You are here

AGSL ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI: METAFOR ANALİZİ

AGSL STUDENTS PERCEPTION OF MUSIC CONCEPT: METAPHOR ANALYSIS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This research is done for the purpose of investigate Anadolu Art School Music Students' perception of music concept. This study is in descriptive qualification. A survey which is requiring personal information and prepared by researcher was applied to the students. The survey asks the quesiton "Music is like .... Because it's ...." and requires the students to fiil in the blanks. By this survey the researcher aims to bring out the mental images of the students related with musical concept. The qualitative and quantitative searching methods were used to analysis of data. The process of data analysis and interpretation; (1) determining metaphors, (2) classifying metaphors (3) improving category, (4) ensuring analysis of validity and reliability (5) moving data to SPSS Software for quantitative data analysis. At the end of the study, the metaphors that gathered from students classified into 9 different cetagories. These are; music gives love and happiness; music is excited and enjoyable; music is addictive, music requires attention and effort; music expresses different emotions, includes diversity; music is needed requirement; music improves and guides; music relieves, resettles and music integrators, unites. These categories are compared according to age, sex and grade level, and no any differences were found.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğrencilerinin "müzik" kavramına ilişkin algılarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma var olan durumun ortaya konması amaçladığından betimsel niteliktedir. Araştırmaya katılan öğrencilerden, araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgileri içeren anketin doldurulması ve müzik kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeleri ortaya çıkarmak amacıyla "Öğrenci .... gibidir; çünkü ...." cümlesinin tamamlaması istenmiştir. Elde edilen verilerin analizi ve yorumlanmasında nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Verilerin, analiz edilmesi ve yorumlanması süreci; (1) metaforların belirlenmesi (2) metaforların sınıflandırılması (3) kategori geliştirme (4) geçerlik ve güvenirliği sağlama ve (5) nicel veri analizi için verileri SPSS paket programına aktarma olmak üzere beş aşamada gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerinin müzik kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforlar 9 farklı kategoride toplanmıştır. Bunlar; müzik sevgi ve mutluluk verir, müzik heyecanlı, eğlenceli ve zevklidir, müzik bağımlılık yaratır, müzik ilgi ve çaba gerektirir, müzik birbirinden farklı duyguları ifade eder, çeşitlilik içerir, müzik ihtiyaç duyulan bir gereksinimdir, müzik geliştirici ve yol göstericidir, müzik rahatlatıp dinlendirir ve müzik bütünleştirici birleştiricidir. Kategoriler yaş, cinsiyet ve sınıf düzeyine göre karşılaştırıldığında farklık bulunmamıştır.

REFERENCES

References: 

Babacan, E. (2011) Üniversite Öğrencilerinin Müzik Beğenilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, II.
Ulusal Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 137-150
Erol, A. (2009) Popüler Müziği Anlamak Kültürel Kimlik Bağlamında Popüler Müzikte Anlam (3. Basım) Ankara:
Bağlam Yayıncılık
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2014 Cilt:3 Sayı:1 Makale No: 12 ISSN: 2146-9199
132
Koca, Ş. (2012) The Pre-School Teacher Candidates' Metaphorical Thinking About The Concept Of Music
Learning, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47,1485-1489
Saban, A. (2008) Okula ilişkin Metaforlar, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496
Saban, A. (2009) Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeleri, Türk Eğitim
Bilimleri Dergisi 7(2), 281-326
Umuzdaş, S. Ve Umuzdaş, M.S. (2013) Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Müzik Dersine İlişkin Algılarının
Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi, International Journal of Human Sciences, 10(1), 719-728
Yıldırım, A. Ve Şimşek, H. (2000) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (2. Basım) Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
Zbikowsky, LM. (2008) Music and Metaphor, The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought (ed.
Raymond W. Gibbs, Jr.) Cambridge: Cambridge University Press, 502-524

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com