You are here

İLKÖĞRETİM 4-5 SOSYAL BİLGİLER DERS PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF 4-5 SOCIAL STUDİES CURRIİCULUM ACCORDING TO TEACHERS’ OPINIONS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to find out the evaluation of the 4th and 5th grade social studies curriculum according to the teachers’ opinions using descriptice statistics methods. The data of the research was obtained with a scale which was mede up of 40 items. 114 teachers working at 4th and 5th grade at 23 elemantary schools in the center of Bolu participated in the research. The scale used in the research consists of questions about the curriculum’s acquisition, content, educational conditions and evaluation dimensions. According to the study results, no significant difference was found between teachers’ opinions and teachers’ gender, class, and in service training variables. However, a significant difference was found between teachers’ opinions and teachers’ length of service and educational states.
Abstract (Original Language): 
İlköğretim 4. ve 5.sınıf Sosyal Bilgiler ders programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma İlköğretim 4-5. Sınıf öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler ders programına ilişkin görüşlerini almaya yönelik betimsel içerikli bir çalışmadır. Araştırmada veriler 40 sorudan oluşan anket yoluyla elde edilmiştir. Araştırma Bolu Merkez ilçede 23 İlköğretim okulunda 4.-5. Sınıflarında öğretmenlik yapan 114 öğretmene uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan ankette programın kazanım, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme boyutlarına ilişkin sorular sorulmuştur. Sosyal bilgiler ders programına ilişkin öğretmenlerin görüşlerinde cinsiyet, okuttukları sınıf, hizmet içi eğitim değişkenine göre fark bulunmamıştır. Ancak kıdem ve mezuniyet durumuna göre görüşleri arasında anlamlı fark bulunmuştur.
66-81

REFERENCES

References: 

Akar, C. (2001), İlkögretim Sosyal Bilgiler Programının Değerlendirilmesi,Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
Ata, Bahri. (2006), “Sosyal Bilgiler Öğretim Programı”, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Yapılandırmacı Bir
Yaklaşım, ed. C. Öztürk, , Ankara: PegemA Yayıncılık. s. 71-83.
Aykaç, N., Başar, E. (2005), “İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Eğitim Programının Değerlendirilmesi”, Eğitimde
Yansımalar: VIII. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu Bildirisi, 14-16 Kasım,Erciyes
Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi, , Kayseri. s.343-361.
Baysal, N. Z. ( 2006), “Hayat Bilgisi: Toplumsal ve Dogal Yasama Bütüncül Bir Bakıs”, Hayat Bilgisi ve Sosyal
Bilgiler Öğretimi Yapılandırmacı BirYaklaşım, ed. C. Öztürk, , Ankara: Pegem A Yayıncılık. s.1-19.
Büyükkaragöz, S. ,Çivi, C. (1999), Genel Öğretim Metotları Öğretimde Planlama Uygulama, İstanbul: Beta
Yayıncılık.
Demirel, Ö. ( 2005), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, , Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Demirel, Ö., Kaya, Z. ( 2003), “Eğitimle İlgili Temel Kavramlar”, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Ankara: Pegem A
Yayıncılık.
Demirel, Özcan, (2006), Öğretme Sanatı, , Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Dilek, D.(2001) Tarih Derslerinde Öğrenme ve Düşünce Gelişimi, Ankara: Pegem A Yayınları.
Doğanay, A.(2004). “Sosyal Bilgiler Eğitiminin Genel Amaçları Ne Olmalıdır?”, Dokuz Eylül Üniversitesi, I. Sosyal
Bilimler Eğitimi Kongresi Tebliğleri, İzmir, (15-17 Mayıs).
Dündar, Hakan; Kayhan, Cahit ve Yel, Selma. “İlköğretim Sosyal Bilgiler 4-5Programının Değerlendirilmesi”.
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı C:1, Gazi Üniversitesi, Ankara:14-16 Nisan 2006.
Dündar, Hakan; Kayhan, Cahit ve Yel, Selma. “İlköğretim Sosyal Bilgiler 4-5 Programının Değerlendirilmesi”.
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı C:1, Gazi Üniversitesi, Ankara:14-16 Nisan 2006.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs, Haziran, Temmuz 2012 Cilt 1 Sayı 2 ISNN: 2146-9199
81
Ece, Bahriye.(2007). “İlköğretim Birinci Kademe 2005 Sosyal Bilgiler Programının Öğretmen Görüşlerine Göre
Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli Örneği)”.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyonkarahisar:
Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Erden, M.(1996). Sosyal Bilgiler Öğretimi, , Ankara :Alkım Yayınları.
Geçit,Y.(2010).” Sosyal Bilgiler Eğitimi “Öğretim Programları Konulu Çalışmalar” Üzerine Bir Araştırma”, 9.
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20 -22 Mayıs 2010), Elazığ, s.50-55.
Gömleksiz, M. N. ve Bulut, (2006). “Yeni Sosyal Bilgiler Programının Uygulamadaki Etkililiğinin
Değerlendirilmesi.” Kuramdan Uygulamaya Eğitim Yönetimi. (47), s. 393–421.
Güven, Sevim; Gökbulut, Yasin ve Yel, Selma.(2006). “4.ve 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Programına İlişkin
Öğretmen Görüşleri”. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı C:2, , Ankara: Gazi Üniversitesi ,14-16 .
Nisan Karaduman, H. (2005), “Sosyal Bilgiler Dersinde Yapılandırmacı Öğrenme İlkelerine Göre Hazırlanan
Öğretim Materyallerinin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutumlarına, Başarılarına ve Hatırlama Düzeylerine Etkisi”,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
MEB. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (4 ve 5. Sınıflar). TTKB, Ankara:
Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
Özdemir, S. M. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve Değerlendirilmesi, Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde, Ed.
Mustafa Safran, , Ankara: Pegem A Yayınları, s: 18-46.
Öztürk, C. , Dursun, D.(2005). (Editörler: Cemil Öztürk ve Dursun Dilek). “Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim
Programları”, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara: Pegem Yayınları.
Piriçdane, M. (1997). İlköğretim 1. Kademe Sosyal Bilgiler Ders Programının Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış YLT), Ankara.
Sağlam, H.İ.(2006), Türkiye’deki Davranışçı ve Yapılandırmacı Sosyal Bilgiler Öğretim Uygulamasının
Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış DT), Erzurum.
Sağlamer, E. (1997).“Sosyal Bilgiler”, Çağdaş Eğitim, Sayı: 232, Ankara, (Mayıs).
Sönmez, V. (1998).Sosyal Bilgiler Öğretimi Öğretmen Kılavuzu, Ankara: Anı Yayınları.
Sönmez, V. (2005), Hayat ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Öğretmen Kılavuzu, Ankara: Anı Yayıncılık.
Sözer, E.(1998). “Sosyal Bilgiler Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme”, Sosyal Bilgiler Öğretimi, (Editör: Gürhan
Can)., Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Yayınları.
Tan, Ş. (2006), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Yaşar, S. (2005), Sosyal Bilgiler Programı ve Öğretimi, Eğitimde Yansımalar: VIII. Yeni İlköğretim Programlarını
Değerlendirme Sempozyumu Bildirisi, 14-16Kasım, , Kayseri :Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi, s:329-
342.
Yılmaz, H, Sümbül, A. M. (2003), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Konya: Çizgi Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com