You are here

AİLE İŞLETMELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE İŞ ETİĞİNİN ETKİSİ: TRABZON İLİNDE BİR UYGULAMA

INFLUENCE OF BUSINESS ETHICS ON THE SUSTAINABILITY OF FAMILY BUSINESSES: A CASE STUDY IN THE PROVINCE OF TRABZON

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aims to reveal the influence of business ethics on the sustainability of family businesses. The findings to be obtained from the study are also expected to be guiding in the construction of sustainable partnerships by developing the awareness of business ethics. The study sample consisted of 290 company partners and 191 employees. Data obtained from questionnaires were subjected to factor analysis, and the interrelationship among the emerging factors was examined through regression analysis. It was concluded that, among various aspects of business ethics, it was the ethical attitude towards partners which made the greatest influence on the relational sustainability. The aspect of business ethics which influenced economic sustainability the most was found to be the ethical attitude towards environment.These findings show that the attitude towards business ethics play a significant part in the sustainability of family businesses.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, aile işletmelerinin sürdürülebilirliğinde iş etiğinin etkisini ortaya koymaktır. Çalışmadan elde edilecek sonuçların, iş etiği bilincini geliştirerek sürdürülebilir ortaklıkların inşa edilmesinde yol gösterici olması hedeflenmektedir. Çalışmanın örneklemini 290 şirket ortağı ve 191 çalışan oluşturmaktadır. Anketlerden elde edilen veriler faktör analizine tabi tutulmuş, ortaya çıkan faktörlerin birbiri ile ilişkisi regresyon analizi aracılığı ile incelenmiştir. Sonuçta, ilişkisel sürdürülebilirliği en fazla etkileyen iş etiği boyutunun, ortaklara karşı olan etik tutumlar olduğu ortaya çıkmıştır. Ekonomik sürdürülebilirliği en fazla etkileyen iş etiği boyutunun ise, çevreye karşı olan etik tutumlar olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, iş etiğine yönelik tutumların, aile işletmelerinin sürdürülebilirliği üzerinde önemli rol oynadığı tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akıngüç, G. (2002), Aile İşletmelerinin Yapısı ve Geleceği, Kültür Üniversitesi
Yayınları, No:18., İstanbul.
Aksoy, U.A. ve Çabuk, A. (2006), Kobilerdeki Toplam Kalite Yönetimi
Uygulamalarının Kurumsallaşma Üzerindeki Etkileri, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 9(16), ss.39-57.
Alacaklıoğlu, H. (2003), Kurumsal Yönetim ve Aile Şirketleri, Kaizen Yayınları,
İstanbul.
Alayoğlu, N. (2003), Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma, MÜSİAD
Yayınları Yönetim Kitaplığı: 2, İstanbul.
DÜSOBED Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 1
23
Altunışık, R.,Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2004), Sosyal Bilimlerde
Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
Ateş, M. R.(2013), Aile Şirketleri İçin Büyüme Stratejileri, Doğan Kitap, İstanbul.
Balcı, A. (2001), Sosyal Bilimlerde Araştırma, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
Başer, G.G. (2010), Aile İşletmelerinin Süreklilik Sorunsalı: Batı Akdenizli Aile
İşletmeleri Üzerine Nitel Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İşletme Bölümü Yönetim Organizasyon Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Antalya.
Bolat, T. ve Seymen, O.A. (2003), Örgütlerde İş Etiğinin Yerleştirilmesinde
Dönüşümcü Liderlik Tarzının Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme, Balıkesir Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Balıkesir, 6(9), ss.59-85.
Büyüköztürk, Ş. (2004), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Akademi
Yayıncılık, Ankara.
Can, H., Güney, S. (2007), Genel İşletme İlkeler, Kavramlar, Kurumlar, Arıkan Basım
Yayım Dağıtım, İstanbul.
Carsrud, A.(1994), Meanderings of a ResurrectedPsychologistorLessonsLearned in
Creating a Program, EntrepreneurshipTheory&Practice, 19(1), pp. 39-48.
Chan, A.P.C., Chan, D.W.M., Chiang,Y. H., Tang,B.S., Chan, E.H. (2004), Exploring
Critical SuccessFactorsForPartneringIn Construction Projects, Journal of Construction
Engineerıng And Management, March/April, pp. 188-198.
