You are here

REKABETÇİ DAVRANIŞLARIN OLUŞMASINDA ÖRGÜTSEL YETENEKLERİN ETKİLERİ: AKDENİZ VE EGE BÖLGESİ OTELLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CAPABILITIES ON FORMATION OF COMPETITIVE BEHAVIOURS: A RESEARH ON HOTEL BUSINESSES IN MEDITERRANEAN AND AEGEAN REGIONS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to examine the effects of organizational capabilities in the formation of competitive behaviour of hotels. For this purpose a quantitative research has been conducted covering 3, 4 and 5 star hotel businesses in the Mediterranean and Aegean regions. A total of 177 hotel managers from the two regions were surveyed.In conclusion of the study certain dimensions of organizational capabilites and competitive behaviors of hotel and the effects of organizational capabilites in explaining competitive behavior of them have been defined.The results have demonstrated that innovation capability of hotels is effective in their offensive, defensive, and coopetitive behaviours. In addition, the logistics capability was determined to be effective in defensive competitive behavior. However, it is concluded that organizational learning capabilities did’nt explain any competitive behavior of the hotel businesses in a meaningful way. Based on the results academic and sectoral recommendations are given.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinin rekabetçi davranışlarının oluşmasında örgütsel yeteneklerin etkilerini incelemektir. Bu amaçla Akdeniz ve Ege bölgelerindeki 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerini kapsayan nicel bir araştırma yapılmıştır. İki bölgeden toplam 177 otel işletmesinin yöneticilere anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda otel işletmelerinin belirli rekabetçi davranışlarının ve örgütsel yeteneklerinin boyutları ve rekabetçi davranışların açıklanmasında örgütsel yeteneklerin etkileri ortaya konulmuştur. Araştırma sonuçları otel işletmelerinin saldırgan, savunmacı ve işbirlikçi rekabetçi davranışlarında yenilik yapabilme yeteneğinin etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca lojistik yeteneklerin savunmacı rekabetçi davranışlarda etkili olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte örgütsel öğrenme yeteneğinin otel işletmelerinin rekabetçi davranışlarını anlamlı bir şekilde açıklamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına dayanılarak çalışmada sektörel ve akademik önerilere yer verilmiştir.
50
80

REFERENCES

References: 

Acar, A. Z. (2010), Lojistik Yeteneklerin, Strateji - Performans İlişkisi Üzerindeki
Rolü: Kobi’ler Üzerinde Bir Saha Araştırması, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Dergisi, 24(4), ss. 1-21.
Acar, A.Z. (2005), Örgütsel Yeteneklerin İşletme Performansına Etkileri, Gazi
Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 7(3), ss. 15- 34.
Acar, A.Z. ve Zehir, C. (2007). Kaynak Tabanlı İşletme Yetenekleri Ölçeği,
Geliştirilmesi Ve Doğrulanması, İşletme Fakültesi Dergisi, 8(1), ss. 103-131.
Akbolat, M. (2009), Türk Sağlık Sektöründe Miles ve Snow’un Stratejik Tipolojisi:
Hastaneler Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi 11(3), ss. 127 - 146.
Arslanoğlu, İ. (2012), Sosyal Bilimlerde Metod ve Araştırma Teknikleri,
w3.gazi.edu.tr/~iarslan/arastek.doc (10.04.2012).
Avcı, N. ve Küçükusta, D. (2009), Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme,
Örgütsel Bağlılık Ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki, Anatolia: Turizm Araştırmaları
Dergisi, 20(1), ss. 33-44.
Avcı, U., Kılınç, İ. ve Okumuş, F. (2010), Öğrenme Düzeyleri Arası İlişki Otel
İşletmelerinde Bir Alan Araştırması, Ege Akademik Bakış, 10(1), ss.95-115.
Aydoğan, E., Orhan, F., Naldöken, Ü., Beylik U. ve Aksay, K. (2011), Sağlık
Kurumlarında Örgütsel Öğrenme Kapasitesi: Bir Kamu Hastanesi Örneği, C.Ü. İktisadi Ve
İdari Bilimler Dergisi,12(2), ss. 191-213.
