You are here

6 YAŞ ÇOCUKLARININ MİZAHİ TEPKİLERİNİN PAUL E. MCGHEE’NİN MİZAH GELİŞİM EVRELERİNE GÖRE İNCELENMESİ

ANALYSIS OF 6-YEAR OLD CHILDREN’S HUMOROUS RESPONSES IN RESPECT OF PAUL E. MCGHEE’S HUMOR DEVELOPMENT STAGES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Humor is the experience of being discovered the absurd and incongruous thoughts, events and situations by mind. Paul E. McGhee has emphasized the relationship between humor and cognitive development in his humor development theory and has divided the humor development into five stages: 1.stage: Laughing at the attachment figure; 2. stage: Treating an object as a different object; 3. stage: Misnaming objects or actions; 4. stage: Conceptual incongruity; 5. stage: Beginning of the multiple meanings and adult (style) humor (jokes and riddles). This research has been carried out to analyze the situations of 6-year old children producing humor and appreciating the value of humor in respect of McGhee’s humor development stages by means of parent observation. In this research, descriptive analysis method pattern of qualitative research techniques has been used and semi-structured observation forms have been utilized. In descriptive analysis method, collected data are interpreted by summarizing in view of pre-defined themes. In this research, ten children (6 girls-4 boys) have been observed for two weeks by their parents and they are between the 64-74-month-range. Before the research, a large number of observation forms prepared by researchers have been given to the parents and they have been informed how to write down the observations in these forms. The observation forms collected from parents have been investigated and analyzed by the researchers. According to the results of the research, children in this research group take place in the conceptual incongruity stage which is the fourth stage of McGhee’s humor development stages.
Abstract (Original Language): 
Mizah; saçma ve uyumsuz düşünce, olay ve durumların zihin tarafından keşfedilme tecrübesidir. Paul E. McGhee; mizah gelişim kuramında mizahla bilişsel gelişimin ilişkisi üzerinde durmuştur ve mizah gelişimini beş evreye ayırmıştır: 1. evre: Bağlanılan figüre gülme; 2. evre: Nesnelere karşı tutarsız davranışlar; 3. evre: Nesnelerin, olayların, insanların tutarsız olarak adlandırılması; 4. evre: Kavramsal tutarsızlık; 5. evre: Çoklu anlamlar ve yetişkin türü mizahın başlaması( espriler ve bilmeceler). Bu çalışma, ebeveynlerinin gözlemlerine dayanarak, 6 yaşındaki çocukların mizah ürettikleri ve mizahın değerini takdir ettikleri durumları, McGhee ‘nin mizah gelişim evrelerine göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmış ve yarı yapılandırılmış gözlem formlarından yararlanılmıştır. Betimsel analiz yönteminde, elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalara göre özetlenerek yorumlanır. Çalışmada 6’sı kız 4’ü erkek olmak üzere 10 çocuk ebeveynleri tarafından iki hafta süresince gözlemlenmiştir. Çalışma grubundaki çocuklar 64-74 ay aralığındadır. Araştırmacılar tarafından hazırlanmış çok sayıda gözlem formları araştırma öncesinde ebeveynlere verilmiş ve gözlemlerin bu formlara nasıl kaydedileceği açıklanmıştır. Ebeveynlerinden alınan gözlem formları araştırmacılar tarafından incelenerek analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre çalışma grubundaki çocuklar McGhee‘nin mizah gelişim evrelerinden kavramsal tutarsızlık evresinde yer almaktadırlar.

REFERENCES

References: 

