You are here

MOTİVASYONDA KULLANILAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞ DOYUMUNA ETKİLERİ: BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

THE EFFECTS OF INCENTIVE TOOLS ON JOB SATISFACTION: AN APPLICATION ON FIVE AND FOUR STAR HOTELS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Labor and job satisfaction in particular do have great importance in the hotel organizations within tourism sector, as a labor intensive industry, as customers receiving the service and the staff providing the service are in a face-to-face relation. Because personnel’s job satisfaction in the hospitality organizations has a direct impact on customer’s satisfaction, service quality, and achievement of the firm. Ġt is important that personnel motivation should be given great importance in order to achieve job satisfaction. It would be possible to achieve the most effective personnel motivation by means of incentive tools oriented at their needs. In this framework, the purpose of this study is to determine and analyze the effects of motivational incentive tools used in the hotel organizations on job satisfaction of personnel. The subject has been examined through a field study covering the personel employed at five and four-star hotels in Izmir. In this study, it has been found that there is a great relationship between the incentive tools - that can be classified under four groups in the hotel organizations as economic, social, psychological, organizational-managerial tools and job satisfaction, and that they do have great impact on it.
Abstract (Original Language): 
Emek-yoğun bir sektör olan turizm sektöründeki otel işletmelerinde hizmeti satın alan müşteriyle hizmeti sunan çalışanın yüz yüze olmasından dolayı işgücü, özellikle de iş doyumu büyük önem taşımaktadır. Çünkü, konaklama işletmelerinde çalışanların iş doyumu, müşterinin memnuniyeti, hizmetin kalitesi ve dolayısıyla da işletmenin başarısına doğrudan etki etmektedir. Çalışanların doyumunu sağlamak için motivasyonlarına büyük önem vermek gerekmektedir. Çalışanların motivasyonunu ise en etkili biçimde onların ihtiyaçlarına yönelik özendirme araçlarıyla sağlamak mümkündür. Bu çerçevede araştırmanın amacı, otel işletmelerinde motivasyon amacıyla kullanılan özendirme araçlarının iş doyumuna etkilerinin saptanıp, analiz edilmesidir. Konu, İzmir’deki beş ve dört yıldızlı otel işletmelerinin çalışanları üzerinde, bir alan araştırmasıyla incelenmiştir. Araştırma sonucunda, otel işletmelerinde ekonomik, sosyal, psikolojik, örgütsel-yönetsel olmak üzere dört grup altında toplanan özendirme araçlarının iş doyumuyla ilişkilerinin ve etkilerinin önemli düzeyde olduğu saptanmıştır.

REFERENCES

References: 

