You are here

Karadağ’daki Okul Öncesi Öğretmenlerin Mesleki Yeterlikleri

Professional Competences of Preschool Teachers in Montenegro

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The most recent findings concerning human development, opportunities in early childhood and nature of learning, transition from behavioral to constructive model reflect the anticipation of modern preschool educational model and changed role of preschool teacher. The profession of preschool teacher has vastly changed in the last few decades, especially concerning competences they have to possess new skills and they are supposed to develop so the same would be encouraged and developed at children. Additional to having the expertise in the area and knowledge of the modern didactic methods, preschool staff has to know basic strategies of creating curriculums and their execution as well as an evaluation of their efficiency. Due to changes that have been happening in the modern pre/education, the position and needed competences of preschool teachers are becoming more complex and they include: professional competences, pedagogic skills of managing the process of learning and didactic-methodical transformation of educational contents, communicative competence, advisory capacity, evaluative competences and readiness for changes. In accordance with new requirements of the overall changes in the educational system in our country, as well as the recently defined needs of all participants in the educational process and in the light of the current changes in practice, the need for improvement of pre-service teachers was naturally imposed. In our country, initial education is improved, but a practical dimension is still in the shadow of the theoretical, academic approach, as it is evident that this model still lacks the research and developmental dimension. Apparently, professional development, which is predominantly responsibility of the Bureau for Education Services of Montenegro, occupies an increasingly important place in the context of the overall professional development in a unique educational system in Montenegro which is confirmed by the analysis of the Catalogue of professional development (there was a move from 4 to 19 programs aimed at the professional development of preschool teachers). Despite the slow changes and the promotion of the didactically small and school-like planning of all the activities, the current pre-school context in Montenegro is getting more and more prominent features of an open, flexible learning environment, consistent with the authentic experiences and needs of children, the participants and the surroundings and promotes preschool teachers as researchers of their own practice and creators of the unique educational context.
Abstract (Original Language): 
İnsanların kendini geliştirmesi, erken çocukluk döneminde ve öğrenmenin doğasındaki fırsatlar, davranışçı yaklaşımdan yapılandırmacı yaklaşıma geçiş, modern okul öncesi eğitim modelinden beklentileri ve okul öncesi öğretmeninin değişen rolünü yansıtmaktadır. Çocuklarda özendirilecek ve geliştirilecek olan yetenekler ile geliştirmeleri gereken yeni beceriler konusunda okul öncesi öğretmenlik mesleği son yıllarda çok değişmiştir. Okul öncesi öğretmenleri, alan bilgisi ve modern öğretim yöntemleri bilgisine sahip olmaya ek olarak, okul öncesi öğretmeni öğretim programlarının etkililiğini değerlendirme, öğretim programını geliştirme ve uygulamadaki temel stratejileri de bilmek zorundadır. Eğitimdeki değişiklikler sonucunda okul öncesi öğretmenlerin görevleri ve sahip olmaları gereken yeterlikler daha karmaşık hale gelmiştir. Okul öncesi öğretmenlerin sahip olmaları gereken yeterlikler; mesleki yeterlikler, içeriğin eğitsel sürecini yönetme becerileri, iletişim yeterliği, danışma kapasitesi, değerlendirme yeterliği ve değişime hazırlık olarak belirtilebilir. Ülkemizde, eğitim sistemindeki tüm değişikliklerin yeni gereklilikleri doğrultusunda, eğitim sürecindeki kişilerin belirlenen ihtiyaçları ile uygulamadaki mevcut değişiklikler ışığında, hizmet öncesi öğretmenlerinin geliştirilmesine gereksinim duyulmuştur. Ülkemizde, ilköğretim gelişmektedir ancak uygulama boyutunun araştırma ve geliştirmeden yoksun olması nedeniyle uygulama boyutu hala teorik ve akademik yaklaşımın gölgesindedir. Karadağ Eğitim Hizmetleri Bürosu’nun sorumluluğunda olan mesleki gelişimin, Karadağ’ın kendine özgü eğitim sisteminde genel mesleki gelişim bağlamında daha önemli bir yer tuttuğu mesleki gelişim katalogunun analiziyle onaylanmıştır (okul öncesi öğretmenlerin mesleki gelişmelerini amaçlayan programlarda 4’ten 19’a bir artış olmuştur). Tüm etkinliklerin öğretici üslupta küçük okul türü planlamasındaki yavaş değişiklikler ve gelişmeye rağmen, Karadağ’daki mevcut okul öncesi ortam, çocukların gerçek deneyimleri ve ihtiyaçları, katılımcılar ve çevre ile tutarlı açık, esnek öğrenim ortamının önemli özelliklerini daha fazla göstermektedir. Okul öncesi öğretmenleri kendi uygulamalarının araştırmacıları ve kendine özgü eğitsel ortamın yaratıcıları olmaya teşvik edilmektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Fullan, M. (2000). Change Forces. London: The Falmer Press.
Griffin, G. (2007). Changes in Education of Teachers – A View in the Future, Pedagogic Bureau Bosnia and Herzegovina, Sarajevo.
Capaldo, N, Neri, S. & Rondanini, L. (1999). Il manuale della scuola elementare. Milano: Fabrri Editori.
Book of Changes (2001). Ministry of Education and Science of Montenegro.
Delor, Ž. (1996). Education the Hidden Treasure. Belgrade: UNESCO.
Miljak, A. (2007). Theoretical Framework of Co-construction of Curriculum of Early Education, Bureau for Pedagogy of Faculty of Philosophy in Zagreb, Zagreb.
Palekčić, M. (2007). From Curriculum to Educational Standards, Bureau for Pedagogy of Faculty of Philosophy in Zagreb, Zagreb.
Pašalić-Kreso, A. (2000). Early Learning and Learning in Function of Enlargement of Brain Capacity, Centre for Educational Initiatives, Step by Step, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo.
Petrovič-Sočo, B. (2007). Context of Institution for Early Education and Education-Holistic Approach, A Little Professor, Zagreb.
Pešić, M. (2009). Open Curriculum in the Children Kindergarten Community of Learning, Faculty of Philosophy in Belgrade – Professional gathering of preschool pedagogues, kindergarten – community of learning.
Piršl, E., Hrvatić, N. (2007). Curriculum of Pedagogic Training of Teachers, Bureau for Pedagogy, Faculty of Philosophy in Zagreb, Zagreb,
Program for Areas of Activities in Preschool Education (2010). Ministry of Education and Science, Bureau for Education, Podgorica.
Strategy for Early and Preschool Education, 2010-2015. (2010). Ministry of Education and Science of Montenegro.
Vygotsky, L. (1977). Thought and Language, Belgrade: Nolit.
Vonta, T.(2009). Organizirana predšolska vzgoja v izzivih družbenih sprememb, Pedagoški inštitut, Digitalna knjižnica, Ljubljana.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com