Barney, J (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of
Management, (17), ss. 99-120.
Barney, J.B. ve Zajac, E.J. (1994), Competitive Organizational Behavior: Toward An
Organizationally-Based Theory of Competitive Advantage, Strategic Management Journal, (15),
ss. 5-9.
Barnett, W. P., H. R. Greve ve D. Y. Park (1994), An Evolutionary Model of
Organizational Performance, Strategic Management Journal, (15), ss.11-28.
Bapuji, H. and Crossan, M. (2004), From Questions To Answers: Reviewing
Organizational Learning Research, Management Learning, 35(4), pp.397-417.
DÜSOBED Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 1
76
Baş, T. (2001), Anket, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Başol, Ö. (2005), Havacılık Sektöründe Dönüşümcü Liderlik Tarzının Örgütsel
Öğrenme Gelişimine Etkisi, İ.Ü. İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Bayramoğlu, G. (2007), Kaynak Tabanlı Yönetim Modelinin Rekabetçi Üstünlükler
Açısından İncelenmesi Ve Ford Otosan, Tusas, Graham Ve Toprak Seramik İşletmelerinde
Niteliksel Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Eskişehir.
Bengtsson, M. ve Kock, S. (1999), Cooperation and Competition in Relationships
Between Competitors in Business Networks, Journal of Business and Industrial Marketing,
14(3), pp. 178-194.
Bennis, W. (1988), Bir Lider Olabilmek (Çev: Utku Teksöz), Sistem Yayıncılık, Ankara.
Bilginer, N. ve Kayabaşı, A. (2007), İşletmelerin Lojistik Faaliyetlerinin Rekabetçi
Perspektifte Değerlendirilmesi: Üretim İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Ege Akademik
Bakış, 7(2), ss. 629-644.
Björk, J. Boccardelli, P. ve Magnusson, M. (2010), Ideation Capabilities For
Continuous Innovation, Creativity and Innovation Management, 19(4), pp. 385-396.
Bolivar-Ramos, M.T., García-Morales, V.J. ve Mihi-Ramírez, A. (2011), Influence
Of Technological Distinctive Competencies And Organizational Learning On Organizational
Innovation To Improve Organizational Performance, Economics and Management, (16),
pp.670-675.
Brown, E. D. (2007), Competitive Advantage And The Resource Based View Of The
Firm, http://ericbrown.com/competitive-advantage-and-theresource-based-view-of....
htm(14.01.2013).
Chailom, P. ve Mumi, A. (2010), The Effects Of Information Technology Capability,
Network Competency And Organizational Learning On Logistics Innovation, Competitive
Advantage And Performance Of Food Businesses In Thailand, International Journal of
Business Strategy, 10(3), pp.71-85.
Chin, K.S.,Chan, B.L. ve Lam, P.K. (2008), Identifying And Prioritizing Critical
Success Factors For Coopetition Strategy, Industrial Management & Data Systems, 108(4),
pp. 437-454.
DÜSOBED Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 1
77
Chiva, R.ve Alegre, J. (2009), Organizational Learning Capacity And Job Satisfaction:
An Emprical Assesment İn The Ceramic Tile Industry, British Journal of Management, (20),
pp. 323-340.
Collis, D. J. (1994), How Valuable Are Organizational Capabilities? Strategic
Management Journal, 15(1), pp. 143-152.
Coulter, M. (2005), Strategic Management in Action, 3th Edition. Pearson Education
International Inc. Upper Saddle River, New Jersey.
Çekerol, G. S. ve Kurnaz. N. (2011), Küresel Kriz Ekseninde Lojistik Sektörü Ve
Rekabet Analizi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), ss. 47-59.
D'Aveni, R.A. (1994), Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering,
The Free Press: New York.
