You are here

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Şarkılarını Bilişsel Çözümleme ve Uygulama Düzeyleri

Elementary School Teacher Candıdates’ Cognitive Analysis And Application Levels Of Songs For Kids

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the cognitive analysis and application ability (playing, musical reading) levels of songs for kids which take place in the educational music wallets of the elementary school teacher candidates studying in the Department of Elemenrary School Teacher of Ahi Evran University Education Faculty. The study is survey model which takes place in the descriptive method. An achievement test intended for determining the cognitive analysis levels of songs for kids by teacher candidates which consists of 34 entries was developed. The reliability of the developed achievement test was found as 0.80. The main application of the study was done with 26 elementary school teacher candidates studying in the 2nd grade who took the randonly chosen music and music education lessons. The application levels in songs for kids of 14 teacher candidates in total who took the lowest and the highest grades in the achievement test were checked by means of the use of classification scale. At the end of the study it was found that the information levels of teacher candidates at analysing the songs for kids is well in general and that application levels are lower compared to their information levels.
Abstract (Original Language): 
Çalışmanın amacı, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören sınıf öğretmeni adaylarının eğitsel müzik dağarcığında yer alan çocuk şarkılarını bilişsel çözümleme ve uygulama (çalma, müziksel okuma) beceri düzeylerini belirlemektir. Yapılan çalışma betimsel yöntem içerisinde yer alan tarama modelindedir. Öğretmen adaylarının çocuk şarkılarını bilişsel çözümleme düzeylerini belirlemeye yönelik 37 maddeden oluşan başarı testi geliştirilmiştir. Geliştirilen başarı testinin KR-20 güvenirlik katsayısı 0.81 olarak belirlenmiştir. Çalışmanın asıl uygulaması rastgele seçilen müzik ve müzik öğretimi derslerini almış 2. sınıfta öğrenim gören 26 sınıf öğretmeni adayı ile yapılmıştır. Başarı testinden en yüksek ve düşük puan alan toplam 14 öğretmen adayının çocuk şarkılarındaki uygulama düzeylerine dereceleme ölçeği kullanılarak bakılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının çocuk şarkılarını çözümlemedeki bilgi düzeylerinin genel olarak iyi olduğu, uygulama düzeylerinin ise bilgi düzeylerine göre düşük olduğu görülmüştür.

REFERENCES

References: 

Akkaş, S. (2007). Orff çalgıları ve blokflüt ile müzik eğitimi. Ankara: Feryal Matbaacılık. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (3. Baskı).Ankara: Pegem A Akademi. MEB (2007a). İ lköğretim Müzik 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı. İstanbul: Tavaslı Matbaacılık. MEB (2007b). İlköğretim Müzik 2 Öğretmen Kılavuz Kitabı. İstanbul: Tavaslı Matbaacılık. MEB (2007c). İlköğretim Müzik 3 Öğretmen Kılavuz Kitabı. İstanbul: Tavaslı Matbaacılık. Özgül, İ. (2009). Müzik eğitimi ve öğretimi (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Sun, M. Sun, İ. ve Kuterdem, L. (2005). Seksen Yılın En Güzel Okul Şarkıları. Birinci Basım, Ankara: Sun Yayınevi. Şendurur, Y. ve Barış, D. A. (2002). Müzik eğitimi ve çocuklarda bilişsel başarı. G. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (1), 165-174. Tekin, H. (1993). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (7. Baskı). Ankara: Yargı Kitap ve Yayınevi. Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar ve Türkiye’deki durum (3. Basım). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları. Yıldız, G. (2002). İlköğretimde müzik öğretimi birinci kademe. Ankara: Anı Yayıncılık Yönetken, H.,B., Fenmen, M., Menuhin,Y., Lobos, H. V., Sun, M., Uçan, A. Bayraktar, E. ve Aydoğan, S. (1996). Müzik öğretimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com