You are here

Okul Yönetiminde Kayırmacılığa İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması

Study on Scale Development about Favoritism at School Administration

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The reason for showing favoritism for some people in public procedures may be because of incorporeal values more than corporeal values. These values do not have any material effect but they occur due to a collocation in the past. This state results in favoritism, which is a kind of corruption with content more like cooperation (Berkman, 2009, 31-32). Favoritism can be defined as the public officers’ supporting and protecting the people they feel close to themselves, which is wrong and illegal (Aktan, 2001, 57; Özsemerci, 2003, 20; Küçükkocaoğlu, 2005, 9; Tarhan, Gençkaya, Ergül, Özsemerci & Özbaran, 2006, 30; Turgut, 2007). It can be said that favoritism is synonymous with “leverage” and it corresponds to “backing,” which is used publicly (Aktan, 2001, 57; Özsemerci, 2003, 20; Küçükkocaoğlu, 2005, 9; Tarhan et al., 2006, 30; Turgut, 2007; Güntürkün, 2008; Çınar, 2009). In other words, favoritism is making somebody successful by giving him a hand and protecting him (Turkish Language Agency [TDK], 1988, 820). Favoritism offends the sense of justice because it gives some people an unwarranted advantage. When someone is positioned in a place by means of different connections, even though he or she does not have the right qualifications, the service that person gives may not be of a high quality. Therefore, favoritism negatively affects the public good (Nadler & Schulman, 2006). With staff services in schools, the principle of justice and openness must be considered at all stages and must be acted on in an objective and transparent way according to the scientific facts (Tunç, 2008, 242). In this way, by standing at an equal distance to their personnel, school administrators can prevent showing favoritism when conducting the staff services. It is very important to examine the teachers’ perceptions to determine whether there is any kind of favoritism in the applications of the primary school administrators at the first stage of the Turkish Education System.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin, uygulamalarında kayırmacılık yapıp yapmadıklarını, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algılarına dayalı olarak ortaya çıkarmak maksadıyla, geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı geliştirmektir. Kayırmacılık, yöneticilerin kendisine yakın hissettiği kişileri haksız yere ve yasalara aykırı olarak desteklemesi ve koruması olarak tanımlanabilir. Araştırmanın çalışma grubu Van il merkezinde yer alan beş ilköğretim okulunda görev yapan 150 öğretmenden oluşmaktadır. Çalışmanın sonunda “değerlendirme, koordinasyon, örgütleme ve planlama” olmak üzere dört faktör altında toplanan ve Liket tipi 25 maddeden oluşan “Okul Yönetiminde Kayırmacılık Ölçeği” geliştirilmiştir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış, ölçek yüksek düzeyde geçerli ve güvenilir bulunmuştur. Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular “Okul Yönetiminde Kayırmacılık Ölçeği’nin” Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin, uygulamalarında kayırmacılık yapıp yapmadıklarına ilişkin öğretmen algılarını belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı olduğunu ortaya koymuştur.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Aktan, C. C. (2001). Siyasal ahlak ve siyasal yozlaşma. Yolsuzlukla mücadele stratejileri. (Edt: C.
C. Aktan). Ankara: Hak-İş Yayınları. ss. 51-69.
Aydoğan, İ. (2008). Favoritism in the classroom: A study on Turkish schools. Journal of
Instructional Psychology, 35 (2), 159-168.
Aydoğan, İ. (2009). Favoritism in the Turkish educational system: Nepotism, cronyism and
patronage. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 4 (1), 19-35.
Aydoğan, İ. (2012). The existence of favoritism in organizations. African Journal of Business
Management, 6 (12), 4577-4586.
Berkman, A. Ü. (2009). Gelişmekte olan ülkelerde kamu yönetiminde yolsuzluk ve rüşvet. (2. Baskı).