ADAK, N., HANÇER, M. (2002): “Otel Personelinde Güdüleme Faktörleri: Kuşadası Örneği”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 13(2): 155-161.
AKGÜL, A., ÇEVİK, O. (2005): İstatistiksel Analiz Teknikleri: SPSS’te İşletme Yönetimi Uygulamaları, 2. Baskı, Ankara, Emek Ofset.
ALTUNIŞIK, R.; COŞKUN, R.; BAYRAKTAROĞLU, S.; YILDIRIM E. (2005): Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, 4. Baskı, Sakarya, Sakarya Kitabevi.
BAŞARAN, İ., E. (2000): Örgütsel Davranış - İnsanın Üretim Gücü, 3. Baskı, Ankara, Feryal Matbaası.
BAYRAM, N. (2004): Sosyal Bilimlerde SPSS İle Veri Analizi, 1. Baskı, Bursa, Ezgi Kitabevi.
BİRDİR, K., TEPECİ, M. (2003): “Otel Genel Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu ve Tükenmişliğin Genel Müdürlerin İşlerini Değiştirme Eğilimlerine Etkileri”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 14(2): 93-106.
BLUNT, B.E., SPRING, K.A. (1991): “MPA Graduates and The Dilemma of Job Satisfaction: Does Crossing The Sector Line Make a Difference”, Public Personal Management, 20(4): 449-455.
CAN, H.; AKGÜN, A.; KAVUNCUBAŞI,Ş. (2001): Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi, 4. Baskı, Ankara, Siyasal Kitabevi.
CACIOPPE, R., MOCK, P. (1984): “A Comparison of The Quality Of Work Experience In Government and Private Organizations”, Human Relations. 37(11): 923-940.
ÇETİNKANAT, C. (2000):. Örgütlerde Güdülenme ve İş Doyumu. Ankara, Anı Yayıncılık.
DAVIS, K. (Çev: Tosun, K. vd.): (1984):. İşletmede İnsan Davranışı, 2. Baskı, İ.Ü. İstanbul, İşletme Fakültesi Yayını.
ELİZUR, D.; BORG, I.; HUNT, R.; BECK, I.M. (1991): “The Structure of Work Values: A Cross Cultural Comparison”, Journal of Organizational Behavior, 12(1): 21-38.
EREN, E. (2001): Yönetim ve Organizasyon - Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım.
ERGENELİ, A. VE ERYİĞİT, M. (2001): “Öğretim Elemanlarının İş Tatmini: Ankara’da Devlet ve Özel Üniversite Karşılaştırması”, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 19(2): 159-178.
ERNST&YOUNG (2006), “İnançlar, Tutumlar ve İş Ahlakı: İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi”, http://www.insankaynaklari.com/CN/ContentBody.asp?BodyID=564, (10.07.2005) İMAMOĞLU, S. Z., KESKİN, H., ERAT, S. (2004): “Ücret, Kariyer ve Yaratıcılık ile İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama”, CBÜ İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 11(1): 167-176. İNCİR, G. (1990): Çalışanların İş Doyumu Üzerine Bir İnceleme, Ankara, MPM Yayınları. JOHNS, G., SAKS, A.M. (2001): Understanding and Managing at Work, Organizational Behaviour, Toronto, Addison Wesley Longman.
KARAKOÇ, N. (2006): “Konaklama İşletmelerinin Yönetsel Uygulamaları ve Sorunları”, http://www.balikesir.edu.tr/, (06.03.2006) KAYNAK, T. (1990): Organizasyonel Davranış, İstanbul, İşletme Fakültesi Yayınları. KOCABAŞOĞLU, N.; VURAL, M.; ULUDÜZ, D.U. (2001): “Uzman ve Asistan Statüsündeki Bir Grup Hekimde Mesleki Doygunluk, Depresyon ve Çalışma Karakteristiği İlişkisinin İncelenmesi”, Yeni Syposium Dergisi, 39(4): 168-173. KOVACH, K.A. (1984): Why Motivational Theories Don't Work, S.A.M. Advanced Management Journal, 45(2): 54-59. KOVACH, K. (1987): “What Motivates Employees? Workers and Supervisors Give Different Answers”, Business Horizons, 30(5): 58-65. LUTHANS, F. (1992): Organizational Behavior, New York, Mc Graw Hill. MASLOW, A. (1970): A Theory of Human Motivation / Vroom V.H. ve Deci E.L. (der.): Management and Motivation içinde, London, Penguin Books. MILLER, J, E.; PORTER, M.; DRUMMOND, K. E. (1998): Supervision in The Hospitality Industry, 3rd Edition, New York, John Wiley-Sons. Inc. ONARAN, O. (1981):. Çalışma Yaşamında Güdülenme Kuramları, Ankara, Sevinç Matbaası. ORGAN, D.W. VE HAMNER, W.C. (1982): Organizational Behavior: An Applied Psychological Approach, Texas, Business Publication Inc.
ÖZDAMAR, K. (1999): Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi, 2. Baskı, Eskişehir, Kaan Kitabevi.
ÖZKALP, E., KIREL, Ç. (1996): Örgütsel Davranış, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları.
RİGGİO, R.E. (2003): Introduction to Industrial-Organizational Psychology, New Jersey, Prentice Hall.
SABUNCUOĞLU, Z., TÜZ, M. (2001): Örgütsel Psikoloji, 4. Baskı, Bursa, Ezgi Kitabevi.
SABUNCUOĞLU, Z. (1984): Çalışma Psikolojisi, Bursa, Uludağ Üniversitesi Basımevi.
SCHULTZ, D.P., SCHULTZ, S.E. (1990): Psychology and Industry Today: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, New York, McMillan Publishing.
SCHWARZKOPF, E.A., MİLLER, E.L. (1980): “Exploring The Male Mobility Myth”, Business Horizons, 23(3): 38-44.
SİMONS, T., ENZ, C.A. (1995): “Motivating Hotel Employees: Beyond The Carrot and The Stick”, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 36(1): 20-27.
SOLMUŞ, T. (2000): “İnsan Kaynakları Yönetiminde Bir Uygulama Alanı Olarak Motivasyon”, Türk Psikoloji Bülteni, 6(19): 65-74.
ŞAHİN, A. (2004): “Yönetim Kuramları ve Motivasyon İlişkisi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11): 523-547.
TÜTÜNCÜ, Ö. (2000): “Kâr Amacı Gütmeyen Yiyecek İçecek İşletmelerinde İş Doyumunun Analizi”, D.E.Ü. S.B.E. Dergisi, 2(3).
TÜTÜNCÜ, Ö., ÇİÇEK, O. (2000): İş Doyumunun Ölçülmesi: İzmir İl Sınırlarında Faaliyet Gösteren Seyahat Acentaları Üzerine Bir İnceleme, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 11(Eylül-Aralık), 124-128.
TÜTÜNCÜ, Ö. (2001): Yiyecek İçecek İşletmelerinde Müşteri Tatmininin Ölçülmesi, Ankara, Turhan Kitabevi.
TÜTÜNCÜ, Ö. (2002): “Seyahat Acentalarında İş Tanımlama Ölçeği Kapsamında İş Doyumunun Ölçülmesi: İzmir İli Uygulaması”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 13(2): 129-138.
URAL, A., KILIÇ, İ. (2005): Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi, 1. Baskı, Ankara, Detay Yayıncılık. WANOUS, J.P., HUDY, M.J. (2001): “Single Item Reliability: A Replication and Extension”, Organizational Research Methods, 4(4): 361-375. WONG, S.; SİU, V.; TSANG, N. (1999): “The Impact of Demographic Factors on Hong Kong Hotel Employees’ Choice of Job-Related Motivators”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 11(5): 230-241. YÜKSEL, İ. (2005): “İletişimin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir İşletmede Yapılan Görgül Çalışma”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2): 291-306.
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ (2006), http://www.izmirturizm.gov.tr/, (02.03.2006)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com