Chaua, J.H., ChrismanJ.J., Sharma, P. (1999), Defining The Family Business by
Behavior, Entrepreneurship Theory and Practice, 23(4), pp.19-39.
Çetin, C., Dinç Özcan E., Taşkıran E., Özdemirci,A. (2010), Aile Kültürünün Aile
İşletmesi Kültürü Üzerindeki Etkisi, İTO Yayınları, İstanbul.
Çırpan, H. (2009), Değer Odaklı Yönetim, Çerçeve Dergisi, 17(49), ss. 118-124.
Donckels, R., Frohlich, E. (1991), Are Family Businesses Really Different?, European
Experiences From STRATOS, Family Business Review, 4(2), pp.149-160.
Dyer, W. G.,Whetten, D.A. (2006), Family Firms And Social Responsibility:
Preliminary EvidenceFromThe S&P 500, Entrepreneurship Theory and Practice, 30(6), pp.
785-802.
DÜSOBED Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 1
24
Eijaz, A.K.,Dewan M.N.A., Chowdhury, M.H. (2014), Development and Validation of
a Scale for Measuring Sustainability Construct of Informal Microenterprises, (Çevrimiçi)
http://www.wbiworldconpro.com/uploads/malaysiaconference2014/management/...
_459-Naim.pdf, (01.05.2014).
Erdil, O., Ciğerim E., Gök,M. Ş. (2004), Aile İşletmelerinde Yönetim Biçimleri
Üzerine Bir Literatür Araştırması, 1. Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı, (Ed. Tamer
Koçel), İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları No:40, İstanbul, ss.64-71.
Fındıkçı, İ. (2011), Aile Şirketleri, Alfa Yayınları, İstanbul.
Genç, N.(2007), Ortaklık Kültürü, MÜSİAD Yönetim Kitaplığı, İstanbul.
Güleş, H.K., Arıcıoğlu M.A., Erdirençelebi, M. (2013), Aile İşletmeleri
Kurumsallaşma Sürdürülebilirlik Uyum, Gazi Kitabevi, Ankara.
Halis, M., Şenkal A., Türkay O. (2010), Türk İşletmelerinde Ortaklık ve Güven,
Journal of Azerbaijani Studies, Vol. 101112, ss. 712-721.
Harris, J.M. (2014), Sürdürülebilir Kalkınmanın Temel Prensipleri, Çev. Emine
Özmete, Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi (Çevrimiçi)
http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/EmineOzmet2eviri.pdf, (14.03.2014).
Hulshoff, H. (2001), Strategic Study Family Business in The Dutch SME Sector
Definitions and Characteristic, Zootermeer, (çevrimiçi), http://www.entrepreneurshipsme.
eu/pdf-ez/B200004.pdf, (12.12.2013).
İGİAD (2008), İş Ahlakı Raporu 2008, Haz. Ömer Torlak, Şuayip Özdemir ve Erkan
Erdemir, İGİAD Yayınları, İstanbul.
İslamoğlu, A. H. (2011), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 2. Bs.,Beta Basım
A.Ş.,İstanbul.
Karabulut Temel, E., Bulut Z.A. (2008), Kurumsallaşmadan Büyüme Olur mu? Bir
Aile İşletmesinin İncelenmesi, III. Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı, İstanbul Kültür
Üniversitesi Yayını, Yayın No: 78,İstanbul, ss. 151-159.
Karabulut, A. T. (2009), Girişimcilik ve Sürdürülebilirliği, Papatya Yayıncılık,
İstanbul.
DÜSOBED Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 1
25
Karpuzoğlu, E. (2004) Aile Şirketlerinin Sürekliliğinde Kurumsallaşma, 1. Aile
İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı, 2.bs., Ed. Tamer Koçel, İstanbul, İstanbul Kültür
Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 40, 17-18 Nisan 2004, ss. 44.
Kırel, Ç. (2000), Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve Bir Uygulama Çalışması,
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını, Eskişehir.
Koiranen, M. (2002), Over 100 Years of Age But Still Entrepreneurially Active in
Business: Exploring The Valuesanf Family Characteristics of Old Finnish Family Firms,
Family Business Review, 15(3), pp. 175-187.
