You are here

AKADEMİK PERSONELİN AKADEMİK SOSYAL AĞLARI KULLANIM DÜZEYİ: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

USAGE LEVEL OF ACADEMIC SOCIAL NETWORKS BY ACADEMIC STAFF: ANADOLU UNIVERSITY EXAMPLE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Social Networks are communication medium which enable individuals and institutions to share every kind of information, idea and documents. Usage of social networks are becoming widespread day by day and they have become part of the individuals lives. Individuals are following up the news and events via social networks. Also individuals can make joint studies with the help of the social networks, share their works and researches via social networks. Web 2.0 technologies provide new opportunities to the researchers and the academicians for carrying out their studies and sharing the results. Thanks to these technologies, researchers have the opportunity of sharing their works, following recent publications, making joint studies with the other researchers etc. Besides common social networks such as Facebook, Twitter, social networks on which academic studies are shared, are also used for this aim. Sites such as Academia.edu, Epernicus Network, ResearchGate, Methodspace, Sciencestage can be given as an example of these sites. In this study, Academia.edu and ResearchGate academic social networks will be discussed and the research will be conducted on academic staff of the Anadolu Univesity of whom are registered on these web sites. Answers to the questions of usage level, usage aim, usage frequency of the academic staff will be seeked with this study.
Abstract (Original Language): 
Sosyal ağlar bireylerin ve kuruluşların her türlü bilgi, fikir ve belge paylaşımına imkan tanıyan iletişim ortamlarıdır. Sosyal ağların kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve bireylerin günlük yaşamının bir parçası haline gelmektedir. Bireyler gündemi, olayları, vb. sosyal ağlar aracılığıyla takip eder hale gelmiştir. Bireyler sosyal ağlar sayesinde ortak çalışmalar yapmakta, çalışmalarını ve araştırmalarını sosyal ağlar aracılığıyla paylaşabilmektedirler. Web 2.0 teknolojileri araştırmacılara ve akademisyenlere akademik çalışmalarını yürütmek ve sonuçlarını paylaşmak için yeni imkanlar sunmaktadır. Bu teknolojiler sayesinde araştırmacılar, kendi çalışmalarını paylaşmak, yeni çıkan yayınları takip etmek, diğer araştırmacılarla işbirliği içinde çalışmalar yapmak vb. olanaklara sahip olabilmektedirler. Bu amaçla Facebook, Twitter gibi genel amaçlı sosyal ağların yanı sıra akademik çalışmaların paylaşıldığı sosyal ağlar da kullanılmaktadır. Bu ağlara Academia.edu, Epernicus Network, ResearchGate, Methodspace, Sciencestage gibi siteler örnek olarak verilebilir. Bu çalışmada Academia.edu ve ResearchGate akademik sosyal ağları ele alınacak ve bu ağlarda kayıtlı olan Anadolu Üniversitesi’nde görevli akademik personel üzerinde araştırma yapılacaktır. Araştırma ile akademik personelin akademik sosyal ağları kullanım düzeyi, kullanım amacı, kullanım sıklığı gibi sorulara cevap aranacaktır.

REFERENCES

References: 

Codina, L. (2009). Science 2.0: Social networks and online applications for scholars. "Hipertext.net", num. 7,2009.
(http://www.upf.edu/hipertextnet/en/numero-7/ciencia-2-0.html Erişim Tarihi: 19 Kasım 2012)
Giglia, E (2011) , Academic Social Networks: it’s time to change the way we do search, European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, (47)2, 345-349, June. (http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16299/1/eur_jnl_med_rehab%202%2... Erişim Tarihi: 12 Kasım 2012)
Nentwich, M.(2010), Web 2.0 and Academia, Proceedings of the 9th Annual IAS-STS Conference “Critical Issues in Science and Technology Studies” 3rd – 4th May 2010, Graz, Austria.
(http://epub.oeaw.ac.at:8000/ita/ita-papers/MN_10_1.pdf Erişim Tarihi:8 Kasım 2012)
Oh, J. S., & Jeng, W. (2011). Groups in Academic Social Networking Services - An Exploration of Their Potential as a Platform for Multi-disciplinary Collaboration. In Proceeding of 2011 IEEE SocialCom.
(http://www.pitt.edu/~wej9/GroupsinASNS_Oh_Jeng_2011.pdf Erişim Tarihi: 19 Kasım 2012)
Mutlu, M.E. (2012). Kişisel Aarştırma Ortamları. (http://kisiselogrenmeortamlari.blogspot.com/2012/11/personal-research-en... Erişim Tarihi: 30 Aralık 2012)
Roncaglia, G.(2009) Web 2.0 and the Future of Research: New Tools for Research Networks, Contemporary History in the Digital Age, Luxembourg 15-16 October 2009
(http://dspace.unitus.it/bitstream/2067/946/1/Roncaglia_Luxembourg2009.pdf Erişim Tarihi: 19 Kasım 2012)
Rebiun (2011). Science 2.0: The Use of Social Networking in Research. Revised and updated version.
(http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/10261/1/Ciencia20_r... Erişim Tarihi: 8 Kasım 2012)
Academia.edu Sosyal Ağı www.academia.edu
ResearchGate Sosyal Ağı www.researchgate.net

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com