You are here

MARKA DEĞERİ ALGILAMALARININ MARKA YAYILMAYA ETKİLERİ

EFFECTS OF BRAND EQUITY PERCEPTIONS ON THE BRAND EXTENSION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
One of the most significant assets of companies is the brand equity that they possess. Many companies use it in their new products and services. They also carry out activities of brand extension. In this study, effects of brand equity perceptions on brand extensions have been examined. Brand equity perceptions have been examined in four dimensions. These are brand loyalty, perception quality, brand association and brand awareness. According to results, four dimensions that form the brand equity have positive effects on the brand extensions.
Abstract (Original Language): 
İşletmelerin en önemli varlıklarından biri de, sahip oldukları marka değeridir. Bir çok işletme yeni ürün ve/veya hizmetlerde bu değerden yararlanmakta ve marka yaymada kullanmaktadır. Bu çalışmada, marka değeri algılamalarının marka yayılmaya etkileri araştırılmaktadır. Marka değeri algılamaları dört boyutta incelenmektedir. Bunlar; marka bağlılığı, algılanan kalite, marka çağrışımları ve marka farkındalığıdır. Araştırma sonuçlarına göre, marka değerini oluşturan bu dört boyut marka yayılmayı pozitif yönde etkilemektedir.

REFERENCES

References: 

