You are here

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK DERSLERİ KAPSAMINDA ALDIKLARI BLOKFLÜT EĞİTİMİNE YÖNELİK BAKIŞ AÇILARI

PROSPECTIVE PRIMARY SCHOOL TEACHERS PERSPECTIVES OF RECORDER EDUCATION IN MUSIC EDUCATION COURSES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
When considered taught in positive effects on children of music education taught in primary schools, it is also considered of having vital importance to give music education and an instrumental ability to primary school teachers during their undergraduate education. In a research done with this line of thinking, the opinions of teacher candidates are gathered on recorder education given under instrument education in music and music education. The participants of the study is made up of 261 students attending 2011-2012 academic year second grade primary school teaching both at Mersin and Niğde University. The study was designed as a descriptive study in survey method. In the study, a survey of 14 questions have been asked to the students. Descriptive statistics techniques are used in the analysis of the obtained data. Findings of the survey revealed that, more than half of the students are of the opinion that they find their music education given before university years are insufficent and they also believe that music and recorder education is essential for primary school teachers.
Abstract (Original Language): 
İlköğretim okullarında verilen müzik eğitiminin çocukların yaşantısına olumlu etkileri göz önüne alındığında, lisans döneminde sınıf öğretmeni adaylarına verilen müzik eğitiminin ve müzik eğitimi kapsamında verilen çalgı eğitiminin de önemli olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceden yola çıkılarak araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının “müzik” ve “müzik öğretimi” derslerinde çalgı eğitimi kapsamında aldıkları blokflüt eğitimine yönelik görüşleri alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim öğretim yılında Niğde Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, 2. Sınıfında öğrenim gören 261 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışma olup, araştırma kapsamında öğrencilere, 14 sorudan oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistik teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucu, öğrencilerin yarıdan fazlasının üniversite öğrenimlerinden önce almış oldukları müzik eğitimlerini yetersiz bulduğu, sınıf öğretmenleri için müziksel donanımın ve blokflüt eğitiminin büyük ölçüde önemli olduğu ortaya çıkmıştır.

REFERENCES

References: 

Arapgirlioğlu, H. ve Karagöz, B. (2010). Sınıf öğretmenliğinde müzik eğitimi sürecinin durumu ve
değerlendirilmesi, 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs, Elazığ.
Aydoğan, S. ve Önal, A. A. (2012). Bir sınıf çalgısı olarak blokflütün ilköğretim müzik dersi öğretim programını
gerçekleştirebilmedeki yeterliliği. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E
,Sayı:10, 57-76.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:17 ISSN: 2146-9199
151
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (4.
Baskı), Ankara: Pegem Yayınları.
Demirbatır, E. ve Helvacı, A. (2006). Uludağ üniversitesi eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği anabilim dalı
öğrencilerinin müzik derslerine ilişkin görüş ve beklentilerinin değerlendirilmesi, Ulusal Müzik Eğitimi
Sempozyumu, 26-28 Nisan, Denizli.
Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Kılıç, I. (2009). İlköğretim birinci kademe sınıf öğretmenlerinin müzik öğretiminde karşılaştıkları sorunlar. İnönü
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 123-137, http://web.inonu.edu.tr/~efdergi/101/123-137.pdf
Koca, Ş. (2012). Sınıf öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören öğrencilerin çalgı (blokflüt) çalma
becerilerine yönelik yeterliliklerinin belirlenmesi, X. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 25-27 Nisan, Niğde.
Kurtaslan, H. ve Delikara, A. (2012). Okul çalgıları dersi kapsamında verilen soprano blokflüt eğitimine yönelik
öğrenci görüşleri, X. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 25-27 Nisan, Niğde.
Kutluk, Ö. ( 2010). Sınıf öğretmeni adaylarının müzik eğitimleri ve üniversitede aldıkları müzik eğitimine ilişkin
görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 29, 275-288.
Milli Eğitim Bakanlığı. Milli eğitim temel kanunu mevzuatı, Ankara, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html.
Milli Eğitim Bakanlığı. Öğretim programları, Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı,
http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/.
Öztürk, B. (2005). Sınıf öğretmeni adaylarının müzik eğitimi ve öğretimi konusundaki donanımları, Erciyes
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Müzik Sempozyumu, 14-16 Nisan, Kayseri.
Tebiş, C. (2011). Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği anabilim dalı’nda müzik
dersi almış/almakta olan öğrencilerin genel programları içerisinde mesleki gelişimleri açısından müzik derslerini
önemseme durumları, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29
Nisan, Antalya.
Uçan A., Bayraktar, E. ve Yıldız, G. (1999). İlköğretimde müzik öğretimi (ilköğretimde etkili öğrenme ve öğretme
öğretmen el kitabı), Burdur.
l, L.S. (2007). Using Multivariate Statistics (5th Edt). USA: Pearson.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com