You are here

AİLE VE SERBEST ZAMAN İLİŞKİSİ: DÜZCE ÖRNEĞI

FAMILY AND LEISURE RELATIONSHIP: DUZCE SAMPLE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Industrialization, urbanization and technological advances have changed the way people use time, and undoubtedly this has also spread to the inside of the family. Families with the basic functions of the socialization of children have given the vast majority of this function to the organizational institutions especially in some special cases (parents working). The fact that the ones who are free outside of the work and school time can not be evaluated effectively by family members has a significant effect on being indifferent to each other. Our research based on these considerations, covers high school students of 2014-2015 academic year studying in Düzce. In the survey which was conducted in 12 high schools in different social structure; 83-item questionnaire was administered to 1122 students. In the research, how much time students spend with their families outside of school and whether they effectively spend it with them or not were tried to be analyzed. Following the survey; it has been asserted that the effective time students spend daily with their families is very limited and as a fun activity they generally tend to "watch tv series". Also in the survey it has been indentified that parents spend many hours on watching TV, while the children on the internet.
Abstract (Original Language): 
Sanayileşme, kentleşme ve teknolojik gelişmeler insanların zaman kullanım şekillerini değiştirmiş ve bu durum kuşkusuz aile içerisine de sirayet etmiştir. Çocuğun sosyalleşmesinde temel işleve sahip olan aile, bazı özel durumlarda (anne-babanın çalışması) bu işlevin büyük çoğunluğunu örgütsel kurumlara vermiştir. İş ve okul zamanı dışında kalan serbest zamanların aile bireyleri tarafından etkin bir biçimde değerlendirilememesi ise, kişilerin birbirlerine yabancılaşıp ilgisiz kalmasında önemli bir etkiye sahip olmaktadır. Bu hususlardan hareketle yaptığımız araştırma, 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde Düzce ilinde okuyan lise öğrencilerini kapsamaktadır. Farklı sosyal yapıdaki 12 lisede yapılan araştırmada, 83 soruluk anket formu 1122 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmada öğrencilerin okul dışında aileleriyle birlikte nasıl ve ne kadar etkili zaman geçirdikleri ya da geçiremedikleri analiz edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin aileleriyle günlük etkili zaman geçirme sürelerinin oldukça düşük olduğu ve eğlenceli aktivite olarak genellikle “dizi izlemek” etkinliği içerisine girdikleri ortaya konulmuştur. Ayrıca araştırmada, ebeveynlerin televizyon karşısında, çocukların ise internette uzun saatler vakit geçirdikleri tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Amman, M.T. ve Aslantürk, Z. (2009), Sosyoloji: Kavramlar, Süreçler, Kurumlar,
Teoriler, 6. Baskı, Çamlıca Yayınları, , İstanbul.
Ayan, S. (2010), Aile ve Şiddet: Aile İçinde Çocuğa Yönelik Şiddet, Ütopya Yayınları,
Ankara.
Aydın, M. (2000), Kurumlar Sosyolojisi, 2. Baskı, Vadi Yayınları, Ankara.
Bozkurt, V. (2010), Değişen Dünyada Sosyoloji: Temeller, Kavramlar, Kurumlar, 5.
Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
Castells, M. (2013), Enformasyon Çağı: Ekonomik, Toplum ve Kültür, 1. Cilt Ağ
Toplumunun Yükselişi, (Çev. E. Kılıç), 3. Baskı, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
Giddens, A. (2012), Sosyoloji: Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş, (Çev. Ü. Yıldız Battal),
4. Basım, Siyasal Kitabevi, Ankara.
Çağan, K. (2013), Ailenin İşlevleri, K. Canatan ve E. Yıldırım (Editörler), ss. 83-96, 3.
Baskı, Açılım Kitap Pınar Yayınları, İstanbul.
Kılıç, M. (2011), Serbest Zaman Etkinliklerinin (Rekreasyonun) Çocuk Suçluluğunun
Önlenmesindeki İşlevinin İncelenmesi, 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, Yetişkin
Bildirileri Kitabı 2, ss.106-116, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul.
Kılıç, M. ve Kocadaş, B. (2013), Değişime Ayak Uyduramayan Gençlik ve İntihar:
Adıyaman Örneklemi, IIV. Ulusal Sosyoloji Kongresi, ss. 45-53.
Kılıç, M. ve Şener, G. (2013), Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyon Etkinliklerine
Katılımlarındaki Sosyolojik Etkenler ve Yapısal Kısıtlamalar, Journal of Higher Education &
Science/Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(3), ss. 220-227.
Kongar, E. (1990), Türkiye’de Aile: Yapısı, Evrimi ve Bürokratik Örgütlerle İlişkileri
İçinde, B. Dikeçligil ve A. Çiğdem (Editörler), ss. 65-95, Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı
Yayınları, Ankara.
DÜSOBED Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 1
49
Macionis, J. J. (2012), Sosyoloji (Çev. Ed. V. Akan), 13. Basım, Nobel Yayınları,
Ankara.
Marshall, G. (1999), Sosyoloji Sözlüğü (Çev. O. Akınbay ve D. Kömürcü), Bilim ve
Sanat Yayınları, Ankara.
Marx, Engel ve Lenin (2008), Kadın ve Aile, (Çev. A. Gelen), 5.baskı, Sol Yayınları,
Ankara.
Nirun, N. (1994), Sistematik Sosyoloji Yönünden Aile ve Kültür, Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Sayı 73, Ankara.
Poloma, M. M. (1993), Çağdaş Sosyoloji Kuramları, (Çev. H. Erbaş), Gündoğan
Yayınları, Ankara.
Tezcan, M. (1977), Boş Zamanlar Sosyolojisi, Doğan Matbaası, Ankara.
Tezcan, M. (2010), Sosyolojiye Giriş, 5. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara.
Tolan, B. (1990), Geleneksel Aileden Çağdaş Aile Yapısına Doğru, B. Dikeçligil ve
A. Çiğdem (Editörler), Kültürel Değerler ve Sosyal Değişme, ss.493-507, Aile Araştırma
Kurumu Başkanlığı Yayınları, Ankara.
Yalvaç, M. (2000), Aile Sosyolojisi: İlkel Toplumdan Modern Topluma Aile, Evin
Ofset Matbaacılık, Malatya.
Yıldırım, E. ve Yıldırım E. (2013), Aile İçi İlişkiler ve İletişim, K. Canatan ve E.
Yıldırım (Editörler), ss.139-153, 3. Baskı, Açılım Kitap Pınar Yayınları, İstanbul.
Yıldız, Ö. (2013), Lise Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Ağlarını Kullanma
Farklılıkları Üzerine Bir Araştırma, Z. Güler, A. Kasapoğlu ve A. G. Baran (Editörler), ss.
861-874, Sosyoloji Derneği Yayınları, Ankara.
TUİK, (2006), Aile Yapısı Araştırması Veri Tabanı, http://ailetoplum.aile.gov.tr/,
(10.07.2014)
TUİK; (2006), Zaman Kullanımı Anketi Sonuçları,
http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=7&KITAP_ID=138 ,(14.05.2015)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com