You are here

AİLE VE ÇOCUK İLİŞKİSİNDE İNTERNETİN YERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

PLACE OF INTERNET IN FAMILY AND CHILD RELATIONSHIP: QUALITATIVE RESEARCH

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Internet is the most important technology of our age. The Internet, is the large network of millions of computers around the world that are all connected to one another. Users of all ages are interested in internet technology intensively. Society and technology are in continuous interaction with each other. Family is the cornerstone of society. This study was made to determine the perspectives towards the internet of parents. Research has examined the child and family relationships over the internet. For this purpose, 5 open-ended questions were asked to parents about the internet. Answers of parents were examined and analyzed qualitative research methods. As a result of the research experience of the parents revealed that lack of information on the internet and solutions are presented.
Abstract (Original Language): 
İnternet çağımızın en önemli teknolojisi durumunda olup dünya genelinde yer alan milyonlarca bilgisayarın bir arada bağlantılı bir şekilde bulunduğu geniş bir ağdır. Her yaştan her kullanıcı internet teknolojisine yoğun bir şekilde ilgi göstermektedir. Toplum ve teknoloji birbiriyle sürekli etkileşim halindedir. Aile ise toplumun temel taşını oluşturmaktadır. Bu çalışma ise ebeveynlerin internete yönelik bakış açılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada çocuk ve aile ilişkisi internet üzerinden irdelenmiştir. Bu amaca yönelik olarak 50 ebeveyne internet ile ilgili 5 farklı açık uçlu soru yöneltilmiştir. Ebeveynlerin sorulara verdikleri cevaplar nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma neticesinde ebeveynlerin internet konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip olmadığı ortaya çıkmış ve konuya yönelik çözüm önerileri sunularak çalışma sonlandırılmıştır.

REFERENCES

References: 

Atabek, E. (1998). Çocuklar, Büyükler ve Tavşanlar. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
Castells, M. (2012). Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Cambridge: Polity
Press.
Çağdaş, A. ve Şahin, Z. S. (2002). Çocuk ve Ergende Sosyal ve Ahlak Gelişimi. Ankara: Nobel Yayınları.
Dahlgren, P. (2009). Media and Political Engagement: Citizens, Communication,and Democracy. Cambridge:
Cambridge University Press.
Demircioğlu, H., Şahin, F. T., Günindi, Y. (2011). Anne Babaların Görüşlerine Göre Aile İşlevleri, Erzincan
Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, (13)1, 93-105.
Demiriz, S., Öğretir, A. D. (2007), Alt ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzeydeki 10 Yaş Çocuklarının Anne Tutumlarının
İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, (15) 1, 105-122.
Elmacıoğlu, T. (2012). Başarıda Aile Faktörü (Ailede Huzur, Okulda Başarı). İstanbul: Yediveren Yayınları.
Freeman-Longo, R.E. (2000). Children, teens, and sex on the Internet. Sexual Addiction & Compulsivity. The
Journal of Treatment and Prevention, (7),1-2.
Fuchs, C. (2013). Internet and Society: Social Theory In The Information Age. Salzburg: Routledge.
Güler, N., Uzun, S., Boztaş, Z., Aydoğan, S. (2002). Anneleri Tarafından Çocuklara Uygulanan Duygusal ve
Fiziksel İstismar/İhmal Davranışı Ve Bunu Etkileyen Faktörler. Cumhuriyet üniversitesi, Tıp Fakültesi
Dergisi, 24(3), 128-134.
Gülnar, B., Balcı, Ş. (2011). Yeni Medya ve Kültürleşen Toplum, Konya: Literatürk Yayınları.
İçel, K. (1998). Kitle Haberleşme Hukuku, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Karan, G. (2006). Anne Babalar İçin İnternet Rehberi, İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
Kır, G. (2008). İnternet ve Gençlik. İzmir: Şenocak Yayınları.
Kırık, A.M. (2013). Gelişen Web Teknolojileri ve Sosyal Medya Bağımlılığı, Bulunduğu eser: Sosyal Medya
Araştırmaları – I “Sosyalleşen Birey. Büyükaslan, A., Kırık, A.M. (Ed.). Konya: Çizgi Kitabevi.
Mavnacıoğlu, K. (2009). İnternette Kullanıcıların Oluşturduğu ve Dağıttığı İçeriklerin Etik Açıdan İncelenmesi:
Sosyal Medya Örnekleri. Medya ve Etik Sempozyumu Bildiri Kitabı. Elazığ: Fırat Üniversitesi.
Özyürek, A., Şahin, F. T. (2005). 5-6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Ebeveynlerin Tutumlarının İncelenmesi. Gazi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 19-34.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2014 Cilt:3 Sayı:1 Makale No: 32 ISSN: 2146-9199
347
Peterson, M. P. (2013). Cartography And The Internet: Introduction and Research Agenda. Cartographic
Perspectives, (26), 3-12.
Rodopman, A.A., Bereket, A., Ateş, E. (2011). Kim Korkar Ergenlikten (Gençler ve Anne Babalar İçin Ergenlikle
Başa Çıkma Rehberi). İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık.
Solak, A. (2008). Anne-Baba Eğitimi. Ankara: Hayat Boyu Eğitim Gelişim Derneği.
Tekin, H. H. (2006). Nitel Araştırma Yönteminin Bir Veri Tekniği Olarak Derinlemesine Görüşme. İstanbul
Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, (13), 101-116.
Turan, S. (2008). İnternet Ağında Çocuğum (Çocuğumu İnternet ve Bilgisayarın Zararlarından Nasıl Korurum?).
İzmir: Gülyurdu Yayınları.
Türkünlü, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği:
Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, (24), 543-559.
Yavuzer, H. (2012). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Yörükoğlu, A. (2000). Değişen Toplumda Aile ve Çocuk. Ankara: Özgür Kitabevi Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com