Dagnino, G.B. (2009), Coopetition Strategy: A New Kind Of Interfirm Dynamics For
Value Creation, içinde (Coopetition Strategy: Theory Experiments And Cases, edit: Dagnino,
G.B. ve Rocco, E.); London; Routledge, pp. 25-43.
Durna, U. ve Babür, S. (2011), Otel İşletmelerinde Yenilik Uygulamaları,
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 3(1), ss. 73-98.
Erdemir, E. (2006), Bilgi Toplumunda İnsan Kaynakları Yönetiminin Yeni Rolü:
Yetenek Savaşları Olgusu Ve Türkiye’deki Yansımaları, Uluslararası 5. Bilgi, Ekonomi Ve
Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Kocaeli.
Ferrier, W. J. , Fhionnlaoich, C. M., Smith, K.G. ve Grimm C.M. (2002), The Impact
Of Performance Distress On Aggressive Competitive Behavior: A Reconciliation Of
Conflicting Views, Managerial And Decision Economics, (23), pp. 301-316.
Gates, R. ve McDaniel, C. J. (2010), Marketing Research Essentials, 7th Edition,
United States of America; John Wiley & Sons, Inc.
Gnyawali, D. R., He, J. ve Madhavan, R. (2006), Impact Of Co-Opetition On Firm
Competitive Behavior: An Empirical Examination, Journal Of Management, 32(4), pp. 507-
530.
Golafshani, N. (2003), Understanding Reliability And Validity İn Qualitative
Research, The Qualitative Report, 8(4), pp. 597-607.
DÜSOBED Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 1
78
Grangsjo, Y.V.F. ve Gummesson, E. (2006), Hotel Networks And Social Capital İn
Destination Marketing, International Journal Of Service Industry Management, 17(1), pp.
58-75.
Gurnani, H., Erkoc, M. ve Luo, Y. (2007), Impact Of Product Pricing And Timing Of
Investment Decisions On Supply Chain Co-Opetition, European Journal Of Operational
Research, 180(1), pp. 228-248
Güleş, Hasan K. Bülbül, H. (2003),İşletmelerde Proaktif Bir Strateji Olarak
Yenilikçilik: 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Uygulama, Journal of Faculty of
Business, 4(1), pp. 40-63.
Hall, R. (1993), A Framework Linking İntangible Resources And Capabiliites To
Sustainable Competitive Advantage, Strategic Management Journal, 14(8), pp. 607-618.
Henderson, R. ve Cockburn, I. (1994),Measuring Competence? Exploring Firm Effects in
Pharmaceutical Research Strategic Management Journal, (15), Special Issue: Competitive
Organizational Behavior, pp. 63-84.
Ingram, P ve Roberts, P. W. (2000),Friendships among Competitors in the Sydney
Hotel Industry, American Journal of Sociology, 106(2), pp. 387-423.
Kalaycı, Ş. (2010),SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 5. Baskı,
Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
Kayabaşı, A. ve Kanberoğlu, Z. (2008), Kobi'lerde Rekabetçi Yeteneklerin
Geliştirilmesinde Rol Oynayan Örgütsel Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirme,
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 45 (520), ss. 49-65.
Kılınç, İ., Ağraş, S., Dabanlı, E. ve Okumuş, F. (2011), Belirli Bir Destinasyondaki
Otel İşletmeleri Arasında Ortaklaşa Rekabet Mümkün Mü? Kapadokya Otellerinden Bulgular,
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 8(3), ss. 23-41.
Kuester, S. , Homburg, C. ve Robertson, T.S. (1999). Retailotary Behavior To New
Product Entry, The Journal of Marketing, 63: 90-106.
Lado, A.A. Boyd, N.G. ve Hanlon, S.C. (1997), Competition, Cooperation, and the
Search for Economic Rents: A Syncretic Model, The Academy of Management Review, 22(1),
pp. 110-141.
DÜSOBED Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 1
79
Levinthal, D. ve Myatt, J. (1994), Co-Evolution of Capabilities and Industry: The
Evolution of Mutual Fund Processing, Strategic Management Journal, 15 (S1), pp. 45-62.
