You are here

Türkiye’deki Belediye Başkanlarının Liderlik Tarzı ve Liderlik Tarzını Etkileyen Faktörler

Leadership Styles of Mayors in Turkey and Factors Effecting Their Leadership Styles

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Leadership styles play an important role for both public and private organizations in using their resources effectively and efficiently. Municipalities have crucial functions in today’s world where decentralization is more important than centralization. Mayors, who are top level managers of municipalities, play an important role on the efficiency and effectiveness of public services offered by local governments. In this study, leadership styles of mayors are examined in Turkey, and the factors effecting their leadership styles are tried to be determined. Research results suggest that majority of the mayors in Turkey adopt democratic leadership styles. However, there are substantial number of mayors are inclined towards autocratic and liaises-faire leadership styles. It has been observed that age, education level, duration in politics, experience in mayor’s office, political party affiliation, are determinants of mayors’ leadership styles in Turkey.
Abstract (Original Language): 
Liderlik tarzı gerek özel ve gerekse kamu örgütlerinin sahip olduğu kaynaklarını verimli ve etkin bir biçimde kullanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle merkezden yönetim yerine yerinden yönetimin yaygın olarak uygulanmaya konduğu günümüz koşullarında, yerel yönetimlerin başında gelen belediyeler çok önemli fonksiyonlara sahiptir. Belediyelerin tepe yöneticisi konumunda olan belediye başkanları, uygulamış oldukları liderlik tarzlarıyla, belediye hizmetlerinin en etkin ve verimli bir şekilde sunulmasında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yapılan bu çalışma ile Türkiye’deki belediye başkanlarının liderlik tarzları araştırılmış ve bu liderlik tarzlarını etkileyen faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmanın sonucunda Türkiye’deki belediye başkanlarının çoğunluğunun demokratik liderlik tarzı sergiledikleri, bunun yanında otokratik ve serbestiyetçi liderlik tarzlarını da benimseyen belediye başkanlarının da azımsanamayacak sayıda olduğu görülmüştür. Araştırmada, belediye başkanlarının benimsedikleri liderlik tarzında; yaşın, siyasette kaldığı sürenin, yerleşim yeri türünün, daha önce bu görevi yapıp yapmadığının ve özellikle de ait olduğu siyasi partinin belirleyici rol oynadığı saptanmıştır.

REFERENCES

References: 

