You are here

Öğretmen Adaylarının Araştırmaya Yönelik Tutumlarını Belirlemek İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Development of a Scale to Measure Teacher Candidates’ Attitudes toward Research

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to develop a ‚Scale of Attitudes toward Research‛ (SAR) to quantify the attitudes of teacher-candidates towards research. The SAR was applied to 359 (93 female, 266 male) teacher-candidates from the Dicle University, Siirt Faculty of Education in Turkey. In analyzing the data, the Varimax rotation technique was utilized along with principal component analysis. From a draft scale of 60 items, a 31 item scale was developed, 22 of which had positive connotations and 9 of which had negative connotations. Cronbach's Alpha reliability coefficient of the scale was found to be 0.897. The sub-categories of the scale were named ‚interest towards research,‛ ‚importance,‛ ‚motivation,‛ ‚efficacy,‛ and ‚concern.‛
Abstract (Original Language): 
Her bilim alanındaki gelişmeler yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Araştırmaya çok farklı açılardan bakılabildiği gibi araştırmaya yönelik davranışlar da farklılıklar gösterebilir. Literatürde araştırmaya yönelik tutumlar ve bu tutumlardaki değişikliklere sebep olan faktörler konusunda çalışmalar mevcuttur. Papanastasiou (2005) araştırmaya yönelik tutumları analitik olarak ölçebilecek bir ölçek geliştirmiştir. Bu çalışmada Papanastasiou’nun geliştirdiği ölçek örnek alınarak Dicle Üniversitesi, Siirt Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğretmen adaylarının araştırmaya yönelik tutumlarını belirleme amaçlı bir ölçek geliştirilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Akgül, A. (2003). Tıbbi araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri SPSS uygulamaları [Statistical
analysis techniques for medical research - SPSS applications] (2nd ed.). Ankara: Emek
Ofset Ltd. Şti.
Alpar, R. (2003). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemlere giriş 1 [Introduction to Applied
Multivariate Statistical Methods - 1]. Ankara: Nobel Yayınevi.
Auerbach, C. F. (2003). Qualitative data: An ıntroduction to coding and analysis (ebook). New York
University Pres. from http://site.ebrary.com/lib/dicle. Retrived April 19, 2008.
Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeleri [Social sciences research
methods, techniques and principles.] (5th ed.). Ankara: Pegem Yayıncılık.
Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: klasik test teorisi ve uygulaması [Assessment in
Education and Psychology: Classical Test Theory and Practice]. Ankara: ÖSYM Yayınları.
Bayram, N. (2004). Sosyal bilimlerde SPSS ile veri analizi [Data Analysis in Social Sciences using
SPSS]. Bursa: Ezgi Kitapevi.
Bordens, K. S., & Horowitz, I. A. (2002). Social psychology (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence
Erlbaum Associates Incorporated.
Brew, A. (2001). The nature of research: Inquiry in academic contexts. London, GBR: Routledge.
Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı [A handbook for data analysis in
social sciences] (5th ed.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Demirel, Ö. (2001). Eğitim sözlüğü [Dictionary of Education] (1st ed.). Ankara: Pegem A
Yayıncılık.
ÇELİK, GAZIOĞLU & PESEN
Development of a Scale to Measure Teacher Candidates’ Attitudes toward Research
118
Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni insan ve insanlar [New human and people] (10th ed.). Istanbul: Evrim
Basım-Yayım-Dağıtım Yayıncılık.
Kalaycı, Ş., Albayrak, S., et at.. (2005). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri [Applied
multivariate statistical techniques with SPSS] (1st ed.). Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd.
Şti.
Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri [Scientific research and statistical
techniques]. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi [Scientific research method] (10th ed.). Ankara:
Nobel Yayın Dağıtım.
Korkmaz, Ö., Şahin, A. & Yeşil, R. (2011). Bilimsel araştırmaya yönelik tutum ölçeği geçerlilik ve
güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 10(3), 961-973. http://ilkogretim-online.org.tr.
Retrieved November 1, 2012.
Marczyk, G., DeMatteo, D. & Festinger, D. (2005). Essentials of research design and methodology.
New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
Nakip, M. (2003). Pazarlama araştırmaları teknikler ve SPSS destekli uygulamalar [Marketing
research techniques and applications with SPSS]. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Özdamar, K. (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi I [Statistical data analysis using
software]. Eskişehir: Kaan Kitapevi.
Papanastasiou, E. C. (2005). Factor structure of the ‚attitudes toward research‛ scale., Statistics
Education Research Journal, 4 (1), 16-26.
http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/serj/SERJ4(1)_Papanastasiou.pdf. Retrieved
February 16, 2010.
Saraçoğlu, A. S., Başer, N., Yavuz, G. & Narlı, S. (2004). Öğretmen adaylarının matematiğe
yönelik tutumları, öğrenme ve ders çalışma stratejileri ile başarıları arasındaki ilişki
[Prospective teachers’ attitudes towards mathematics, and relationship between their
learning strategies and success]. Ege Eğitim Dergisi, 5 (2), 53-64.
Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi [Measuring attitudes and data
analysis using SPSS]. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Tekin, H. (2000). Eğitimde ölçme ve değerlendirme [Measurement and evaluation in education].
Ankara: Yargı Yayınevi

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com