You are here

8. SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTESİNDE ANİMASYON KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA, ÖĞRENİLEN BİLGİLERİN KALICILIĞINA VE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study is carried out to determine the effect of using animation on students' academic achievement, retention of these achievement and development of scientific process skills in force and motion curriculum of science and technology in eighth grade primary school and it is also carried out to determine students' perspectives about animation. The sample of this research consists of 37 students studying in eighth gradesunit primary school with computer hardware which is in the Erzurum city centre depending on the Ministry of National Education. The study is carried out by using two different teaching methods. The first of these methods is animation-supported student-centered teaching method (experimental group) and the other is student-centered teaching method (control group). There is 17 students in the experimental group and 20 students in the control group. The research is applied in the period of spring in 2010-2011 academic year. Result of the study reveals that use of animation in Science and Technology in primary schools has a statistically significant effect on students' academic achievement, retention of knowledge and scientific process skills. In addition, it is determined that the students in experimental groups have positive thoughts about the use of animation.

REFERENCES

References: 

Afacan, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin fen teknoloji toplum çevre ilişkisini algılama düzeyleri ve bilimsel
tutumlarının tespiti. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Arıcı, N. ve Dalkılıç, E. (2006). Animasyonların bilgisayar destekli öğretime katkısı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14
(2), 421-430.
Atılboz, N. G. (2004). Lise 1. Sınıf öğrencilerinin mitoz ve mayoz bölünme konuları ile ilgili anlama düzeyleri ve
kavram yanılgıları. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 3, 147-157.
Ayas, A., ve Çepni, S. (1997). Kimya öğretimi. YÖK/Dünya Bankası MEGP Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi
Yayınları, Ankara.
Başdağ, G. (2006). 2000 Yılı fen bilgisi dersi ve 2004 yılı fen ve teknoloji dersi öğretim programlarının bilimsel
süreç becerileri yönünden karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
Bosco, J. (1986). An analysis of evaluations of interactive video. Educational Technology, 25,7–16.
Beichner, R. J. (1996). The Impact of video data analysis on kinematics graph ınterpretation skills. American
Journal of Physics, 64, 1272–1278.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat, Mart, Nisan 2012 Cilt 1 Sayı 1 ISSN: 2146-9199
85
Burke, K. A., Greenbowe, T. J. and Windschitl, M. A. (1998). Developing and using conceptual computer
animations for chemistry instruction. Journal of Chemical Education, 75(12), 1658–1661.
Bunce, D. M. and Gabel, D. (2002). Differential effects on the achievement of males and females of teaching
the particulate nature of chemistry. Journal of Research in Science Teaching, 39 (10), 911–927.
Çepni, S. ve Çil, E. (2009). Fen ve teknoloji programı ilköğretim 1. ve 2. Kademe öğretmen kitabı. Pegem A
yayıncılık, Ankara.
Çepni, S., Taş, E. ve Köse, S. (2006). The Effect of computer-assisted material on students’ cognitive levels,
misconceptions and attitudes towards science. Computers Education, 46, 192-205.
Daşdemir, İ. (2006). Fen bilgisi dersinde animasyon kullanınımının akademik başarı ve kalıcılığa etkisi,
Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Doymuş, K., Şimşek, Ü. ve Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikçi öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinde akademik
başarı ve tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2),103-115.
Doymus, K., Simsek, U. and Karacop, A. (2009a). The effects of computer animations and cooperative learning
methods in micro, macro and symbolic level learning of states of matter. Egitim Arastirmalari Eurasian Journal
of Educational Research, 36, 109-128.
Düzgün, B. (2000). Fizik konularının kavratılmasında görsel öğretim materyallerinin önemi. Milli Eğitim Dergisi,
Sayı 148.
Ebenezer, J. V. (2001). A hypermedia environment to explore and negotiate students conceptions animation of
the solution process of table salt. Journal of Science Education and Technology, 10 (1), 73-92.
Fletcher, D. (1990). The effectivenes and cost of interactive video discinstruction in defense training and
education. Multimedia, 2, 33-42.
Foley , J., A. Van Dam, S. and Feiner, J. (1990). Computer graphics principles and practice (2nd edt) Addison
Wesley, New york,U.S.A.
Gürdal, A., Aksoy, M., ve Macaroğlu, E. (1995). İlköğretimde kavram kargaşası, Bilim ve teknik. Tübitak Yayınları,
334, 96-97.
Güvercin, Z. (2010). Fizik dersinde simülasyon destekli yazılımın öğrencilerin akademik başarısına, tutumlarına
ve kalıcılığa olan etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Adana.
