You are here

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Atölye (Grafik) Dersinde Yazı ve Tipografi Öğretimi Uygulamaları

Practices of Writing and Typography Teaching at the Department of Fine Arts Education Workshop (Graphic Design) Course

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of the study is to bring up how the typography education is practised in Education Faculty Department of Fine Arts Education Program at Graphic Studio Courses. The study is designed in terms of mixed research method. The questionnare is applied to 45 faculties, who are taught or currently teaching graphic studio courses in those programs. In addition to the questionnaire, semi structured interviews were held with 7 faculties among the participants of the study. It is observed that, the faculties assigned importance to the utilization of various activities that fosters typography training such as making use of various approaches and techniques in teaching, preparing project works, providing theoretical background and practicing through various themes and techniques during planning. In terms of the obstacles that the faculties faced, student oriented problems, the insufficiency sources related to the typography training, and lack of enough time for the courses were reported by the participants. Advocating the fundamental role of handwriting in typography training, most of the faculties suggested that the content of the handwriting courses should be enhanced by the field experts.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi ABD Anasanat Atölye (Grafik) ve/veya Seçmeli Sanat Atölye (Grafik) derslerinde tipografi eğitiminin nasıl gerçekleştirildiğini ortaya koymaktır. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Hazırlanan anket, 2007-2008 öğretim yılının bahar döneminde 24 üniversitede bu dersi veren/vermiş olan 45 öğretim elemanına uygulanmıştır. Ayrıca çalışma evreninden 7 öğretim elemanıyla yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda sanat eğitimcisi yetiştirmede tipografi eğitiminin çok önemli ve gerekli olduğu, tipografi öğretimini planlarken farklı konu ve tekniklerden yararlanılarak uygulama yapılmasına, kuramsal bilgi vermeye, proje çalışmaları yaptırmaya, örneklerle konuyu açıklamaya, çesitli öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanmaya, tipografi öğretimini desteklemeye yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye önem verildiği belirlenmiştir. Tipografi öğretiminde öğrenciden, kaynak kitap ve ders saati süresinin yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar yaşandığı belirlenmiştir. Yazı dersinin tipografi öğretimine temel oluşturacağını ifade eden öğretim elemanları, dersin içeriğinin alan uzmanları tarafından zenginleştirilmesine, ders süresinin arttırılmasına ve tipografi dersleriyle desteklenmesine yönelik önerilerde bulunmuşlardır.

REFERENCES

References: 

Armutcu, E. (2006). Eğitim fakülteleri grafik tasarım ana sanat atölyeleri ders içerikleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Becer, E. (1999). İletişim ve grafik tasarım. (İkinci Baskı). Ankara: Dost Kitabevi.
Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. (1992). Qualitative research in education. (Third edition). Boston: Allyn & Bacon A Viacom Company.
Çilenti, K. (1979). Eğitim teknolojisi: kavramlar, araç ve yöntemler, merkezler. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds.). (1994). Handbook of qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage.
Kaptan, A. Y. (2005). Güzel sanatlar eğitimi bölümlerinde ders içeriği olarak yazı ve tipografinin önemi [Elektronik versiyon]. Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 48–58.
Türnüklü, A. (2001). Eğitim bilim alanında aynı araştırma sorusunu yanıtlamak için farklı araştırma tekniklerinin birlikte kullanılması. Eğitim ve Bilim, 26 (120), 8-13.
Uçar, T. F. (2004). Görsel iletişim ve grafik tasarım. (Birinci Baskı). İstanbul: İnkılâp Yayınevi.
Yıldırım A. & Simsek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (Beşinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yücebaş, Ç. (2006). Grafik tasarımda görsel bütünlük oluşturmada tipografi ile görseller arasındaki ilişki ve sanat eğitimindeki yeri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com