You are here

1935 VE 2009 MANTIK ÖĞRETİMİ PROGRAMLARINA GÖRE YAZILMIŞ DERS KİTAPLARINDAKİ MANTIK KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

A COMPERATIVE STUDY ABOUT SOME LOGIC CONCEPTS IN TWO COURSE BOOK WRITTEN ACCORDING TO 1935 AND 2009 LOGIC CURRICULUM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In the current study, logic concept which were used in two different curriculum, developed in 1935 and 2009 were analysed from the wiev point of their content and their change in the process. The conceptual comparison was made of two different course book, one was written by Cemil Sena Ongun in 1935 and the other written by a committee from Ministery of National Education.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada mantık dersinde işlenen çeşitli kavramların, 1935 ve 2009’da hazırlanan iki ayrı öğretim programına göre yazılmış olan ders kitaplarında nasıl işlendiği ve bu kavramlardaki değişiklikler tartışılmıştır. Çalışmadaki kavramsal karşılaştırma için 1935 programına göre Cemil Sena Ongun tarafından yazılmış 1943 tarihli Felsefe ve Sosyoloji kitabı ile 2009 programına göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından komisyona yazdırılmış olan 2011 tarihli mantık ders kitabı esas alınmıştır.

REFERENCES

References: 

Çüçen, A. K. (2006), Mantık, Bursa: Asa Kitabevi.
Grünberg T. ve Diğerleri (2003), Mantık Terimleri Sözlüğü, Ankara: ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık.
M.E.B. (2011), Mantık, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Ongun, C. S. (1943), Felsefe ve Sosyoloji (Ruhbilim, Mantık, Sosyoloji, Ahlak, Estetik, Metafizik), İstanbul: İnkılap
Kitabevi.
Öner, N. (1998), Klasik Mantık, Ankara: Bilim Yayıncılık.
Özlem, D. (1994), Mantık, İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi.
Topçu, N. (2001), Mantık, İstanbul: Dergâh Yayınları.
Ural, Ş. (1985), Temel Mantık, İstanbul: Remzi Kitabevi.
Yıldırım, C. (1976), 100 Soruda Mantık El Kitabı, İstanbul: Gerçek Yayınevi.
1935 Lise Programı, İstanbul: Devlet Matbaası.
2009 Lise Mantık Dersi Öğretim Programı, (29.03.2013 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinden alınmıştır).
http://tdkterim.gov.tr/bts/ (29.03.2013 tarihinde alınmıştır).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com