You are here

4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİ KAPSAMINDA BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AN ASSESMENT OF TEACHERS’ VIEWS ABOUT MULTIGRADE CLASSES APPLICATIONS WITHIN THE CONTEXT OF 4+4+4 EDUCATION SYSTEM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to evaluate positive and negative implications of 4 +4 +4 education system according to the views of teachers working in multigrade classes. Qualitative research technique was used. Subjects consist of 12 teachers working at multigrade classes in Kilis and Gaziantep provinence. In this research, purposive sampling pathway was carried out. Semi-structured interview technique for data collection was used. Interviews were recorded with voice recorder and then content analysis was conducted. According to the results of the study, 4 +4 +4 intermittent compulsory education system have at least some positive effect owing to the reduced number of students in multigrade classes. On the other hand, the results of the study reveal that new system has a negative effect on multigrade classes based on decrease of school age, lack of physical facilities and increase in the workload of teachers.
Abstract (Original Language): 
Yapılan çalışmanın amacı 4+4+4 eğitim sisteminin birleştirilmiş sınıflara olumlu olumsuz yansımalarını birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre değerlendirmektir. Çalışma nitel bir araştırma ile tasarlanmıştır. Çalışma grubu 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Kilis ve Gaziantep illerinde birleştirilmiş sınıflarda görev yapan 12 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Veriler yazıya dökülerek incelenmiştir. Bütün veriler üzerinden içerik analizi yapılmıştır. Bulgular sonucuna göre 4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sisteminin birleştirilmiş sınıflarda öğrenci sayısının azalmasına bağlı olarak az da olsa olumlu katkısı olduğu ama çoğunlukla okul yaşının düşürülmesi, fiziki altyapının yetersiz olması, öğretmenlerin iş yükünü arttırdığı şeklinde olumsuz yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.

REFERENCES

References: 

Berry, C. (2000). Multigrade teaching: a discussion document. Erişim tarihi: 10.12.2012 tarihinde http://multigrade.ioe.ac.uk/fulltext/fulltextberry.pdf adresinden alınmıştır.
Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitapevi.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. (6. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
Dursun, F. (2006). Birleştirilmiş sınıflarda eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 33-57.
Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (2. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
376
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2013 Cilt:2 Sayı:2 Makale No:40 ISSN: 2146-9199
Erdem, A. R. (2008) Birleştirilmiş sınıflarda öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. (20. baskı). Ankara: Nobel Yayınevi.
Kaya, K. ve Taşdemir, E. (2005). Birleştirilmiş sınıflar ile bağımsız sınıflarda ilk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunların karşılaştırmalı incelemesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (2). 1-26.
Kazu, H. ve Aslan, S. (2012). Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersi öğretim programına yönelik görüşlerinin incelenmesi (Nitel bir araştırma). Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 7(2). 693-706.
Köklü, M. (2000). Birleştirilmiş sınıfların yönetimi ve öğretim. Ankara: Beta Yayın Dağıtım.
Köksal, K. (2002). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Little, W. A. (2001). Mutligrade teaching: towards an international research and policy agenda. International Journal of Educational Development, 21, 481-497.
Milli Eğitim Bakanlığı, (2012a). Birleştirilmiş Sınıflar Haftalık Ders Programları. http://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/11110255_birlestirilmis_... adresinden 14.12.2012 tarihinde alınmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı, (2012b). 12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar. http://kesan.meb.gov.tr/documents/2012%20_20_sayılı_genelge_optimize.pdf adresinden 15.12.2012 tarihinde alınmıştır.
Öztürk, H. İ. (2003). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim. Ankara: HD. Yayıncılık.
Sağ, R., Savaş, R. ve Sezer, R. (2009). Burdur’daki birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin özellikleri, sorunları ve ihtiyaçları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 37-56.
Summak, S., Summak, E. ve Gelebek, M. S. (2011). Birleştirilmiş sınıflarda karşılaşılan sorunlar ve öğretmenlerin bakış açısından olası çözüm önerileri( Kilis ili örneği ). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 1221-1238.
Şahin, A. E. (2003) Birleştirilmiş sınıflar uygulamasına ilişkin öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 166- 175.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
Yıldız, M. ve Köksal, K. (2009). Birleştirilmiş sınıf uygulamasına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17, 1-14.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com