Arıkan, S. (2001) “Otoriter ve Demokratik Liderlik Tarzları Açısından
Atatürk’ün Liderlik Davranışlarının Değerlendirilmesi”,
H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19,(1).
Buluç, B. (2003) Bilgi Çağı ve Örgütsel Liderlik. http://w3.gazi.
edu.tr/”buluc/LEADERS.DOC, (21 Kasım 2009).
Cole, G.A. (1993) Management Theory and Practice, 4th Edition,
London, DP Publication Ltd.
Çağlar, İ. (2004) “ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri
ile Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Liderlik Tarzına
İlişkin Eğilimlerinin Karşılaştırmalı Analizi ve Çorum Örneği”,
Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2: 91-107
Clark, D. (2008) www.nwlink.com/~donclark/leader/survstyl.
html, (20.11.2009).
Dubrin, J.D. (2005) Fundamentals of Organizational Behavior,
Canada, 3rd Edition, Thompson South-Western, s.222.
Eren, E. (1989) Yönetim Psikolojisi, İstanbul, İşletme İktisadı
Enstitüsü.
Eren, E. (1991) Yönetim ve Organizasyon, İstanbul, İ.Ü İşletme
Fakültesi.
Eren, E. (2001) Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Genişletilmiş
7.Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.
Gardner, J.W.(1990) On Leadership, New York , The Free
Press,.
Goleman, D. (2000) LİDERLİK, http://www.ssktepecik.gov.tr/
liderlik.htm, (27 Aralık 2009).
Gökçe, G. ve Ali, Ş. (2001) “Örgütte Liderlik, Davranış Bilimleri
Ders Notları”, Gökçe ve diğ. (eds), Konya, İ.İ.B.F Mezunları
Derneği Yayınları.
Hicks, H.G. ve Gellet, C.R. (1981) Organizasyonlar : Teori ve
Davranış, (Çev.B. BAYKAL), İstanbul, İ.İ.T.İ.A İşletme Bilimleri
Enstitüsü.
İcicioğlu, H., Özmen, İ.H., ve Taş, S. (2009) “Liderlik Davranışı
ve Toplumsal Norm İlişkisi: Ampirik Bir Çalışma”, Süleyman
Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, 14, (1):1-23.
Koçel, T. (1998) İşletme Yöneticiliği, Yenilenmiş 6. Baskı, İstanbul,
Beta Basım Yayıncılık.
Koçel, T, (2001) İşletme Yöneticiliği, 8.Baskı, İstanbul, Beta Basım
A.Ş.
Megginson, L. C. (1981) Personal Management : A Human Resources
Approach, 4th Edition, Ontario, USA, Irwin-Dorsey
Limited Georgetown.
Newstorm, W.J. ve Davis, K (1993) Organizational Behavior
(Human Behavior At Work) , 9th Edition, USA, Mc Graw
Hill Inc.
Northouse, P.G. (2001) Leadership: Theory and Practice, 2nd
Edition, California, Sage Publications Inc.
Ownes, J. (1976) “ The Uses of Leadership Theory”, Management
Organization and Human Resources, (Eds: H.Hicks
and J.Powell), Mc Graw Hill.
Özdamar, K. (1999) Paket Programlarla Veri Analizi 1, 2.Baskı,
Eskişehir, Kaan Kitabevi.
Paksoy, M. (2002) Çalışma Ortamında İnsan ve Toplam Kalite
Yönetimi, İ.Ü.İşletme Fakültesi Yayınları, No.282, İstanbul.
Robbins, S.P. ve Culter, M. (2007) Management, Pearson Prentice
Hall, Ninth Edition, NJ.
Straub, T.J. ve Raymond, F.A. (1991) Introduction to Business,
Boston, Pws-Kent Publishing Company.
Şafaklı, V. O. (2005) “KKTC’deki Kamu Bankalarında Liderlik
stilleri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6, (1):132-143.
Şahin, A.H., H,Temizel, E.Örseli (2004) “Bankacılık Sektöründe
Çalışan Yöneticilerin Kendi liderlik Tarzlarını Algılayış Biçimleri
İle Çalışanların Yöneticilerinin Liderlik Tarzlarını Algılayış
Biçimlerine Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma”, Osman
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F, 3.Ulusal Bilgi ve Ekonomi ve Yönetim
Kongresi, Eskişehir.
Şen, S. (1981) İşletme Yönetimi, Ankara, Emel Yayıncılık.
Tağraf, H. ve Çalman, İ. (2009) “Ohio Üniversitesindeki Liderlik
Modeline Göre Oluşan Liderlik Biçimlerinin İşletmelerin
İhracat Performansı Üzerine etkisi ve Gaziantep İlinde
Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Dergisi, 23, (2):135.
Tengilimoğlu, D. (2005) “Kamu ve Özel Sektör Örgütlerinde
Liderlik Davranışı Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir
Alan Çalışması”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, www.esosder.
com ISSN:1304-0278, 4(14):1-16.
Thompson, B.L. (1998) Yeni Yöneticinin El Kitabı - 1: Yönetim
Fonksiyonları, (Çev. V. G. DİKER), İstanbul, Hayat Yayıncılık.
YSK (Yüksek Seçim Kurulu) (2009), 29 Mart 2009 Mahalli İdareler
Seçimleri: Kesin Sonuçlar, http://www.ysk.gov.tr/ysk/
docs/2009MahalliIdareler/ResmiGazete/BelediyeBaskanligi.
pdf, (20.11.2009).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com