından diğer firmalara göre daha fazla tercih edildiği benimsenmiştir. Yeşil satın alma davranışı açısından öğrencilerin kendilerine mali külfet getirmeyen davranış ve tutumlara sahip oldukları ve çevre dostu yoldan üretilen ürünlere alternatiflerine göre daha fazla fiyat ödemeye istekli olmadıkları belirlenmiştir

REFERENCES

References: 

Akgül, A.(2005), Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri; SPSS
Uygulamaları, Yüksek Öğretim Kurulu Matbaası, 3. Baskı, Ankara.
Anonim, (2012) Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 02 Ocak 2012
tarihli kayıtları.
Arslan, B., & Gögce, H. (2013), In The Framework Of Green Marketıng Actıvıtıes: A
Study To Determıne The Tendencıes Of Unıversıty Students Towards Usıng Envıronment-
Frıendly Products, International Journal of Information Technology, (19).
Aslan, F. (2007), Yeşil Pazarlama Faaliyetleri Çerçevesinde Kafkas Üniversitesi
Öğrencilerinin Çevreye Duyarlı Ürünleri Kullanma Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir
Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, , Kars.
Ayyıldız, H., Genç, K.Y. (2008), Çevreye Duyarlı Pazarlama: Üniversite Öğrencilerinin
Çevreye Duyarlı Pazarlama Uygulamaları ile İlgili Tutum Ve Davranışları Üzerine Bir
Araştırma, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (12)2, ss. 505-527.
Büyüköztürk, Ş. (2002A), Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede
Kullanımı, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (32), ss. 470-483.
Büyüköztürk, Ş. (2002B), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik,
Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum, Pegema Yayıncılık, Ankara.
Dorman, J.S., LaPorte, R.E., Stone, R.A. ve Trucco, M. (1990), Worldwide Differences
in the Incidence of Type I Diabetes are Associated with Amino Acid Variation at Position 57
of the HLA-DQ Beta Chain, Proc Natl Acad Sci. USA 87
Duru, M.N., Şua, E. (2013), Yeşil Pazarlama ve Tüketicilerin Çevre Dostu Ürünleri
Kullanma Eğilimleri, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, (9)2, ss. 126-
136.
Ekinci, B.T. (2007), Yeşil Pazarlama Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar ve Örnek Bir
Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul.
Erbaşlar G (2007), Yeşil Pazarlama, Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi,
http://www.paradoks.org Mayıs 2013 erişim
DÜSOBED Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 1
21
Ginsberg, M.J. and Bloom, P.N. (2004), Choosing the Right Green Marketing Strategy,
MIT’Sloan Management Review, (46)1, ss. 79-84.
Hayran, M., Özdemir, O.(1995), Bilgisayar, İstatistik ve Tıp, Hekimler Yayın Birliği
Medikal Araştırma Grubu, Medikomat Basım Yayın, Ankara.
Howard, E.A., Tinsley, T.D. (1987), Uses of Factor Analysis in Counseling Psychology
Research, Journal of Counseling Psychology, (34), ss. 414-424.
Karna, J., Hansen, E. and Heikki, J. (2003), Social Responsibilitiy in Environmental
Marketing Planing, European Journal of Marketing, (37)5/6, ss. 848-871.
Keleş, C. (2007), Yeşil Pazarlama Tüketicilerin Yeşil Ürünleri Tüketme Davranışları ve
Yeşil Ürünlerin Tüketiminde Kültürün Etkisi ile İlgili Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Adana.
Kilbourne, W.E. (1998), Green Marketing: A Theoretical Perspective, Journal of
Marketing Management, (14), ss. 641-655.
Kotler, P. ve Armstrong, G. (2005), Principles of Marketing, 11. Edition, New Jersey:
Prentice- Hall,
Küçük, E. (2009), Yeşil Pazarlama Etkinlikleri Açısından Yeni Ürün Geliştirme,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İşletme Anabilim Dalı, ss. 129, İstanbul.
Leblebici Kacur, L. (2008), Yeşil Pazarlama ve Kayseri’deki İşletmeler Üzerine Bir
Uygulama, Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, işletme Anabilim
Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, ss. 330, Kayseri.
Özdamar, K. (2002), Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Kitabevi, ss.
661-667, Eskişehir.
Peattie, K. (2001), Towards Sustainability: The Third Age Of Green Marketing, The
Marketing Review,(2), ss. 129-146.
Peattie, K., and Ring, T. (1993), Greener Strategies: The Role of The Strategic Planner,
Greener Management International, (3), ss. 51-64.
Polonsky, M.J. (1995), A Stakeholder Theory Approach to Designing Environmental
Marketing Strategy, Journal of Business & Industrial Marketing,(10)3.
DÜSOBED Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 1
22
Sharma, S. (1996), Applied Multivariate Techniques, John Wiley&Sons Inc., ss. 685,
New York.
Soonthonsmai, V. (2001), Predicting Intention and Behavior to Purchase
Environmentally Sound or Green Products Among Thai Consumers: An Application of The
Theory of Reasoned Action, PhD Thesis, The Wayne Huizenga Graduate School of Business
and Entrepreneurship Nova Southeastern University.
SPSS Institute Inc. (2003), SPSS Base 12.0 User’s Guide, ss. 703.
Tirkeş, Ç. (2008), Yeşil Pazarlama: Türkiye’de Organik Gıda Ürünlerinin Kullanımını
Arttırmaya Yönelik Stratejiler, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, işletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, ss. 237,
İstanbul.
TS EN ISO 14001 (2005), Çevre Yönetim Sistemleri – Şartlar Ve Kullanım Kılavuzu
Türk, M., Gök, A. (2010), Yeşil Pazarlama Anlayışı Açısından Üretici İşletmelerin
Sosyal Sorumluluğu, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (9)32, ss.199-220
UNEP (2011), Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and
Poverty Eradication, www.unep.org/greeneconomy 24.04.2014 tarihli erişim.
Uydacı, M. (2002), Yeşil Pazarlama: İş Ahlakı ve Çevresellik Açısından Yaklaşımlar,
Türkmen Kitabevi, İstanbul.
Üstünay, M. (2008), İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları Çerçevesinde Yeşil Pazarlama
Uygulamaları ve Kimya Sektörüne Yönelik Bir İnceleme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, ss. 279, Edirne.
Varinli, İ. (2006), Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar, Detay Yayıncılık, Ankara.
Yılmaz, S. (2009), Yeşil Pazarlama Kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi
Öğrencilerinin Çevreye Duyarlı Ürünleri Kullanma Eğilimlerinin İncelenmesine Yönelik Bir
Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Trabzon.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com