You are here

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANLAM BİLGİSİNDEKİ BAŞARI DURUMLARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ: RİZE ÖRNEĞİ

INVESTIGATION OF THE VARIABLES THAT INFLUENCE SUCCESS IN SEMANTICS OF 6TH GRADES STUDENTS: SAMPLE OF RİZE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
This study aimed to find out the effect of different variables on the success level of 6th graders on the subject matters of semantics. The importance of the semantics in teaching mother tongue is explained from relevant literature and from 6-8 grades Turkish course program and also from guidebook. This study took place in spring semester of 2010-2011 education year in Rize Güneysu İMKB primary school. The sample of the study was constituted by 50 sixth grade students. To collect needed data a personal information questionnaire and a Turkish test about semantic matters were administered. Survey method was used. The data was analyzed with SPSS v.17 software. Questionnaire administered, and the test was evaluated based on the independent variables used in the study, and the findings obtained were interpreted. In the light of the data obtained, the students’ success was found to be statistically significant based on some variables.
Abstract (Original Language): 
Araştırmada, ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinin anlam bilgisi konularındaki başarı durumlarına etki eden değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ana dili öğretiminde “anlam bilgisi” nin önemi, ilgili literatürden ve 6-8. Sınıf İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’ndan hareketle açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma için 2010- 2011 eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılında Rize ili Güneysu ilçesi İMKB İlköğretim Okulundaki 50 adet 6. sınıf öğrencisine “Kişisel Bilgi Anketi” ve anlam bilgisi konularıyla ilgili “Türkçe Testi” uygulanmıştır. Çalışmada tarama (survey) yöntemi kullanılmış ve veriler SPSS v.17 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, cinsiyet, Türkçe dersi not ortalaması ve bir yılda okunan kitap sayısı değişkenlerine göre öğrencilerin anlam bilgisindeki başarıları arasında fark olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin en sık okudukları yayın türü, sözlük kullanma durumları ve öğrendiği atasözü, deyim ve özdeyişleri kompozisyon yazarken veya günlük yaşamda kullanma durumu değişkenlerine göre anlam bilgisi başarıları arasında anlamlı fark bulunmadığı tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akçataş, A. (2002). Türkçede kelimelere anlam yükleme seviyeleri üzerine bir inceleme. Türk Dili Dergisi, 610.
Anlam. Türk Dil Kurumu. Büyük Türkçe Sözlük. 24.12.2010 tarihinde http://tdkterim.gov.tr/bts/ adresinden alınmıştır.
Anlambilim. Wikipedia. 24.12.2010 tarihinde http://tr.wikipedia.org/wiki/Anlambilim adresinden alınmıştır.
Anlam bilimi. Türk Dil Kurumu. Büyük Türkçe Sözlük. 24.12.2010 tarihinde http://tdkterim.gov.tr/bts/ adresinden alınmıştır.
Ateş , M. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ile Türkçe dersine karşı tutumları ve akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Banguoğlu, T. (2007). Türkçenin grameri (8. Baskı). Ankara: TDK Yayınları.
Çam, B.( 2006). İlköğretim öğrencilerinin görsel okuma düzeyleri ile okuduğunu anlama, eleştirel okuma ve Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
Guiraud, P. (1999). Anlambilim (B. Vardar, Çev.). İstanbul: Multilingual Yayınları.
İnce, H. G. (2006). Türkçede kelime öğretimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
İşcan, A. (2009). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin 2005 Türkçe dersi öğretim programındaki anlam bilgisi ile ilgili başarı durumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Erzurum örneklemi). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Kaya, F. (2006). İlköğretim dördüncü sınıf Türkçe dersinde bazı öğrenme stratejilerinin tutum ve okuduğunu anlamaya etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi (16. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2013 Cilt:2 Sayı:1 Makale No:18 ISSN: 2146-9199
175
Korkmaz, Z. (1992). Gramer terimleri sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (6,7,8. sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
Sabak (Kaldan), E. (2007). İlköğretim 3. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde okuduğunu anlama becerilerini etkileyen ekonomik ve demografik faktörler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
Özışık, A. (1997). İlköğretim 6. sınıflarda Türkçe öğretiminde yeni teknikler kullanarak metin anlamayı geliştirme. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Sağır, M. (2002). İlköğretim okullarında dil bilgisi öğretimi, Türk Dili Dergisi, 601, 56-59.
SBS ilköğretim 6 Türkçe müfredatı. 25.12.2010 tarihinde http://www.sbsrehberlik.com/mufredat.htm adresinden alınmıştır.
Vardar, B. (2002). Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yay.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com