Nečadová, M. ve Scholleová, H. (2011), Motives And Barriers Of Innovation
Behaviour Of Companies, Economicsand Management ISSN 1822-6515, pp. 832-838.
Nevis,.C., DiBella, J. ve Gould, M. (1995), Understanding Organizations As Learning
Systems, Sloan Management Review, Winter, pp. 73-85.
Offstein, E.H ve Gnyawali, D.R. (2006), A Humanistic Perspective Of Firm
Competitive Behavior, Competitiveness Review; 16(3/4), pp. 248-261.
Offstein, E.H. ve Gnyawali, D.R. (2005), Firm Competitive Behavior As A
Determinant Of Ceo Pay: Empirical Evidence From The Us Pharmaceutical Industry Journal
of Managerial Psychology, 20(5/6), pp. 335-354.
Porter, M.E. (1980), Competitive Strategy, New York; The Free Press.
Porter, M.E. (2008), “Stratejiyi Şekillendiren Beş Rekabet Kuvveti”, (içinde: HBR’s 10 Must
Reads: Strateji, Çeviren: Melis İnan, 2013), Optimist Yayıncılık, İstanbul.
Prahalad, C.K. ve Hamel, G. (1990), The Core Competence of The Corporations Harvard
Business Review, May-June, pp. 1-15.
Rivard, S., Raymond, L. ve Verreault, D. (2006), Resource-BasedView and
Competitive Strategy:An Integrated Model of the Contribution of Information Technology to
Firm Performance, Journal of Strategic Information Systems,(15), pp.29-50.
Sandberg, E. ve Abrahamsson M. (2011), Logistics Capabilities For Sustainable
Competitive, Advantage International Journal of Logistics Research and Applications 14(1),
pp. 61-75.
Sekaran, U. (2003), Research Methods For Business: A Skill Building Approach, 4th
Edition. John Wiley & Sons Ltd.
Sevicin, A. (2006), Kaynaklara Dayalı Rekabet Stratejisi Geliştirme, Dumlupınar
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, (15), ss. 109-124.
Symeonidis, G. (I 996), Innovation, Firm Size And Market Structure: Schumpeterian
Hypotheses And Some New Themes, OECD Economics Department Working Papers,
Working Paper E1/9, London School of Economics. pp. 5 I 1-530.
DÜSOBED Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 1
80
Tavşancıl, E. (2007), Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi, 3. Baskı Nobel
Yayıncılık, , Ankara.
Terzioğlu, M., Avcı, M. ve Gökovalı, U. (2008), İşletmelerde Yenilik Yeteneği:
Denizli Tekstil Ve Hazır Giyim Sektörü Örneği, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
17(3), ss. 377-388.
Ussahawanitchakit, P. ve Sriboonlue, P. (2011), Transformational Leadership,
Strategic Flexibility, Learning Capability, Continuous Improvement, And Firm Performance:
Evidence From Thailand, Internatıonal Journal Of Busıness Strategy, 11(1), pp. 162-172.
Verde, M.D., Castro, G. M. ve Lo´pez, J.E.N. (2011), Organizational Knowledge
Assets And Innovation Capability Evidence From Spanish Manufacturing Firms, Journal Of
Intellectual Capital, 12(1), pp. 5-19.
Vroom, G. ve McCann, B.T. (2010), Ownership Structure, Profit Maximization And
Competitve Behaviour, Working Paper, Bercelona/ Spain; University Of Navara IESE
Busines School Press.
Xu, Y. (2011), Competitive Network And Competiti Ve Behavior: A Study Of The
U.S. Airline Industry, Academy Of Strategic Management Journal, 10(1), pp. 45-63.
Yamen, M. (2010), Dinamik Yetenekler, www.belgeler.com/blg/2hlu/dinamikyetenekler,
(01.02.2012).
Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004), SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma
Yöntemleri, Detay Yayıncılık, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com