Köseoğlu, M.A., Bektaş, Ç. (2007), İş Etiği ve Rekabet Stratejileri Yönetimi, Gazi
Kitabevi, Ankara.
Küskü, F. (1999), Yöneten-Yönetilen İlişkisinde Güven: Ampirik Bir İnceleme, Amme
İdaresi Dergisi, 32(1), ss. 135-151.
Murat, S. (2008), İş Ahlakı ve İş Uygulamaları, İş Ahlakı Sempozyumu Bildiriler,
İGİAD Yayınları, İstanbul, ss. 67-80.
Nardalı, S. (2011), Organik Ürünlerin Pazarlanması ve Etik Sorunlar, İTO Yayınları,
Yayın No: 2010-96, İstanbul.
O’Boyle, E.H., Rutherford M.W., Pollack, J.M. (2010), Examining The Relation
Between Ethical Focus and Financial Performance in Family Firms: An Exploratory Study,
Family Business Review, 23(4), pp. 310-326.
Özdemir, S. (2011), Aile Şirketlerini Büyüten Yeni Nesiller: Oğlum Sağolsun, İTO
Yayınları, İstanbul.
Öztürk, N.K.(1999), Kamu ve Özel Yönetim Etiği: Benzerlikler ve Farklılıklar, Amme
İdaresi Dergisi, 32(2), ss. 15-36.
Potobsky, G.V.(1992), Small and Medium Sized Enterprises and Labour Law,
International Labour Rewiew, 131 (6), pp. 601-628.
Sekaran, U. (1992), Research Methodsfor Business, Canada: John Wiley&Sons, Inc.
Sharma, P.,Chrisman J.J., Chua, J.H. (2003), Succession Planning as Planned
Behavior: Some Emprical Results, Family Business Review, 16(1), pp. 1-15.
Sorenson, R.L., Goodpaster,K.E., Hedberg,P.R.,Yu, A.(2009),The Family Point of
View, Social Capital, and Firm Performance, Family Business Review, 22(3), pp. 239-253.
DÜSOBED Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 1
26
Şensoy, Y.Z. (2010), Aile İşletmelerinde Sürekliliği Sağlayan Başarı Faktörleri ve
Türk Aile İşletmelerine Yönelik Bir Çalışma, 4. Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı, Ed.
Tamer Koçel, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss. 317-329.
Şensoy, Y.Z. (2008), Factor Saffecting Successful Successions in Family Businesses:
An Empirical Study on Turkish Family Businesses, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Yönetim ve
Organizasyon (İngilizce) Bilim Dalı, İstanbul.
Tileylioğlu, A.(2006), Aile Şirketleri, 2. Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı, Ed.
Tamer Koçel, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss. 15-22.
Waddock, S.A., Graves, S.B. (1997), The Corporate Social Performance-Financial
Performance Link, Strategic Management Journal,18(4), pp. 303-319.
Ward, J.L.(1997), Growing The Family Business: Special Challengesand Best
Practices, Family Business Review,10(4), pp. 323-337.
Yazgünoğlu, S.S. &Özdemir, M.Ç.(2013), 2013 Yükseköğretim Yasa Taslağına
İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri: Ahi Evran Üniversitesi Örneği, Yükseköğrenim ve
Bilim Dergisi, 3(2), ss. 117-127.
Yıldız, A. (2006), Aile İşletmelerinde Sürekliliğin Ölçülmesi ve Devrin
Değerlendirilmesi Konya’daki Aile İşletmeleri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri
Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Konya.
Zaim, S., Zaim, H., Keskin S., Tetik, S. (2012), Kobiler İçin Şirket Anayasasının
Önemi ve Oluşturulması, İTO Yayınları,İstanbul.
Zaim, H.(2012), İş Hayatında Erdemli İnsan, UTESAV Yayınları, İstanbul.
Zaim, H., Zaim S., Kurt, İ., Tuncay, S. (2010), İş Ahlakının Çalışan Memnuniyetine
Etkisi: Uluslar Arası Bir Finans Kuruluşu Uygulaması, Akademik Araştırmalar Dergisi, (46),
ss. 23-34.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com