AAKER, D.A. (1990), “Brand extensions: the good, the bad, the ugly”, Sloan Management Review, Vol:31, s.45-57
AAKER, D.A. (1991), Managing Brand Equity, New York, The Free Press. New York,
AAKER, D.A.,(1996), “Measuring Brand Equity Across Products and Markets”, California Management Review, 38(3), s.102-120.
AAKER, D.A., KELLER, K.L. (1990), “Consumer evaluations of brand extensions”, Journal of Marketing, Vol:45, s.27-41.
AKBULUT, N.T. (2005), “Reklamın çekici, eğlendirici öğesi:Çocuklar”, Çoluk Çocuk Dergisi, 25/06/2005. www.bianet.org/2005/07/01_c/63156.htm./28.08.2005
ALAGÖZ, S.B., ÖZ, M. (2005), “Değer Yönetim Sürecinde Marka Değerinin Belirlenmesine Yönelik Belirlenmiş İki Markaya İlişkin Değer Analizi”, Marka Yönetimi Sempozyumu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Gaziantep, 14-15 Nisan. s.299-305
ALBAYRAK, A.S., EROĞLU, A., KALAYCI, ġ., KÜÇÜKSİLLE, E., AK, B., KARAATLI, M., KESKİN, H.Ü., ÇİÇEK, E., KAYIŞ, A., ÖZTÜRK, E., ANTALYALI, Ö.L., UÇAR, N., DEMİREL, H. İŞLER, D.B., SUNGUR, O. (2005), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Editör:Şeref KALAYCI, Ankara.
ALKİBAY,S.; (2002), “Marka Değeri (Brand Equity) ve Profesyonel Spor Kulüplerinin Taraftar İlişkileri Yoluyla Marka Değeri Yaratmaları Üzerine Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Profesörlük Tezi.
AR, A. A., (2004), Marka ve Marka Stratejileri, Detay Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara
ATILGAN, E., AKSOY, Ş., AKINCI, S., (2005), “Determinants of the Brand Equity: A verification approach in the beverage industry in Turkye”, Marketing Intelligence&Planning, Vol:23, No:3, s.237-248.
BALDAUF, A.; CRAVENS, K.S.; BINDER, G.; (2003), “Performance consequence of brand equity management:evidence from organizations in the value chain”, Journal of Product&Brand Management, Vol:12, No:4, s.220-236.
BIEL, A., (1992), “How Brand Image Drives brand equity”, Journal of Advertising Research, Vol:6, s.6-12.
BOTTOMLEY, P.A., DOYLE, J.R. (1996), “The formation of attitudes towards brand extensions: Testing and generalising Aaker and Keller‟s Model”, International Journal of Research in Marketing, 13, s.365-377 BRAIN, K., PARKER, H., CARNWATH, T, (2000), “Drinking with design:young drinkers as psychoactive consumers”, Drugs:education, prevention and plicy, Vol:7, No:1. s.5-20. CAPON, N. (2001), “Brand Custodianship: A New Primer For Senior Mangers”, European Management Journal, Vol:19, No:3. s.210-218 COBB-WALGREN, C.J., RUBLE, C.A., DONTHU, N. (1995), “Brand Equity, brand preference and purchase intent”, Journal of Advertising, Vol:24, s.25-40. COLLİNS-DODD, C., LOUVİERE, J.J., (1999), “Brand equity and retailer acceptance of brand extension”, Journal of Retailing and Consumer Services, 6, s.1-13 COP, R.; BEKMEZCİ, M.; (2005), “Marka ve Bilinirliliği Yüksek Markalı Çamaşır Deterjanı Üzerine Bir Uygulama”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:1, s.66-83. DACIN, P.A., SMITH, D.C., (1994), “The effect of brand portfolio characteristics on consumer evaluations of brand extensions”, Journal of Marketing research, 31, s.229-42. DEL VECCHIO, D. (2000), “Moving Beyond Fit: The Role of brand Portfolio Characteristics in Consumer Evaluations”, The Journal of Product&Brand Management, Vol:9(7), s.457-471. FARQUHAR, P.H., HERR, P.M., FAZIO, R.H. (1990), “A relational model for category extensions of brands”, Advences in consumer Research, Vol:17, s.856-60. FLOURI, E. (1999), “An integrated model of consumer materialism: can economic socialization and maternal values predict materialistic attitudes in adolescent”, Journal of Socio-Economics, 28, s.707-724. FRANZEN, G. (2002), Reklamın Marka Değerine Etkisi, Çeviren: Fevzi Yalım, Mediacat Kitapları, İstanbul. GRİME,I., DİAMANTOPOULOS, A., SMİTH, G. (2002), “Consumer evaluations of extensions and their effects on the core brand”, European Journal of Marketing, Vol:36, No:11/12, s.1415-1438.
HEM, L.E., IVERSEN, N.M. (2003), “Transfer of brand equity in brand extensions: The importance of brand loyalty”, Advances in Consumer Research, Vol:30, s.72-79.
HERR, P.M., FARQUHAR, P.H., FAZİO, R.H. (1996), “Impact of dominance and relatedness on brand extensions”, Journal of Consumer Psychology, 5(2), s.135-159.
KAMAKURA, W. A., RUSSEL, G. J.,(1991) , “Measuring consumer perceptions of brand quality with scanner data:implications for brand equity”, Marketing Science Institute Report No:91-122, Cambridge, MA.
KAPFERER, J-N. (1992), Strategic Brand Managemenet: New Approaches to Creating and Evaluating Brand Equity, The Free Press, USA.
KAVAS, A.; (2004), “Marka Değeri Yaratma”, Pİ:Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, Cilt:3, Sayı:8, s.16-25
KAYALI C.A., YERELİ A., SOYSAL M., TERİM B., (2004), “Marka Değerinin Firmaların Piyasa Değeri ve Finansal Performansları Üzerindeki Etkileri”, 8. Ulusal Finans Sempozyumu, 27-28 Ekim, İstanbul. s.180-195.
KELLER, K. L., AAKER, D.A., (1992), “The Effect of Sequential Introduction of Brand Extensions”, Journal of Marketing Research, Vol:26, No:1, February, s.35-50.
KELLER, K. L., (2000), “The Brand Equity Report Card”, Harvard Business Review, Ocak-Şubat, s.147-157.
KELLER, K.L.; (1993), “Conceptualizing measuring and managing customer-based brand equity”, Journal of marketing, Vol:57, No:1, s.1-22.
KELLER, K.L.; (1998), Strategic Brand management. Buildings, Measuring and managing Brand Equity, Prentice Hall, Englewood, Cliffs,
