You are here

ÖĞRETİM AMAÇLI KAVRAM ÇARKI DİYAGRAMLARININ FLASH ANİMASYONLARI KULLANILARAK SUNULMASI

PRESENTATION OF THE ROUNDHOUSE DIAGRAMS AIMING TO TEACH BY USING FLASH ANIMATIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, it is aimed to recognize and present an animation prepared with flash program on the roundhouse diagrams which is compatible with constructivist learning. When the roundhouse diagram is prepared by students, it helps them to learn concepts and relationships between concepts. Literatures also show that these materials are especially prepared by pencil and paper. It is hope that this diagrams aided with using computer will contribute to literatures. Supporting the roundhouse diagrams with multi-media and presenting it in classroom contribute to students make relationship between their concept and their daily life via brainstorming. In the first step of this study, importance of roundhouse diagrams in instruction and preparing these diagrams with paper-pencil was explained. In the second step, presenting and explaining an animation on the roundhouse diagrams prepared in a selected physics subject, was explained in detail.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun Kavram Çarkı Diyagramlarının bilgisayar ortamında flash programı kullanılarak hazırlanmış bir animasyonla sunulup tanıtılması amaçlanmıştır. Kavram Çarkı Diyagramları, öğrenciler tarafından hazırlandığı takdirde kavramları ve kavramlar arası ilişkileri daha iyi öğrenmelerini sağlayacak materyallerdir. Yapılan literatür taramalarında bu materyallerin daha çok kağıt-kalem kullanılarak hazırlandığı görülmektedir. Bu diyagramların bilgisayar kullanımı ile desteklenmesinin literatüre önemli katkı sağlayacağı umulmaktadır. Kavram Çarkı Diyagramlarının çoklu ortamlarla desteklenerek sınıf ortamında sunulması, öğrencilerin beyin fırtınası yoluyla kavramları günlük yaşamlarıyla daha çok ilişkilendirebilmelerine ve bu yolla yaratıcılıklarının gelişmesine katkı sağlayabilir. Yapılan çalışmanın birinci aşamasında Kavram Çarkı Diyagramlarının öğretimdeki önemi ve bu materyalin kağıt-kalem kullanılarak nasıl hazırlanılacağı anlatılmıştır. İkinci aşamada ise, Kavram Çarkı Diyagramlarının seçilen bir fizik konusunda hazırlanmış olan animasyonla, bilgisayar ortamında nasıl hazırlanacağı ve sunulacağı ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

REFERENCES

References: 

Akdoğan, E., 2006. “Üst biliş-bilişötesi”. Türkiye Bilim Sitesi. www.genbilim.com/content/viev/1500/38/ Erişim
Tarihi 26/11/2006
Akın, A. (2006) Başarı amaç oryantasyonları ile bilişötesi farkındalık, ebeveyn tutumları ve akademik başarı
arasındaki ilişkiler. Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Choi, H. J., & Johnson, S. D. (2005) The effect of context-based video instruction on learning and motivation in
on-line courses. The American Journal of Distance Education, 19(4): 215–227.
Christoph, N. (2006) The role of metacognitive skills in learning to solve problems, Ponsen and Looijen,
Westzaan.
Desoete, A., Roeyers, H., & Buysee, A. (2001) Metacognition and mathematical problem solving in grade 3.
Journal of Learning Disabilities, (34): 435- 449.
Ermiş, F. (2008) Kuvvet ve hareket konusunun kavram çarkı ile öğretimi. Yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2012 Cilt 1 Sayı 3 ISNN: 2146-9199
92
Gilbert, J. K. (2006) On the nature of “context” in chemical education. International Journal of Science
Education, 28(9): 957–976.
Goos, M., Galbraith, P., & Renshaw, P. (2002) Socially mediated metacognition: creating collaborative zones of
proximal development in small group. problem solving. Educational Studies in Mathematics, (49): 193-223.
Gürbüz, R. (2006) Olasılık konusunun öğretiminde kavram haritaları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 3(2): 133-151.
Hackney, M. W., & Ward, R. E. (2002) How-to-learn biology via roundhouse diagrams. The American Biology
Teacher, 64(7): 525-533.
Hamlin, T. M. (2002) Effects of learning-style strategies and metacognition. On Adults' Achievement. Applied
Educational Research Journal, 15(2): 3-17.
Jonassen, D. H., Peck, K. L., & Wilson, B. G. (1999) Learning with technology: A constructivist perspective. Upper
Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Kapa, E. (2001) A metacognitive support during the process of problem solving in a computerized environment.
Educational Studies in Mathematics, (47): 317-336.
Keser, Ö. F. (2003) Fizik eğitimine yönelik bütünleştirici bir öğrenme ortamı tasarımı ve uygulaması. Doktora
Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Koray, Ö., ve Bal, S. (2002) Fen öğretiminde kavram yanılgıları ve kavramsal değişim stratejisi. Kastamonu
Eğitim Dergisi, 10(1): 83–90.
Kramarski, B., Mevarech, Z. R., & Arami, M. (2002) The effects of metacognitive ınstruction on solving
mathematical authentic tasks. Educational Studies in Mathematics, (49): 225-250.
Merriam, S., ve Caffarella R. (1999) Learning in adulthood (2nd ed.). Jossey-Bass, San Francisco.
Özsoy, G. (2007) İlköğretim beşinci sınıfta üstbiliş stratejileri öğretmenin problem çözme başarısına etkisi.
Doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara.
Teong, S. K. (2003) The effect of metacognitive training on mathematical word-problem solving. Journal of
Computer Assisted Learning, (19): 46-55.
Ülgen, G. (2004) Kavram Geliştirme Kuram ve Uygulamalar. 4. Baskı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Ward, R. E., (1999) The effects of roundhouse diagram construction and use on meaningful science learning in
the middle school classroom. Unpublished doctoral dissertation, Louisiana State University, Baton Rouge.
Ward, R. E., & Wandersee, J. (2001) Visualizing science using the roundhouse diagram. Science Scope, 24(4): 17-
21.
Ward, R. E., & Wandersee, J. H. (2002a) Struggling to understand abstract science topics: a roundhouse
diagram-based study. International Journal of Science Education, 24(6): 575-591.
Ward, R. E., & Wandersee, J. H. (2002b) Students' perceptions of roundhouse diagramming: a middle-school
viewpoint. International Journal of Science Education, 24(2): 205-225.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com