Ankara: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını.
ERDEM & MERİÇ
Okul Yönetiminde Kayırmacılığa İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması
150
Boadi, E. G. (2000). Conflict of Interest, Nepotism and Cronyism.
98.131.160.83/aman/files/149.aspx?down=1. İndirme Tarihi: 09.09.2012.
Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (9. Baskı). Ankara: Pegem A
Yayınları.
Çınar, İ. (2009). Kayırmacılık: Bir kavram çözümleme denemesi. Eğitişim Dergisi, Sayı: 24.
http://www.egitisim.gen.tr/site/arsiv/58-24/405-kayirmacilik.html. İndirme Tarihi:
12.06.2010.
Eryılmaz, B. (2002). Kamu yönetimi. İstanbul: Erkam Matbaası.
Güntürkün, O. (2008). Siyasal yozlaşma. http://www.onurgunturkun.av.tr/makaleler/
habergoruntule.asp?bolum=287&katid=48. İndirme Tarihi: 12.06.2010.
Kara, Y. (2006). Okullardaki örgütsel kültürün okul yöneticilerinin etik davranışları
üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Karakaş, M. & Çak, M. (2007). Yolsuzlukla mücadelede uluslararası kuruluşların rolü. Maliye
Dergisi, 153, 74-101.
Khatri, N., Wen, C. Y., Fuei, L. W. & Geok, T. A. (2008). Cronyism: antecedents and
consequences. http://www3.ntu.edu.sg/nbs/sabre/working_ papers/10-99.pdf. İndirme
Tarihi: 16.10.2010.
Küçükkocaoğlu, G. (2005). Türkiye'de yolsuzluk, kayıt dışı ekonomi, kara para ve aklanması,
uluslararası ticari işlemlerde yabancı kamu görevlilerine verilen rüşvet ve önlenmesi
için yapılan çalışmalar. http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazcuma1.doc.
İndirme Tarihi: 15.09.2010.
MEB (2006). Meslek etiği. Megep (meslekî eğitim ve öğretim sisteminin güçlendirilmesi
projesi). Ankara: MEB.
Nadler, J. & Schulman, M. (2006). Favoritism, cronyism, and nepotism. http://www.scu.edu/
ethics/practicing/focusareas/government_ethics/introduction/cronyism.html. İndirme
Tarihi: 02.01.2011.
Oktay, C. (1983). Yükselen istemler karşısında Türk siyasal sistemi ve kamu bürokrasisi. İstanbul:
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Yayınları.
Özsemerci, K. (2003). Türk kamu yönetiminde yolsuzluklar, nedenleri, zararları ve çözüm önerileri.
Ankara: Sayıştay Yayınları.
Pektaş, E. K. (1999) Büyük kent belediyelerinin eğitim ve kültür hizmetlerine siyasal parti
ideolojilerinin yansıması. http://www.ekitapyayin.com/id/027/. İndirme Tarihi:
10.09.2012.
Polat, S. (2007). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, örgütsel güven
düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış
Doktora Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
Sheridan, M. K. (2007). Just because it’s sex doesn’t mean it’s because of sex: the need for new
legislation to target sexual favoritism. http://www.columbia.edu/cu/jlsp/pdf/
Spring2007/Sheridan.pdf. İndirme Tarihi: 21.12.2010.
Sipahi, B., Yurtkoru, E. S. & Çinko, M. (2008). Sosyal bilimlerde SPSS’le veri analizi. (2. Baskı).
İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
Tan, Ç. (2006). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet
konusundaki algıları (Elazığ il örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi – Journal of Educational Sciences Research
151
Tarhan, R. B., Gençkaya, Ö. F., Ergül, E., Özsemerci, K. & Özbaran, H. (2006). Yolsuzlukla
mücadele TBMM raporu. (Bir olgu olarak yolsuzluk: Nedenler, etkiler ve çözüm önerileri). (2.
Baskı). Ankara: Matsa Basımevi.
Tunç, B. (2008). Okul yönetiminde çalışan hizmetleri. Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. (Edt:
H. B. Memduhoğlu & K. Yılmaz). Ankara: Pegem A Yayıncılık. ss. 225-246.
Turgut, K. (2007). Politik yozlaşmanın insan davranışları üzerindeki etkisi. http://www.
stratejikboyut.com/haber/politik-yozlasmanin-insan-uzerindeki-etkisi--28067.html.
İndirme Tarihi: 09.09.2010.
Türk Dil Kurumu (1988). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Wasti, S. A. (2001). Örgütsel adalet kavramı ve tercüme bir ölçeğin Türkçe’de güvenirlik ve
geçerlik analizi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1, 33-50.
Yılmaz, A. S. (2007). İnformel ilişki şekillerinin kurumsal yapılara yansımaları (Elazığ’daki
kamu görevlileri üzerine sosyolojik bir araştırma). Yayınlanmamış Doktora Tezi. Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com