Karaca, N. (2010). Bilgisayar destekli animasyonların grafik çizme ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesine
etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. Nobel Yayın Dağıtım,15.Baskı, Ankara.
Karaçöp, A. (2010). Öğrencilerin elektrokimya ve kimyasal bağlar ünitelerindeki konuları anlamalarına
animasyon ve jigsaw tekniklerinin etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Erzurum.
Katırcıoğlu, H., ve Kazancı, M. (2003). Genel biyoloji derslerinde bilgisayar kullanımının öğrenci başarısı üzerine
etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 127-134.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat, Mart, Nisan 2012 Cilt 1 Sayı 1 ISSN: 2146-9199
86
Kıyıcı, G. ve Yumuşak, A. (2005). Fen bilgisi laboratuarı dersinde bilgisayar destekli etkinliklerin öğrenci
kazanımları üzerine etkisi, Asit-Baz Kavramları ve Titrasyon Konusu Örneği. The Turkısh Online Journal of
Education Technology, 4 (4), 6513-6521.
Khalili, A., and Shashaani, L. (1994). The effectiveness of computer applications: A meta-analysis. Journal of
Research on Computng in Education, 27, 48–61.
Kulik, J.A.,Kulik, C.C. and Cohen, P.A. (1980). Effectivensess of computer-based college teaching: A metaanalysis
of findings. Review of Educational Research, 50, 525–544.
Kulik, J.A.,Bangert, R.L. and Williams, G. W. (1983). Effectsof computer-based teaching on secodary school
students. Journal of Education Psychology,75,19–26.
Kulik, J.A.,Kulik, C.C. and Bangert-Drowns., L. (1985). Effectiveness of computer based education in elementary
school. Computers in Human Behavior, 1, 59–74.
Kulik, J. A.,Kulik, C. C. and Shwalb, B. J. (1986). The effectivensess of computer based adult education: A meta
analysis. Computing Research, 2, 235-252.
Lewalter, D. (2003). Cognitive strategies for learning from static and dynamic visuals. Learning and Instruction,
13, 2, 177-189.
Lind, K. K., (2005). Exploring science in early childhood. A Development Approach. Thomson Delmar Learning,
USA.
Lowe, R. K. (2003). Animation and learning: Selective processing of information in dynamic graphics. Learning
and Instruction,13, 2, 157-176.
Mayer, R. And Anderson R.B. (1991). Animation need narration: An experimental test of dual coding
hypothesis. Journal of Education Psychology, 83,4, 484-490.
McMillan, J. H. and Schumacher, S. (2006). Research in Education: Evidence-Based Inquiry. Sixth Edition. Allyn
and Bacon, Boston, MA.
Najjar, L.J. (1996). Multimedia information and learning. Journal of Educational, Multimedia and Hypermedia, 5,
129-150.
Pekdağ, B. (2005). Fen eğitiminde bilgi ve iletişim Teknolojileri. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Dergisi, 7(2), 86-94.
Powell, J. V., Aeby, V. G. and Carpenter-Aeby, T. (2003). A comparison of student out comes with and with out
teacher facilitated computer-based instruction. Computers Education, 40, 183-191.
Reid, N. and Serumola, L. (2007). Scientific enquiry: The nature and place of experimentation, Some recent
evidence. Journal of Science Education, 7(2), 88-94.
Rieber, L.P. (1990a). Animation in computer-based instruction, Edcational Technology Research and
Development, 38(1),77-86.
Rowe, G. W. and Gregor, P. (1999). A Computer based learning system for teaching computing, implementation
and evaluation. Computers Education, 33, 65-76.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat, Mart, Nisan 2012 Cilt 1 Sayı 1 ISSN: 2146-9199
87
Saka, A. ve Akdeniz, A. R. (2006). Genetik konusunda bilgisayar destekli materyal geliştirilmesi ve 5E modeline
göre uygulanması. The Turkısh Online Journal of Education Technology, 5(1),14-22.
Schnotz, W. (2001). Educational promises of multimedia learning from a cognitive perspective, Multimedia
Learning: Cognitive and Instructional Issues, Amsterdam. Elsevier, p: 9-29.
Şenyüz, G. (2008). 2000 Yılı fen bilgisi dersi ve 2005 yılı fen ve teknoloji dersi Öğretim programlarında yer alan
bilimsel süreç becerileri kazanımlarını tespiti ve karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Taber, K. S. (2002). Alternative conceptions in chemistry-prevention, diagnosis and cure. The Royal Society of
Chemistry, Theoretical background, London.
Tasker, R and Dalton, R. (2006). Research into practice: Visualization of the molecular world using animations.
Chemistry Education Research and Practice, 7(2), 141–159.
Tekdal, M. (2002). Etkileşimli fizik simülasyonlarının geliştirilmesi ve etkin kullanılması. Ulusal Fen bilimleri ve
Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
Uyanık, F. (2007). Ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerinin grafik anlama ve yorumlamaları ile kinematik başarıları
arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
Venkataraman, B., (2009). Visualization and interactivity in the teaching of chemistry to science and nonscience
students. Chemistry Education Research and Practice, 10, 62–69
Yezierski, E. J. and Birk, J. P., (2006). Misconceptions about the particulate nature of matter using animations
to close the gender gap. Journal of Chemical Education, 83(6), 954-960.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com