Aydın, İ.S. (2006). Türkçe derslerinde mizah kullanımının öğrenci tutum ve başarısına etkisi (İzmir ilköğretim
8. sınıf örnekleminde.) Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Bacanlı, H. (1997). Eğitim psikolojisi. Ankara: Pegem A Yayıncılılık.
Bergson, H. (1945). Gülme. (Çev. M. Ş.Tunç). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
Chaney, C. (1993). Young Children’s Jokes: A Cognitive Developmental Perspective (Eric belgesi ED. 358967).
Deniz Yöndem, Z. ve Taylı, A. (2007). Bilişsel gelişim ve dil gelişimi. İçinde A.Kaya (Ed.) Eğitim psikolojisi. (s.84).
Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Eker, Ö. G. (2009). İnsan kültür mizah: Eğlence endüstrisinde tüketim nesnesi olarak mizah. Ankara: Grafiker
Yayınları.
Franzini, R. L. (2002). Kids who laugh: how to develop your child’s sense of humor. Newyork: Square One
Publishers.
Gander, M. ve Gardiner, H. (2007). Çocuk ve ergen gelişimi( 6. baskı) (Çev. Bekir Onur). Ankara: İmge Kitabevi.
Glass, K. L(2003) Comprehension of humor in children with nonverbal learning disabilities. Unpublished doctoral
dissertation, The University of Texas, Texas.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Kasım 2012, Cilt 1, Sayı 4, Makale 10, ISSN: 2146-9199
92
Guo, J. , Zhang, X., Wang, Y. ve Xeromeritou, A. (2011). Humour among Chinese and Grek preschool children in
relation to cognitive development. International Electronic Journal of Elementary Education 3(3), 153-170
(01.03.2012 tarihinde http://www.iejee.com/3_3_2011/3_3_153_170.pdf adresinden alınmıştır).
Justin, F. (1932). A Genetic Study of Laughter Provoking Stimuli, Child Development, 3, 114 -136 (01.02.2012
tarihinde Ebschost veritabanından alınmıştır).
Kılınç, A. (2008). Öğretimde mizahi kavramaya dayalı bir materyal geliştirme çalışması: Bilim karikatürleri.
Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Klein, A. (1985). Children’s Humor: A Cognitive-Developmental Perspective. Washington: Office of Education
Research and Improvement) (Eric belgesi ED.265937)
Kustermann,P.(2003) Developmental Stages of Humor in Children
http://www.rotenasen.de/files/wissenschaft/Humor_dev_Children-(english).pdf ( İnternetten 28.02.2012
tarihinde alınmıştır).
Loizou, E. (2005). Humour: A Different Kind of Play. European Early Childhood Education Research Journal,
13(2), 97-109 (20.02.2012 tarihinde Ebscohost veritabanından alınmıştır).
Loizou, E. (2007). Humor as a means of regulating one’s social self: Two infants with unique humorous
personas. Early Child Development and Care, 177(2), 195–205 (22.02.2012 tarihinde Ebscohost veritabanından
alınmıştır).
McGhee, P.E (1971). The role of operational thinking in children’s comprehension and appreciation of humor.
Child Development, 42, 733-744 (15.11.2011 tarihinde Ebscohost veritabanından alınmıştır).
McGhee, P. E. (2002). The Development of Young Children's Humor 3 (28.02.2012 tarihinde
http://www.humor.ch/mcghee/mcghee_03_03.htm 2003 adresten alınmıştır).
McGhee, P. E. (2011). Head, shoulders, knees and peanut butter : What makes young children laugh?
(21.01.2011 tarihinde www.LaughterRemedy.com adresinden alınmıştır).
Morreall, J. (1997). Gülmeyi ciddiye almak ( Çev: K. Aysevener, Ş. Soyer). İstanbul: İris Yayıncılık.
Nesin, A. (1973). Cumhuriyet Döneminde Türk Mizahı. İstanbul: Akbaba Yayınları
Nesin, A. ; Dölek; S. ; İnam, A.; Öngören, F.; Küçük,Y.; Oral,T.ve diğerleri (Der.). (2002). Gülme’nin kitabı.
İstanbul: YGS Yayınları.
Oruç, Ş. (2006). Sosyal bilgiler öğretiminde mizah. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Özünlü, Ü.(1999). Gülmecenin Dilleri. Ankara: Doruk Yayıncılık.
Sinnot, J. D. ve Ross, B. M. (1976). Comparison of agression and incongruity a factors in children’s judgements
of humor. The Journal of Genetic Psychology, 128,241-249. (10.12.2011 tarihinde Ebscohost veritabanından
alınmıştır).
Sroufe, L. A. ve Wunsch, J. P. (1972). The development of laughter in the first year of life. Child Development,
43( 4), 1326-1344. (05.01.2012 tarihinde Ebscohost veritabanından alınmıştır).
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Kasım 2012, Cilt 1, Sayı 4, Makale 10, ISSN: 2146-9199
93
Toraman, S. Ö. (2009). Bilim sanat merkezlerine devam eden ve etmeyen ilköğretim 12 yaş çocuklarının
saldırganlık, atılganlık, çekingenlik ve mizah özelliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Usta, Ç. (2009). Mizah dilinin gizemi.(2. baskı).Ankara: Akçağ Yayınları.
Vural, A.(2004) .Mizah ve gülmenin insan yaşamındaki yeri önemi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara
Üniversitesi, İstanbul.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Gözden geçirilmiş 2. baskı).
Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com