KIM, H-B., KIM, W.G., AN, J.A.,(2003), “The Effect of consumer-based brand equity on firms‟ financial performance”, Journal fo Consumer Marketing, Vol.20, No.4, s.335-351.
KOTLER, P. (2000), Kotler ve Pazarlama, Sistem Yayıncılık, İstanbul
KRISHNAN, B.C., HARTLINE, M.D. (2001), “Brand Equity:is it more important in services?”, Journal of Services Marketing, Vol:15, No:5, s.328-342.
LASSAR, W., MITTAL B., SHARMA, A.; (1995), “Measuring Customer- Based Brand Equity”, Journal of Consumer Marketing, Vol:12, No:4, s.11-19.
LEE, C.K.C., BEATTY, S.E., (2002), “Family structure and influence in family decision making”, Journal of Consumer Marketing, Vol:19, No:1, s.24-41. LINDSTROM, M. (2004), “Branding is no longer child‟s play!”, Journal of Consumer Marketing, Vol:21, No:3, s.170-6 MARTIN, C.A., BUSH, A.J. (2000), “Do role models influence teenagers‟ purchase intentions and behavior”, Jpurnal of Marketing, Vol:17, No:5, s.441-454. MURPHY, J. (1990), “Assessing the value of brands”, Long Range Planning, Vol:23, No:3, s.23-31. ÖZDAMAR, K. (2004), “Paket Programlar ve İstatistiksel Veri Analizi”, Kaan Kitabevi, Genişletilmiş 5. Baskı, Eskişehir. ÖZGÜL, E., ÖNCE, G. (2005), “Marka sermayesi kavramı ve Türk markaları açısından genel bir değerlendirme”, Marka Yönetimi Sempozyumu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Gaziantep, 14-15 Nisan. s.263-269. PAPPU, R.; QESTER P. G.; COOKSEY, R. W.; (2005), “Consumer-based brand equity: improving the measurement-empirical evidence”, Journal of Product&Brand Management, 14/3 , s.143-154. PARK, W.C., JAWORSKI, B., MACINNIS, D. (1986), “Strategic brand Concept-Image management”, Journal of Marketing, No:64, s.135-145. PARK, C.S., AND SRINIVASAN, V. (1994), “A survey-based method for measuring and understanding brand equity and its extendibility”, Journal of Marketing Research, Vol:31, No:2, s.271-288. PINAR, İ. (2005) Doğrudan Pazarlama, Seçkin Yayın Yayıncılık, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara. REDDY, S.K., HOLAK, S.L., BHAT, S. (1994), “Extend or Not to Extend:Success Determinants of Line Affect and Brand Breadth”, Journal of Business Research, Vol:31, Nı:4, May, s.243-262. RICE, F. (2001), “Superstars of spending:marketers clamor for kids”, Advertising Age, s.1-10. RIES, A. TROUT, J. (1986), Positioning: The Battle for Your Mind, McGraw Hill, New York, NY. RIO, A.B., VAZQUEZ, R., IGLESIAS, V. (2001), “The effects of brand associations on consumer response”, Journal of Consumer Marketing, Vol:18, No:5, s.410-425.
ROEDDER JOHN, D., LOKEN, B., JOINER, C. (1998), “The negative .mpact of extensions: can flagship products be diluted?”, Journal of Marketing, Vol:62, s.19-32.
SHOHAM, A., DALAKAS, V., (2003), “Family consumer decision making in Israel: the role of teens and parents”, Journal of Consumer Marketing, Vol:20, No:3, s.238-251.
SIMON, C.J., SULLIVAN, M.W. (1990), “The measurement and determinants of brand equity: A financial approach. Working paper, Graduate School of Business, University of Chicago.
SULLIVAN, M.W. (1992), “Brand extensions when to use them”, Management Science, Vol:38, No:6, s.793-9
SUNDE, L., BRODIE, R.J. (1993), “Consumer evaluations of brand extensions:Further empirical results”, International Journal of Research in Marketing, 10, March- s. 47-53
SWAIT, J., ERDEM, T., LOUVIERE, J., DUBELAAR, C. (1993), “The equalizations price: A measure of consumer-perceived brand equity”, International Journal of Research in Marketing, 10, March- s.23-45
SWAMINATHAN, V. (2003), “Sequential brand extension and brand choice behavior”, Journal of Business Research, 56, s. 431-442.
ŞENCAN, H. (2005), Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, Seçkin Yayınları, Ankara
TAUBER, E.M. (1981), “Brand franchise extension:new product benefits from existing brand names”, Business Horizons, Vol:24, No:2, s.36-41.
TEAS, R., GRAPENTINE, T.H., (1996), “Demystifying brand equity”, Marketing Research:A Magazine of management&Applications, Vol:8, No:2, s.25-9.
TEK, Ö.B. (1997), Pazarlama Ġlkeleri: Türkiye Uygulamaları Global Yönetimsel Yaklaşım, Geliştirilmiş 7. Baskı, Cem Ofset Matbaacılık, İzmir
TEK, Ö.B., ÖZGÜL, E. (2005), Modern Pazarlama İlkeleri, Birleşik Matbaacılık, İzmir.
TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI (2004), Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara,
UZTUĞ, F., (2003), Markan Kadar Konuş, MediaCat Kitapları, 2.Baskı, İstanbul
UZUN, Y. (2004), “Marka Yayma Stratejisinde Çağrışımların Rolü”, Pazarlama Dünyası, Eylül-Ekim, Yıl:18, Sayı:2004-5. s.56-62. UZUN, Y., ERDİL, T.S., (2003), “Marka yayma stratejilerinde ürün benzerliğinin tüketici değerlendirmesindeki etkisi ve seçilen markalarda bir uygulama”, 8. Ulusal Pazarlama Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri. s.171-196. UZUN, Y., ERDİL, T.S.,(2004), “Marka yayma stratejilerinde ürün benzerliğinin etkisi ve üç ayrı marka üzerinde bir uygulama”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5(2), s.227-241. WOOD, L., (2000), “Brands and Equity: Definition and Management”, Management Decision, Vol:38, No:9, s. 662-669. YOO, B., DONTHU, N. AND LEE, S. (2000), “An examination of selected marketing mix elements and brand equity”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol:28, No:2, s.95-211. ZEITHAML, V. (1988), “Consumer perception of price, quality and value: a means-end model and synthesis of the evidence”, Journal of Marketing, Vol.52, No.3, s.2-22. ZOLLO, P.(1995), Wise up to teens, New Strategists Publications Inc, Ithaca, NY.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com